BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1454/QĐ-TCTHADS

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ GIẢI QUYẾT KHIẾUNẠI, TỐ CÁO

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THIHÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ Luật Thi hành án dânsự ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ Quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơquan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm côngtác thi hành án dân sự;
Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ - BTP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tưpháp Công bố việc thành lập Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại,tố cáo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chức năng

Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáolà đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, có chức năng tham mưu, giúp TổngCục trưởng tiếp dân, phân loại xử lý đơn, quản lý công tác giải quyết khiếunại, tố cáo trong toàn ngành Thi hành án dân sự và trực tiếp giải quyết khiếunại, tố cáo đối với những vụ, việc thuộc thẩm quyền của Tổng cục Thi hành ándân sự, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu, giúp Tổng Cụctrưởng Tổng cục Thi hành án dân sự:

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặctrình cơ quan có thẩm quyền chương trình, đề án, kế hoạch công tác dài hạn vàhàng năm liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại,tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong thi hành án dân sự; tham gia xây dựngchiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của ngànhThi hành án dân sự;

b) Chủ trì hoặc tham gia soạnthảo các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án, chương trình, kếhoạch về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chốngtham nhũng để Tổng Cục trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan cóthẩm quyền ban hành; tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý đối với các dự án, dựthảo văn bản khác do Tổng Cục trưởng giao;

c) Thực hiện tiếp công dân, xửlý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và của Tổngcục Thi hành án dân sự;

d) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc,chỉ đạo việc tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngànhThi hành án dân sự; tham mưu để Tổng Cục trưởng chỉ đạo Cục trưởng Cục Thi hànhán dân sự tỉnh tổ chức thi hành đối với những vụ việc đủ điều kiện thi hànhnhưng chậm thi hành hoặc không thi hành được phát hiện qua quá trình tiếp côngdân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

đ) Kiến nghị với cơ quan nhànước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quyết định tráipháp luật được phát hiện qua công tác kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giảiquyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; kiến nghị xử lý đối vớiChấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự có vi phạm trong thi hànhán dân sự theo quy định của pháp luật;

e) Theo dõi tình hình thi hànhpháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Tổ chức thực hiện phòng ngừa vàđấu tranh chống tham nhũng trong thi hành án dân sự;

g) Phối hợp với Thanh tra Bộ Tưpháp giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp giải quyết khiếu nại, tố cáo những vụ việc thuộcthẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

h) Phối hợp với Cơ quan đại diệncủa Bộ Tư pháp tại phía nam trong việc thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạntheo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

2. Thực hiện các nhiệm vụ, quyềnhạn theo quy định tại Quy chế làm việc của cơ quan Tổng cục Thi hành án dân sự;Quy chế quản lý tài sản; Quy chế chi tiêu nội bộ của Tổng cục Thi hành án dânsự, các quy định của Bộ Tư pháp và theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức triển khai thực hiệnchủ trương, chính sách, biện pháp, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và quy địnhcủa pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Vụ.

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết vàthực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về các lĩnh vực thuộc phạm vichức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ theo Quy chế của Tổng cục, Bộ Tư pháp vàtheo quy định của pháp luật.

5. Rà soát, hệ thống hoá văn bảnquy phạm pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo,phòng, chống tham nhũng liên quan đến thi hành án dân sự.

6. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốcviệc thực hiện kết luận kiểm tra, thanh tra; kiến nghị quyết định xử lý về kiểmtra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Tổng cục vàcủa Bộ Tư pháp.

7. Theo dõi tình hình, kết quảthực hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chủ trương, chính sách, giải pháp, vănbản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kiểm tra, thanh tra tiếp công dân, xử lýđơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng liên quan đến thihành án dân sự.

8. Quản lý, hướng dẫn, bồi dưỡngnghiệp vụ về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hànhán dân sự đối với các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

9. Tham gia nghiên cứu khoa học,đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạmvi chức năng, nhiệm vụ của Vụ và phân công của Tổng Cục trưởng.

10. Biên soạn, thẩm định cácchương trình, tài liệu về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về lĩnh vực chuyên mônthuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ và theo phân công của TổngCục trưởng.

11. Quản lý đội ngũ cán bộ, côngchức, tài sản và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Vụ theo quy địnhcủa pháp luật, của Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự.

12. Phối hợp với Trung tâm Dữliệu, Thông tin và Thống kê thi hành án dân sự trong việc xây dựng, quản lý vàsử dụng cơ sở dữ liệu về lĩnh vực được giao; thực hiện ứng dụng tiến bộ khoahọc công nghệ thông tin trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, kiểm tra,giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng liên quan đến thi hành ándân sự.

13. Thực hiện nhiệm vụ cải cáchhành chính, cải cách tư pháp theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cáchhành chính, cải cách tư pháp được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với lĩnh vựcđược giao.

14. Thực hiện các nhiệm vụ kháctheo sự phân công của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự hoặc theo quyđịnh của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biênchế

1. Lãnh đạo Vụ Giải quyết khiếunại, tố cáo:

Lãnh đạo Vụ Giải quyết khiếunại, tố cáo gồm có Vụ trưởng và không quá 03 (ba) Phó Vụ trưởng.

Vụ trưởng chịu trách nhiệm trướcTổng Cục trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạnđược giao của Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các Phó Vụ trưởng chấp hành sựchỉ đạo của Vụ trưởng, được Vụ trưởng phân công trực tiếp quản lý một số lĩnhvực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật vềnhững lĩnh vực, nhiệm vụ công tác được phân công.

2. Biên chế của Vụ Giải quyếtkhiếu nại, tố cáo thuộc biên chế hành chính của Tổng cục, do Tổng Cục trưởngquyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụtrưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều 4. Trách nhiệm và mốiquan hệ công tác

Trách nhiệm và mối quan hệ côngtác giữa Vụ với Lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục Thi hành ándân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liênquan khác được thực hiện theo Quy chế làm việc của Tổng cục, Quy chế làm việccủa Bộ Tư pháp và các quy định cụ thể sau:

1. Vụ chịu sự chỉ đạo, lãnh đạotrực tiếp của Tổng Cục trưởng hoặc Phó Tổng cục trưởng được phân công phụtrách, có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc, tổ chức thực hiện, báo cáo và chịutrách nhiệm trước Tổng Cục trưởng, trước pháp luật về thực hiện Quy chế làmviệc và kết quả giải quyết công việc được giao.

2. Vụ là đầu mối giúp Lãnh đạoTổng cục thực hiện quan hệ với các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục Thi hành án dânsự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức hữu quan vềcác lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Vụ.

3. Trong quá trình triển khaithực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 Quyết định này, nếu phát sinhnhững vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vịkhác thuộc Tổng cục thì Vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với đơn vị đó đểgiải quyết.

Khi có yêu cầu của các đơn vịkhác thuộc Tổng cục trong việc giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụcủa đơn vị đó mà có liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Vụ thìVụ có trách nhiệm phối hợp giải quyết.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổchức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thủ trưởng các đơn vịthuộc Tổng cục, Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Lãnh đạo Bộ Tư pháp (để b/c);
- Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp (để p/h);
- Các Phó Tổng cục trưởng;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

Q.TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Luyện