UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1457/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 11 tháng 5 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHTHANH HOÁ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDcác cấp ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật đất đai; Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việcban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;
Căn cứ Quyết định 193/QĐ-TTg ngày 2/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtchương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới;
Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phêduyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn2010-2020;
Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy địnhviệc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thônmới;
Xét đề nghị tại Tờ trình số: 40/TTrLN-NNPTNT-XD-TNMT ngày 18/4/2011 của Liênngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Xây dựng - Tài nguyên và Môitrường về việc đề nghị ban hành hướng dẫn lập quy hoạch xã nông thôn mới trênđịa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 363/STP-XDVB ngày 29/4/2011 của Sở Tư phápvề việc tham gia ý kiến dự thảo văn bản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn lập quyhoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủtrì, phối hợp với các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệmtheo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Vănphòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xâydựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3 (để thực hiện);
- BCĐ Trung ương CT. MTQG xây dựng NTM (để b/c);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo);
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh (để b/c);
- Các thành viên BCĐ cấp tỉnh;
- Lưu: VT, PgNN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

HƯỚNG DẪN

LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHTHANH HÓA (Ban hành kèm theo Quyết định số 1457 /QĐ-UBND ngày 11 /5/2011 của Chủtịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Mục I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Văn bản nàyhướng dẫn việc lập và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới trong phạm viranh giới hành chính xã.

2. Đối tượng lậpquy hoạch xây dựng nông thôn mới bao gồm: quy hoạch phát triển sản xuất nôngnghiệp; quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

3. Các tổ chức,cá nhân trong tỉnh có liên quan đến công tác lập,thẩm định, phê duyệt đồ án quyhoạch, quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới phải tuân theo các quy định tạivăn bản này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Mục II

HƯỚNG DẪN LẬP QUY HOẠCHXÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2020

A. THUYẾT MINH:

Mở đầu

1. Sự cần thiếtphải lập quy hoạch.

- Nêu vị trí củaxã trong huyện, tỉnh; xác định rõ lý do phải lập quy hoạch, tiềm năng, lợi thếvà khả năng phát triển kinh tế – xã hội của xã, trong đó xác định rõ các yêucầu của phát triển để đáp ứng Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới được banhành tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Mục tiêu vàphạm vi quy hoạch.

- Nêu rõ mục tiêu,quan điểm phát triển ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, xây dựng xã nôngthôn mới.

- Xác định quymô sử dụng đất, dự báo quy mô dân số, quy mô xây dựng trên địa bàn toàn xã vàcủa các thôn, bản theo từng giai đoạn quy hoạch; các yêu cầu về bố trí mạng lướidân cư, mạng lưới các công trình công cộng, công trình phục vụ sản xuất; mạnglưới công trình hạ tầng kỹ thuật kết nối các khu dân cư với nhau, với vùng sảnxuất và các khu động lực có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của xã;yêu cầu về bảo đảm vệ sinh môi trường.

3. Các căn cứpháp lý và cơ sở để lập quy hoạch.

Phần thứ nhất

ĐIỀUKIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ- XÃ HỘI

1. Đánh giá cácđiều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội.

1.1. Điều kiệntự nhiên:

Nêu vị trí địalý, địa hình địa mạo, khí hậu, thuỷ văn, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tàinguyên biển, tài nguyên rừng, khoáng sản và thực trạng môi trường, thuận lợi,khó khăn.

1.2. Điều kiệnkinh tế – xã hội:

- Dân số, số hộ,lao động, dân trí, thành phần dân tộc. Đánh giá lợi thế và hạn chế về mặt dânsố, lao động, việc làm trong xã.

- Tiểu thủ côngnghiệp, dịch vụ, làng nghề truyền thống: Thống kê các cơ sở TTCN, dịch vụ, làngnghề truyền thống hiện có: số cơ sở, loại ngành nghề, loại hình tổ chức sảnxuất, số lao động tham gia, nguyên liệu và thị trường…

- Thu nhập vàđời sống của nhân dân.

- Đánh giá khảnăng khai thác và phát huy giá trị văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tậpquán địa phương.

1.3. Đánh giánhững mặt mạnh, chưa được và nguyên nhân tồn tại trong việc thực hiện các loại quyhoạch trước đây.

2. Thực trạngphát triển sản xuất nông nghiệp.

2.1. Đánh giátổng quát các chỉ tiêu kinh tế và phát triển sản xuất nông nghiệp.

- Kết quả sảnxuất các loại sản phẩm chính của ngành nông nghiệp, giai đoạn 05 năm gần nhất trêncác lĩnh vực:

+ Nông nghiệp:Thống kê và phân tích kết quả sản xuất: Diện tích, năng suất, sản lượng và cơcấu mùa vụ các cây trồng chính: lúa, ngô, lạc, đậu, khoai, rau, cây ăn quả, chèCN, cao su…; tổng đàn chăn nuôi: trâu, bò, lợn, dê, gia cầm, chất lượng đàn,trọng lượng xuất chuồng, hình thức chăn nuôi, tình hình dịch bệnh…

+ Lâm nghiệp:Kiểm kê xác định rõ diện tích các loại rừng trên địa bàn xã, diện tích đất có khảnăng trồng rừng, tình hình quản lý rừng. Diện tích rừng đã giao cho dân, diệntích rừng do các tổ chức kinh tế quản lý. Kết quả sản xuất lâm nghiệp: diệntích trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ, sản lượng khai thác (gỗ và SP ngoài gỗ).

+ Thủy sản: Kiểmkê, đánh giá diện tích mặt nước, đất sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản và cókhả năng nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn xã như: ao hồ nhỏ, hồ tự nhiên, đầmphá, vũng vịnh, bãi triều, ruộng trũng, ruộng nhiễm mặn, đất cát ven biển vàbãi ngang… có khả năng phát triển nuôi trồng thủy sản.

Thống kê tìnhhình khai thác thủy sản qua các chỉ tiêu: năng lực tàu thuyền, sản lượng khaithác.

+ Diêm nghiệp:Thống kê diện tích đồng muối hiện có và diện tích có khả năng mở rộng, sảnlượng sản xuất, tình hình giá cả…

- Giá trị sảnxuất và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp;

- Thống kê cáccơ sở hoạt động chế biến nông, lâm, thuỷ sản; tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ,làng nghề truyền thống hiện có.

2.2. Đánhgiá một số vấn đề chủ yếu có liên quan đến phát triển ngành nông nghiệp:

- Hình thức tổchức sản xuất;

- Vấn đề áp dụngkhoa học kỹ thuật và tình hình tiêu thụ sản phẩm;

- Công tác dồnđiền, đổi thửa;

- Vấn đề chuyểndịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi…;

- Những tồn tại,hạn chế và nguyên nhân trong sản xuất nông nghiệp.

3. Hiện trạnghạ tầng cơ sở và không gian kiến trúc cảnh quan.

3.1. Hiện trạnghạ tầng cơ sở:

Thống kêhiện trạng, so sánh với các yêu cầu về tiêu chí của hệ thống cơ sở hạ tầng theoquyết định 491/QĐ-TTg bao gồm: công sở, giao thông, thủy lợi, điện, bưu điện,nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, nhà ở dâncư, môi trường.

3.2. Đánhgiá chung hiện trạng không gian kiến trúc, cảnh quan, tính chất phát triển kinhtế chủ đạo và các đặc trưng khác (nếu có) như về dân tộc, ảnh hưởng thiên taithường xuyên ...

4. Hiện trạngsử dụng đất, biến động các loại đất.

4.1. Đánh giáhiện trạng sử dụng ba nhóm đất.

- Nhóm đất nôngnghiệp: đánh giá cụ thể đối với đất lúa nước, đất trồng lúa nương, đất trồngcây hàng năm còn lại, đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất, đất rừng phònghộ, đất rừng đặc dụng, đất khu bảo tồn thiên nhiên; đất nuôi trồng thuỷ sản;đất làm muối và đất nông nghiệp khác;

- Nhóm đất phinông nghiệp: Đánh giá cụ thể đối với đất xây dựng hiện trạng;

+ Đất xây dựng:Đất xây dựng nhà ở (lô đất ở các gia đình); đất xây dựng các công trình côngcộng, đất cây xanh chung, đất giao thông, ao hồ chung;

+ Đất xây dựngcông trình sản xuất, phục vụ sản xuất ..;

+ Các loại đấtkhác. Đất xây dựng các công trình kỹ thuật, vệ sinh, vườn ươm, đất các công trìnhhạ tầng xã hội cấp đô thị, an ninh, quốc phòng ...

- Nhóm đất chưasử dụng: đánh giá cụ thể đối với đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sửdụng và núi đá không có rừng cây.

4.2. Biến độngcác loại đất giai đoạn 2001-2010.

- Nhóm đất nôngnghiệp:

- Nhóm đất phinông nghiệp:

- Nhóm đất chưasử dụng:

- Những tồn tạitrong việc sử dụng đất.

4.3. Đánh giátiềm năng đất đai: Đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ cho:

- Phát triểnsản xuất nông, lâm, thủy sản;

- Phát triểncông nghiệp, dịch vụ, xây dựng khu dân cư nông thôn;

- Phát triểndu lịch;

- Chuyểnđổi cơ cấu sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng.

Phần thứ hai

LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2020

1. Các dự báocác chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

1. 1. Tính chất:Đề xuất theo định hướng phát triển kinh tế chủ đạo và các đặc trưng phát triểnkhác của xã (nếu có);

1.2. Dự báo quymô dân số và lao động;

1.3. Dự báo quymô, cơ cấu sử dụng đất;

1.4. Chỉ tiêutăng trưởng, quy hoạch phát triển các ngành kinh tế;

1.5. Dự báo nhucầu tiêu dùng; dự báo thị trường tiêu thụ sản phẩm;

1.6. Dự báo vềtiến bộ khoa học, kỹ thuật;

1.7. Dự báo vềtác động của sản xuất nông nghiệp tới môi trường;

1.8. Chỉ tiêuphát triển khu dân cư nông thôn;

1.9. Chỉ tiêuphát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (theo Bộ tiêu chí nông thôn mớiđã được ban hành).

2. Lập Quy hoạchxây dựng xã nông thôn mới đến năm 2020.

2.1. Quy hoạchsản xuất nông nghiệp.

- Quy hoạch sảnxuất nông nghiệp:

+ Trồng trọt:Bố trí diện tích sản xuất các loại cây trồng chủ yếu trên địa bàn xã: quy mô, vịtrí từng loại cây trồng ngắn và dài ngày; dự báo khả năng sản xuất, sản lượngthu hoạch các loại cây trồng;định hướng đầu ra cho sản phẩm. Xây dựng vùng sảnxuất hàng hoá tập trung để đầu tư sản xuất (thâm canh, bán thâm canh và quảngcanh). Dự báo sản lượng cho các cây trồng chủ yếu theo từng giai đoạn. Các biệnpháp áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất cây trồng và giảm tổn thất sauthu hoạch.

+ Chăn nuôi: Xácđịnh những vật nuôi chủ yếu và có lợi thế trên địa bàn xã, quy hoạch phát triểnchăn nuôi vật nuôi chủ yếu theo từng giai đoạn.Các biện pháp để phát triển chănnuôi theo hướng tập trung sản xuất hàng hóa

- Quy hoạch sảnxuất lâm nghiệp:

Xác định rõ diệntích các loại rừng trên địa bàn xã, diện tích đất có khả năng trồng rừng để bốtrí trồng rừng và quản lý rừng. Dự báo sản lượng cho các cây trồng chủ yếu theotừng giai đoạn.

- Quy hoạch sảnxuất thuỷ sản:

Dự kiến diện tíchnuôi trồng từng loại thuỷ sản gắn với từng phương thức nuôi và điều kiện trêntừng địa bàn. Dự báo sản lượng cho các loại thuỷ sản chủ yếu theo từng giaiđoạn.

- Quy hoạch pháttriển diêm nghiệp:

Bố trí quy môdiện tích sản xuất muối, dự kiến sản lượng muối thu hoạch từng vụ sản xuất trongnăm, quy hoạch sản xuất hàng năm.

- Quy hoạch pháttriển dịch vụ, ngành nghề:

Định hướng pháttriển ngành nghề nông thôn, nhất là ngành nghề truyền thống sản xuất hàng xuấtkhẩu, hàng tiêu dùng.

2.2. Quy hoạchxây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn trong phạm vi toàn xã (quy hoạchchung).

2.2.1. Quy hoạchphát triển không gian xã.

- Yêu cầu và nguyêntắc:

- Cơ cấu phânkhu chức năng:

+ Khu vực sảnxuất nông nghiệp;

+ Khu vực sảnxuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề ...;

+ Các khu vựctrung tâm xã và hệ thống mạng lưới điểm dân cư thôn, bản.

- Định hướng quyhoạch xây dựng trung tâm xã;

- Định hướng phânbổ hệ thống dân cư thôn, bản;

- Lập bảng cânđối đất đai toàn xã.

2.2.2. Quy hoạchhệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Quy hoạch hệthống giao thông.

+ Hệ thống giaothông xã, trục xã, liên xã; trục thôn, liên thôn; giao thông nội đồng chính;bãi đỗ xe.

+ Tổ chức mạnglưới đường giao thông trong xã trên cơ sở mạng lưới đường đã có và hình thànhđường mới. Phân cấp các loại đường, xác định các mặt cắt các loại đường, xácđịnh rõ số lượng cầu qua đường; xác định các chỉ tiêu kỹ thuật; chỉ rõ bãi đỗxe phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương.

+ Chuẩn bị kỹthuật (san nền - thoát nước mưa): đề xuất các giải pháp về chuẩn bị kỹ thuật đấtxây dựng, xác định hệ thống ao hồ và sông cần bảo vệ để cải tạo kết nối với mạngthoát nước. Đề xuất giải pháp ứng phó với các yêu cầu về phòng, chống bão, lũlụt, nước biển dâng, sạt lở đất ở ven sông, ven biển, miền núi.

+ Giao thông nộiđồng: Tận dụng đường sẵn có kết hợp chặt chẽ với hệ thống thuỷ lợi; Bố trí hệthống đường nội đồng hoàn chỉnh, hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi vận chuyểnvật tư, nông sản phẩm, đẩy mạnh cơ giới hoá; đường nội đồng nghiên cứu gắn liềnvới cơ sở sản xuất, cơ sở kinh tế xã hội trong khu sản xuất theo mạng lướiđường hợp lý, phù hợp với phương tiện vận chuyển hiện tại và hướng phát triểntrong tương lai. Xác định số km cần xây dựng mới, số km cần nâng cấp, số lượngcống qua đường. Lựa chọn quy mô đường được quy định tại Quyết định 315/QĐ-BGTVT ngày 23/2/2011 của Bộ Giao thông vận tải.

- Quy hoạchthoát nước mưa:

- Quy hoạch hệthống thủy lợi:

Bao gồm hệ thốngđê; trạm bơm, kênh mương( hoặc đường ống) tưới, tiêu; bờ đập, ao hồ; xác địnhcác công trình cần cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới đáp ứng yêu cầu tướitiêu, cấp thoát nước, ngăn mặn.

- Quy hoạch hệthống cấp nước:

Xác định chỉ tiêuvà tiêu chuẩn thiết kế; dự báo nhu cầu dùng nước và lựa chọn nguồn cấp nước;lựa chọn công nghệ xử lý nước; sơ đồ mạng lưới đường ống cấp nước chính và xácđịnh quy mô các công trình cấp nước (đối với cấp nước tập trung); biện pháp bảovệ nguồn nước và các công trình cấp nước.

- Quy hoạch hệthống cấp điện:

Xác định chỉ tiêuvà tiêu chuẩn thiết kế; dự báo nhu cầu sử dụng điện cho sinh hoạt và phục vụsản xuất; lựa chọn nguồn cấp điện; sơ đồ mạng lưới cấp điện. Xác định số lượng,quy mô các trạm biến áp, lưới điện từ trung áp trở lên, hành lang bảo vệ cáctuyến điện cao áp đi qua.

- Quy hoạch hệthống thoát nước thải, quản lý chất thải rắn:

+ Thoát nước;

+ Quản lýchất thải rắn.

Nêu các chỉ tiêunước thải, chất thải rắn, đất nghĩa trang và dự báo nhu cầu; thiết kế mạng lướithoát nước và xử lý nước thải; thu gom và công nghệ xử lý chất thải rắn;

- Nghĩa trang:quy mô nghĩa trang, công nghệ táng.

- Đánh giá tácđộng môi trường:

Dự báo, đánh giátác động, ảnh hưởng xấu đối với môi trường và đề xuất các biện pháp giải quyếtcác vấn đề môi trường còn tồn tại trong đồ án quy hoạch.

2.3. Lập Quy hoạchmới trung tâm xã, các điểm dân cư nông thôn tập trung và các khu tái định cưnông thôn (quy hoạch chi tiết).

( Tuỳ theo điềukiện từng địa phương, không bắt buộc phải thực hiện nội dung này mà có thể lồngghép vào giai đoạn lập các dự án hợp phần).

2.3.1. Đối vớiđồ án Quy hoạch xây dựng mới trung tâm xã, các điểm dân cư nông thôn tập trungvà các khu tái định cư nông thôn: Về cơ bản theo nội dung thuyết minh đồ án Quyhoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn trong phạm vi toàn xã, nhưng cầnlàm rõ thêm một số vấn đề cụ thể sau:

- Trên cơ sở cácyêu cầu đã được xác định tại quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôntrên địa bàn hành chính xã để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể.

- Xác định ranhgiới, quy mô diện tích và dân số, các chỉ tiêu về đất xây dựng, hạ tầng kỹ thuật,công trình công cộng, dịch vụ, cơ cấu sử dụng đất.

- Xác định giảipháp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xãhội, bố trí các lô đất theo chức năng sử dụng với quy mô đáp ứng yêu cầu pháttriển của từng giai đoạn quy hoạch và bảo vệ môi trường.

- Xác định vịtrí và quy mô các công trình công cộng, dịch vụ và môi trường được xây dựng mớinhư các công trình giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, thương mại, dịch vụ,điểm tập kết và trung chuyển chất thải rắn, nghĩa trang của mỗi điểm dân cưnông thôn.

- Các dự án ưutiên của trung tâm xã và các điểm dân cư nông thôn được lập quy hoạch.

2.3.2. Đối vớinội dung quy hoạch xây dựng cải tạo trung tâm xã và các điểm dân cư nông thôntập trung hiện có:

- Xác định mạnglưới công trình hạ tầng kỹ thuật cần cải tạo, nâng cấp.

- Xác định nộidung cần cải tạo, chỉnh trang, khu ở nông thôn, hệ thống công trình công cộng,dịch vụ. Các yêu cầu mở rộng đất đai xây dựng. Các nội dung phải đáp ứng cácchỉ tiêu về quy mô dân số, cảnh quan sinh thái, môi trường, phạm vi ranh giới.

- Việc mở rộngtrung tâm xã hoặc các điểm dân cư nông thôn tập trung phải phù hợp với quy môdân số, khả năng, nguồn lực phát triển trong từng giai đoạn.

2.4. Quy hoạchsử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất.

- Tổng hợp vàdự báo nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của xã trong đó làm rõ nhu cầu sửdụng đất phục vụ các mục tiêu công ích và chính sách xã hội;

- Xác định cụthể diện tích các loại đất trên địa bàn xã đó được cấp huyện phân bổ;

- Xác định khảnăng đáp ứng về đất đai cho nhu cầu sử dụng đất đã được xác định (nêu trên);

- Xác định diệntích đất để phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của xã, phương ánquy hoạch sử dụng đất cần xác định cụ thể: diện tích đất lúa nương, đất trồngcây hàng năm còn lại, đất nông nghiệp khác, đất trụ sở cơ quan, công trình sựnghiệp của xã, đất nghĩa trang, nghĩa địa do xã quản lý, đất sông, suối, đấtphát triển hạ tầng của xã và đất phi nông nghiệp khác;

- Xác định diệntích các loại đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép cơ quan nhà nước cóthẩm quyền để đáp ứng nhu cầu của xã;

- Xác định diệntích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp;

- Phân kỳ quyhoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất.

2.5. Xác địnhdanh mục các dự án ưu tiên, công trình, hạng mục công trình kỹ thuật dự kiến đầutư trên địa bàn xã theo kỳ quy hoạch để đạt tiêu chí xã nông thôn mới.

2.6. Đánh giátác động của phương án quy hoạch đến kinh tế - xã hội.

2.7. Tiến độ,giải pháp và tổ chức thực hiện đồ án quy hoạch.

Nêu các giải phápthực hiện quy hoạch và cách tổ chức thực hiện quy hoạch như thế nào cho phù hợpvới tình hình của mỗi địa phương.

3. Kết luận vàkiến nghị

4. Phần Phụ lục

- Phụ lục 1: Cácvăn bản liên quan đến đồ án.

- Phụ lục 2: Cácsố liệu hiện trạng (thông số, phiếu điều tra) có chứng nhận của UBND xã.

- Phụ lục 3: Cácbiểu bảng tính toán chi tiết, phương pháp tính toán.

- Phụ lục 4: Tàiliệu tham khảo (các chỉ tiêu TKKT, tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng, các nguồn thamkhảo khác).

- Phụ lục5: Hệ thống biểu mẫu phục vụ cho công tác đánh giá hiện trạng sử dụng đất, quyhoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất( theo Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường), gồm:

Biểu 01/CX : Hiệntrạng sử dụng đất cấp xã;

Biểu 02/CX : Quyhoạch sử dụng đất cấp xã;

Biểu 03/CX : Diệntích đất chuyển mục đích trong kỳ quy hoạch cấp xã;

Biểu 04/CX : Diệntích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch cấp xã;

Biểu 05/CX : Phânkỳ các chỉ tiêu trong kỳ quy hoạch sử dụng đất trong kỳ quy hoạch cấp xã;

Biểu 06/CX : Phânkỳ quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất cấp xã;

Biểu 07/CX : Phânkỳ quy hoạch đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch cấp xã;

Biểu 08/CX : Kếhoạch sử dụng đất phân theo từng năm cấp xã;

Biểu 09/CX : Kếhoạch chuyển mục đích sử dụng đất cấp xã;

Biểu 10/CX : Kếhoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cấp xã;

Biểu 11/CX : Danhmục các công trình, dự án trong kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp xã.

- Phụ lục6: Hệ thống biểu mẫu phục vụ cho công tác thuyết minh các nội dung khác.

B. HỒ SƠ VÀ NỘI DUNG BẢN VẼ

I. Nguyên tắc chung.

- Tuỳ theo mứcđộ phức tạp của từng đồ án, nội dung quy hoạch thể hiện các bản vẽ riêng hoặcthể hiện chung trong 1 bản vẽ nhưng đảm bảo thể hiện đầy đủ các nội dung củatừng chuyên ngành.

- Các côngtrình đầu mối hạ tầng kỹ thuật nằm ngoài phạm vi quy hoạch được thể hiện trênsơ đồ có mối liên hệ với quy hoạch này.

- Trên bản đồ,sơ đồ chú giải đầy đủ rõ ràng các số liệu kinh tế, kỹ thuật có liên quan đếntừng khu chức năng hoặc hạng mục công trình.

- Quy cách thểhiện bản đồ, sơ đồ (ký hiệu, đường nét, màu sắc...) theo Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/07/2005 của Bộ xây dựng, các Quyết định số 22/2007/QĐ-BTNMT và 23/2007/QĐ-BTNMT ngày 17/12/2007 của Bộ Tài nguyên& Môi trường và các vănbản có liên quan.

II. Tỷ lệ bản đồ:

Quy mô diện tích tự nhiên của xã (ha)

Tỷ lệ bản đồ

Dưới 120

1:1.000

Từ 120 đến 500

1:2.000

Trên 500 đến 3.000

1:5.000

Trên 3.000

1: 10.000

III. Số lượng và nội dung hồ sơ:

1. Sơ đồvị trí và mối quan hệ vùng; tỷ lệ 1/25.000( áp dụng chung cho tất cả các xã):07 bộ:

Trên sơ đồ nàythể hiện các mối quan hệ tương hỗ giữa đô thị và vùng có liên quan về các mặt:

- Kinh tế - xãhội;

- Các điều kiệnđịa hình, địa vật, các vùng có ảnh hưởng lớn đến kiến trúc cảnh khu vực lập quyhoạch;

- Hạ tầng kỹ thuậtđầu mối và các vấn đề khác tác động đến khu vực lập quy hoạch.

2. Bản đồhiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật: 07 bộ; thể hiện các nội dung:

- Hiện trạngsử dụng các loại đất theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Các điểmdân cư;

- Hệ thốnghạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội: thể hiện vị trí các công trình bao gồm: côngsở, giao thông, thủy lợi, điện, bưu điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm ytế, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, nhà ở dân cư, ... Một số nội dung sau cần làmrõ:

+ Các tuyếnđường quốc gia, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường thôn. Thể hiện rõ loạivà mặt cắt các đường gồm: quốc lộ, đường tỉnh lộ (nếu có), đường huyện, đườngxã, đường trục chính thôn, đường liên thôn, giao thông nội đồng, bờ sông, bờthửa dùng làm đường giao thông; các công trình phục vụ giao thông;

+ Hệ thốngvà các công trình thủy lợi: Thể hiện rõ cấp, loại, mặt cắt và các chỉ tiêu kinhtế kỹ thuật chủ yếu; thể hiện lưu vực thoát nước chính;

+ Đối vớicấp nước tập trung cần thể hiện nguồn, công trình cấp nước và hệ thống đườngống chính, nhánh đến từng điểm dân cư. Đối với cấp nước phân tán cần thể hiệnloại hình cấp nước theo khu vực;

+ Ao, hồ,mạng lưới kênh, đường ống thoát nước cho đến từng điểm dân cư; khu vực nghĩatrang, bãi chôn lấp chất thải rắn;

+ Nguồnđiện, trạm hạ thế, mạng lưới cấp điện từ trung áp trở lên. Thể hiện rõ công suấttrạm, điện áp, loại dây.

