BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1457/QĐ-BNN-PC

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐKẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚCCỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁTTRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Ban hành vănbản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CPngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quyphạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CPngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn

Xét đề nghị của Vụtrưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theoQuyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vựcquản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày31/12/2013, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm phápluật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn đến hết ngày 31/12/2013;

2. Danh mục tổng hợp các văn bản quy phạmpháp luật thuộc đối tượng hệ thống hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/12/2013;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luậtcòn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn đến hết ngày 31/12/2013;

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hếthiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/12/2013;

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luậtcần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lýnhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/12/2013.

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đượccông bố tại Quyết định này:

1. Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Trungtâm Tin học và Thống kê và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải kếtquả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên trang thông tin điện tử của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn; gửi đăng Công báo Danh mục văn bản hếthiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/12/2013 theo quy định của phápluật.

2. Căn cứ Danh mục văn bản tại Khoản 5Điều 1 Quyết định này, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan khẩn trương soạn thảo,trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế,bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.

Trường hợp các văn bản chưa được đưa vàokế hoạch, chương trình xây dựng văn bản của Bộ hoặc cơ quan cấp trên thì khẩn trươngđề xuất đưa vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơquan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng Bộ NNPTNT;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ NNPTNT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1457/QĐ-BNN-PC 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật