BỘ CÔNG NGHIỆP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Quy chế đóng cửa mỏ các khoáng sản rắn"

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế đóng cửa mỏ các khoáng sản rắn" để áp dụng thống nhất trong cả nước.

Điều 2.- Quy định này có hiệu lực thi hành sau ba mươi ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và các tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản rắn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Đặng Vũ Chư