- Khả năngquỹ đất xây dựng và hướng mở rộng cho từng điểm dân cư, khu trung tâm xã;

- Môi trường:

+ Các nguồngây ô nhiễm trong khu vực và các khu vực ô nhiễm và suy thoái môi trường.

+ Các hệsinh thái nhạy cảm (rừng, cây xanh, mặt nước...)

3. Bản đồ quyhoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới: 07 bộ; cần thể hiện cácnội dung sau:

- Quy hoạchsử dụng các loại đất theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Đất xâydựng mở rộng cho từng điểm dân cư, khu trung tâm xã và đất dự trữ phát triển;

- Quy hoạchsử dụng các loại đất nông nghiệp,công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đất ở, dịchvụ (cơ quan, giáo dục, y tế, thương mại...); đất các công trình hạ tầng kỹthuật đầu mối cho giai đoạn 2011-2015, 2016-2020.

- Các điểmdân cư phát triển, hạn chế phát triển và không phát triển;

- Dân số,số hộ, diện tích của từng điểm dân cư;

4. Bản đồđịnh hướng phát triển và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã: 07 bộ; cầnthể hiện các nội dung sau:

- Định hướng pháttriển của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn xã: định hướngphát triển các công trình như công sở, giao thông, thủy lợi, điện, bưu điện,nước sinh hoạt,trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa, chợ ...

+ Hướngvà lưu vực thoát nước chính; xác định cao độ xây dựng cho các điểm dân cư;

+ Mạng lướiđường trên địa bàn xã; loại và mặt cắt các đường gồm: quốc lộ, đường tỉnh (nếucó), đường huyện, đường xã, đường trục chính thôn, đường liên thôn sử dụng choxe ô tô con và xe thô sơ tải trọng 1 tấn, giao thông nội đồng, bờ sông, bờ thửadùng làm đường giao thông; các công trình phục vụ giao thông;

+ Đối vớicấp nước tập trung: Nguồn cấp nước; vị trí các công trình thu, dẫn nước, cáccông trình xử lý, công trình điều hòa; mạng lưới đường ống dẫn nước và các côngtrình cấp nước; lập sơ đồ tính thủy lực mạng lưới đường ống; xác định vành đaibảo vệ nguồn nước và các công trình cấp nước;

+ Đối vớicấp nước phân tán: Nguồn cấp nước; các công trình xử lý và cấp nước;

+ Quy hoạchcấp điện (trong đó phân biệt rõ QH điện phục vụ nhu cầu sản xuất và điện phụcvụ nhu cầu dân dụng): Nguồn cấp điện; vị trí, công suất, điện áp các trạm hạthế; lưới phân phối trung, hạ áp; hành lang bảo vệ các tuyến điện cao áp điqua;

+ Hệ thốngcác công trình thuỷ lợi: vị trí xây dựng các công trình thủy lợi( hồ, đập trạmbơm, hệ thống kênh mương, đường ống, cống) phục vụ sản xuất nông nghiệp;

+ Hệ thốngthoát và xử lý nước thải; vị trí và quy mô khu xử lý chất thải rắn, nghĩatrang.

5. Đối vớiquy hoạch mới trung tâm xã, các điểm dân cư nông thôn tập trung và các khu táiđịnh cư nông thôn( quy hoạch chi tiết) cần các bản đồ sau (mỗi loại 7 bộ):

- Bản đồ hiệntrạng tổng hợp sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật khu vực lập quy hoạch (tỷ lệ1/2.000 – 1/500):

Trên bản đồ nềnđịa hình kết hợp với bản đồ địa chính thể hiện các nội dung sau:

+ Ranh giới khuvực nghiên cứu;

+ Các loại đấttrong phạm vi nghiên cứu;

+ Dân số, số hộ,diện tích các lô đất trong phạm vi nghiên cúu;

+ Hệ thốngcông trình công cộng và phục vụ sản xuất và dịch vụ trong phạm vi nghiên cứu(diện tích đất, mật độ xây dựng, tầng cao); mô tả rõ các công trình kiến trúcđặc trưng.

+ Hệ thống hạtầng kỹ thuật.

- Bản đồ quy hoạchtổng thể không gian kiến trúc khu vực lập quy hoạch (tỷ lệ 1/2.000 – 1/500):

Trên bản đồ nềnđịa hình kết hợp với bản đồ địa chính thể hiện các nội dung sau:

+ Các công trìnhkiên trúc như nhà ở, công trình công cộng ... và cây xanh;

+ Ranh giới từnglô đất theo tính chất, chức năng sủ dụng; phân biệt rõ khu hiện có, cải tạo vàxây dựng mới;

+ Các yêu cầuvề sử dụng đất: Diện tích đất, mật độ xây dựng, tầng cao, chỉ giới xây dựng và tỷlệ cây xanh cho tùng lô đất.

