ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1455/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 17 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC THỜI KỲ ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BKH ngày 07/02/2007 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Tờ trình số 726/TTr-SKHĐT ngày 03/7/2007, theo Tờ trình số 290/TTr-TMDL ngày 17/6/2007 của Sở Thương mại & Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và Dự toán chi phí: Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Bình Phước thời kỳ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, cụ thể như sau:

A. ĐỀ CƯƠNG: Bao gồm các nội dung sau:

I. Cơ sở pháp lý để xây dựng Quy hoạch và Dự toán chi phí

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BKH ngày 07/02/2007 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

II. Mục tiêu đầu tư

- Đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Bình Phước giai đoạn 2001 - 2006.

- Dự báo các chỉ tiêu phát triển thương mại tỉnh Bình Phước thời kỳ đến 2010.

- Điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Bình Phước đến năm 2010, 2015 định hướng đến năm 2020.

- Các chính sách và giải pháp phát triển thương mại tỉnh Bình Phước đến năm 2010.

III. Nội dung chủ yếu của điều chỉnh Quy hoạch thương mại

1. Đánh giá lại tình hình tác động của yếu tố tự nhiên và xã hội

- Nguồn nhân lực về tự nhiên và tài nguyên;

- Rà soát lại các vấn đề về xã hội;

- Các vấn đề mang tính thời đại.

2. Tình hình phát triển kinh tế (2001 - 2006) ảnh hưởng đến thị trường thương mại

- Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế;

- Tình hình phát triển các ngành kinh tế.

3. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển thương mại và thị trường của tỉnh trong giai đoạn 2001 - 2006

- Tình hình phát triển của các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh thương mại;

- Thực trạng kinh doanh;

- Thực trạng phát triển hệ thống chợ và các loại hình thương mại khác;

- Thực trạng công tác quản lý nhà nước;

- Tình hình phát triển cơ sở vật chất thương mại.

4. Dự báo các chỉ tiêu phát triển thương mại tỉnh Bình Phước thời kỳ đến năm 2010

- Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Dự báo thị trường trong nước và quốc tế tác động đến phát triển thị trường thương mại của tỉnh;

- Điều chỉnh dự báo các chỉ tiêu chủ yếu phát triển thương mại của tỉnh từ nay đến 2010.

5. Điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Bình Phước đến năm 2010, 2015 định hướng đến năm 2020

- Quan điểm và định hướng phát triển thương mại tỉnh Bình Phước đến năm 2010;

- Điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Bình Phước;

- Dự báo nhu cầu vốn đầu tư phát triển thương mại và các dự án ưu tiên đầu tư.

6. Các chính sách và giải pháp phát triển thương mại tỉnh Bình Phước đến năm 2010

7. Biện pháp tổ chức thực hiện Quy hoạch

IV. Tổ chức thực hiện

B. DỰ TOÁN CHI PHÍ: 201.000.000 đồng (Hai trăm lẻ một triệu đồng).

(có dự toán chi tiết kèm theo)

Các chi phí trong dự toán là tạm tính, khi thanh quyết toán căn cứ vào kết quả thực hiện được nghiệm thu và các quy định hiện hành của Nhà nước.

C. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ - THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 11 năm 2007.

Điều 2. Sở Thương mại & Du lịch là Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước, tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã nêu ở Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tòng