BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1456/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Ngh định s 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 ca Chính ph quy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hn và cấu t chc ca B, cơ quanngang B;

Căn cứ Ngh đnh s 132/-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 ca Chính phquy định chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca B Thông tin vàTruyn thông;

Xét đngh ca V trưng V T chc cán b và V trưng V Thi đua Khen thưng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Thi đua - Khen thưởng là tổ chức trực thuộc Bộ Thôngtin và Truyền thông, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý vềcông tác thi đua, khen thưởng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộtheo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng các văn bản quyphạm pháp luật và hướng dẫn triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách củaĐảng, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng trong cáclĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

2. Chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng và tổ chức thựchiện sau khi được phê duyệt các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác thi đua,khen thưởng ngắn hạn và dài hạn; công tác tuyên truyền về thi đua, khen thưởngtrong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

3. Tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc,kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhànước về công tác thi đua, khen thưởng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lýcủa Bộ.

4. Tham mưu giúp Bộ trưởng trong việc hưởng ứng,tham gia các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; tổ chức phátđộng và chỉ đạo việc triển khai các phong trào thi đua; sơ kết, tổng kết cácphong trào thi đua; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến;phổ biến kinh nghiệm, đề xuất cải tiến, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

5. Là cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởngcủa Bộ.

6. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, thành tích, đề xuất trìnhHội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ xét trình Bộ trưởng quyết định khen thưởngcác danh hiệu, hình thức khen thưởng và giải thưởng cho các tổ chức, cá nhânthuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

7. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, thành tích, đề xuất trìnhHội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ xét trình Bộ trưởng để trình Thủ tướng Chínhphủ khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng các danh hiệu, hình thức khen thưởngvà giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

8. Chủ trì, phối hợp xây dựng, trình Bộ trưởng ban hànhcác Giải thưởng của Bộ trong từng lĩnh vực quản lý và tổ chức triển khai cácgiải thưởng sau khi được ban hành theo phân công của Bộ trưởng.

9. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thẩm địnhhồ sơ, thành tích đề xuất trình Bộ trưởng hiệp y khen thưởng các danh hiệu vàhình thức khen thưởng và giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyềntheo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức in ấn, đặt mua và quản lý, cấp pháthiện vật khen thưởng theo mẫu quy định hiện hành; hướng dẫn, tổ chức kiểm traviệc thực hiện cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc và xác nhậnhình thức khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộtheo quy định của pháp luật.

11. Tổ chức, phối hợp tổ chức trao tặng các danhhiệu thi đua, hình thức khen thưởng và giải thưởng cho các tổ chức, cá nhântheo quy định của pháp luật.

12. Chủ trì, phối hợp tham mưu cho Bộ trưởng có ý kiếnvề các dự thảo Luật, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Chính phủ, Thủtướng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởngtheo yêu cầu của Bộ trưởng.

13. Thực hiện công tác tổng hợp, phân tích, thốngkê, báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật; tổchức xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng của Bộ;ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong việc quản lý, lưu trữ hồ sơ khenthưởng của Bộ.

14. Tham mưu giúp Bộ trưởng có ý kiến về việc khen thưởngcủa các Bộ, ngành, các tổ chức nước ngoài đối với các tổ chức, cá nhân thuộc Bộ.

15. Chủ trì thực hiện việc biên tập, phát hành các tàiliệu, bản tin chuyên đề, phim tư liệu tuyên truyền về công tác thi đua, khenthưởng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

16. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đềán, đề tài có nội dung liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng theo nhiệmvụ được giao.

17. Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyênmôn, nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, công nhânviên chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

18. Quản lý, sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng củaBộ theo quy định của pháp luật.

19. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về thiđua, khen thưởng; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua,khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

20. Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung,chương trình, kế hoạch hoạt động của Khối Thi đua các Bộ, ngành kinh tế.

21. Quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, tài sản,hồ sơ, tài liệu của Vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo

Vụ Thi đua - Khen thưởng có Vụ trưởng và các Phó Vụtrưởng.

Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trướcpháp luật về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng chỉ đạo, điều hành cácmặt công tác của Vụ, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệmvụ được phân công.

Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trong Vụdo Vụ trưởng quy định.

2. Biên chế:

Biên chế của Vụ do Bộ trưởng quyết định trong tổngsố biên chế hành chính của Bộ được giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởngVụ Thi đua - Khen thưởng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Hội đồng TĐKT TW; Ban TĐKT TW;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Trang TTĐT Bộ TT&TT;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son