- Bản đồ quy hoạchhệ thống Hạ tầng kỹ thuật khu vực lập quy hoạch (tỷ lệ 1/2.000 – 1/500):

Trên bản đồ nềnđịa hình kết hợp với bản đồ địa chính thể hiện các nội dung sau:

+ Mặt bằng cácloại đường đến từng lô đất xây dựng và xác định đầy đủ thông số kỹ thuật;

+ Xác định khuvực đào đắp, cao độ xây dựng, độ dốc trên nền đường và nền xây dựng, hướng thoátnước, mương, đường ống thoát nước, đề, kè, hồ dự kiến;

+ Đối với cấpnước phân tán: Nguồn cấp nước, công trình xử lý và chứa nước;

+ Đối với cấpnước tập trung: Nguồn và các công trình cấp nước, mạng lưới đường ống đến từng lôđất;

+ Mạng lưới đườngống, trạm bơm, trạm xử lý nước thải, hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn;

+ Nguồn điện:Mạng lưới cấp điện từ 04, KV trở lên và chiếu sáng đường; vị trí các công trìnhnhư trạm biến thế, khoảng cách cột điện ...

- Bản vẽ hướngdẫn mẫu nhà ở và công trình (tỷ lệ thích hợp):

Tổ chức lôđất ở, mẫu công trình công cộng, mẫu nhà ở mới và cải tạo (mặt đứng, mặt bằngxây dựng, các giải pháp kết cấu ...) trên cơ sở đáp ứng hình thức kiến trúctruyền thống của địa phương, phải phù hợp với điều kiện kinh tế, thói quen sinhhoạt của người dân từng vừng, đáp ứng tổ chức không gian sống, sản suất hợp lý,đảm bảo vệ sinh, khuyến khích áp dụng công nghệ kỹ thuật mới.

6. Báo cáothuyết minh quy hoạch: 07 bộ.

MỤC III KINHPHÍ LẬP QUY HOẠCH

1. Dự toán kinhphí lập quy hoạch.

1.1. Các xã thuộckhu vực đồng bằng và trung du:

Tổng kinh phí:231.800.000 đồng; trong đó:

- Chi phí quyhoạch sử dụng đất: 54.600.000 đồng;

- Chi phí quyhoạch sản xuất nông nghiệp: 70.200.000 đồng;

- Chi phí quyhoạch chung xây dựng nông thôn mới: 80.500.000 đồng;

- Thuế VAT 10%:20.500.000 đồng;

- Chi phí thẩmđịnh: 6.000.000 đồng.

1.2. Các xã thuộckhu vực miền núi:

Tổng kinhphí: 215.500.000 đồng; trong đó:

- Chi phí quyhoạch sử dụng đất: 43.500.000 đồng;

- Chi phí quyhoạch sản xuất nông nghiệp: 81.200.000 đồng;

- Chi phí quyhoạch chung xây dựng nông thôn mới: 65.800.000 đồng;

- Thuế VAT 10%:19.000.000 đồng;

- Chi phí thẩmđịnh: 6.000.000 đồng.

2. Nguồn kinhphí lập quy hoạch:

Từ kinh phí Nhànước được phân bổ hàng năm theo Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mớigiai đoạn 2010-2020.

Đối với nhữngxã lập quy hoạch chi tiết thì kinh phí khảo sát và thiết kế tính cho giai đoạn lậpdự án.

MỤC IV QUẢNLÝ QUY HOẠCH

I. Lấy ý kiếnđối với Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới .

1. Trong quá trìnhlập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, Uỷ ban nhân dân xã phối hợp đơn vị tưvấn lập quy hoạch có trách nhiệm lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trong xãtheo các hình thức tổ chức hội nghị, trao đổi trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằngvăn bản về nội dung quy hoạch để hoàn chỉnh quy hoạch phù hợp với thực tế ở địaphương sau đó trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua.

Các ý kiến đónggóp phải được tổng hợp đầy đủ và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khiphê duyệt.

2. Trên cơ sởhồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng và kết quả lấy ý kiến, Uỷ ban nhân dânhuyện quyết định lựa chọn phương án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

II. Trình,thẩm định, phê duyệt Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

1. Cơ quan trìnhduyệt: Uỷ ban nhân dân xã là cơ quan trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt đồán quy hoạch.

2. Cơ quan thẩmđịnh: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện (hoặc tổ chức có nhiệmvụ tương đương) là cơ quan chủ trì thẩm định quy hoạch. Trong quá trình thẩmđịnh Phòng Nông nghiệp và PTNT phải xin ý kiến đóng góp bằng văn bản của PhòngCông thương, Phòng Tài nguyên và Môi trường về nội dung trong Báo cáo đồ án quyhoạch có liên quan đến ngành quản lý.

3. Cơ quan phêduyệt quy hoạch: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Đối với các xãthuộc khu vực phát triển đô thị thì nội dung quy hoạch sử dụng đất trình Sở Tàinguyên và Môi trường thẩm định, Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy địnhtại Điều 21 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ vềthi hành Luật Đất đai.

III.Công bố quy hoạch.

Trong thời hạn30 ngày làm việc, kể từ ngày được phê duyệt quy hoạch, Ủy ban nhân dân xã tổchức công bố, công khai quy hoạch với các tài liệu sau:

- Sơ đồ vị trívà mối quan hệ vùng;

- Bản đồ hiệntrạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật;

- Bản đồ quy hoạchsử dụng đất và quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới;

- Bản đồ địnhhướng phát triển và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã.

Trong quátrình thực hiện quy hoạch cấp xã đã được phê duyệt, các dự án đầu tư đã và đangtriển khai cần được cập nhật và công bố kịp thời, đầy đủ để các tổ chức, cánhân biết và giám sát thực hiện.

MỤC V TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Thời gian lập,phê duyệt Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

1.1. Lập đề cươngnhiệm vụ, phê duyệt đề cương, dự toán.

UBND cấp xã căncứ hướng dẫn đề cương, dự toán chung của tỉnh và kế hoạch lập quy hoạch xây dựngxã nông thôn mới của huyện để tổ chức lập Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mớiđến năm 2020. Không tổ chức việc lập, thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán.Trong quá trình lập quy hoạch Chủ đầu tư cần căn cứ vào các tiêu chuẩn ngànhcũng như quy định sơ bộ về quy mô các công trình (có phụ biểu kèm theo) để lựachọn cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

1.2. Thời gianlập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch:

- Thời gian lậpquy hoạch là 90 ngày kể từ ngày tổ chức thực hiện.

- Thời gian thẩmđịnh quy hoạch là 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian phêduyệt quy hoạch là 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Trách nhiệmcủa Uỷ ban nhân dân các cấp.

2.1. UBND cấpxã:

- Tổ chức thựchiện và quản lý quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sản xuất nông nghiệp, quy hoạchxây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã theo quy hoạch đã được phê duyệt; cấpgiấy phép xây dựng theo thẩm quyền, thực hiện xử phạt hành chính trong hoạt độngxây dựng, cưỡng chế tháo dỡ các công trình trái quy hoạch, xây dựng sai giấyphép xây dựng.

- Tuyên truyềnphổ biến pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân biết và thực hiện pháp luật về xâydựng nông thôn mới.

2.2. UBND cấphuyện:

- Phê duyệt đồán quy hoạch theo quy định hiện hành.

- Phối hợp vớicác ngành chức năng lồng ghép các chương trình đầu tư các công trình hạ tầng xãhội, hạ tầng kỹ thuật theo dự án, đồ án Quy hoạch được duyệt trên địa bàn xã.

- Tổng hợp báocáo cáo các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường hàngquý, 6 tháng và cả năm về tình hình lập quy hoạch và thực hiện quản lý quy hoạchtrên địa bàn huyện.

3. Các sở: Nôngnghiệp và PTNT, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường:

Là cơ quan giúpUBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đếnnăm 2020 trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành liênquan, UBND các huyện tổng hợp báo cáo hàng quý, 6 tháng, và cả năm về UBND tỉnhvề tình hình lập quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn nàythay thế cho các văn bản: Công văn số 509/SXD-QH ngày 17/3/2010; số 2003/SXD-QH ngày 30/08/2010 của Sở Xây dựng, công văn số 559/SNN &PTNT ngày 12/04/2010 củaSở Nông nghiệp và PTNT. Những địa phương tổ chức lập các quy hoạch trước khivăn bản này có hiệu lực thì vẫn tuân theo các quy định cũ. Đối với những đơn vịđã và đang triển khai quy hoạch sử dụng đất thì chỉ tiến hành lập 2 loại quyhoạch (quy hoạch sản xuất nông nghiệp và quy hoạch xây dựng nông thôn mới) trêncơ sở sử dụng số liệu và bản đồ của quy hoạch sử dụng đất. Những đơn vị đã lậpquy hoạch sản xuất nông nghiệp và quy hoạch xây dựng nông thôn mới thì vẫn triểnkhai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Thông tư 19/TT-BTNMT ngày 02/11/2009của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong quá trìnhtổ chức thực hiện nếu có gì vướng mắc, yêu cầu các địa phương và đơn vị phảnánh về các sở: Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường bằng vănbản để tổng hợp thống nhất báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

PHỤ LỤC

MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG QUY HOẠCH XÂY DỰNG XÃ NÔNGTHÔN MỚI TỈNH THANH HÓA(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 11 /5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Hạng mục

Chỉ tiêu kỹ thuật

Ghi chú

1

Trụ sở xã

Diện tích đất: 3.000-4.000m2; tầng cao: 2-3 tầng

2

Giao thông

a) Đường trục xã, liên xã (đồng bằng: Bm=3,5m;Blề=1,5m;Bn=6.5m; miền núi: Bm=3,5m;Blề=1,25m;Bn=6m).

b) Đường trục thôn, xóm (Cấp A: Bm=3-3,5m;Bn=4-5m. Cấp B: Bm=2,5-3,0m; Bn=3,5-4m).

c) Đường ngõ, xóm (Cấp B:Bm=2,5-3,0m; Bn=3,5-4m. Cấp C: Bm=2,0m; Bn=3,0m)

d) Đường trục chính nội đồng (Cấp B:Bm=2,5-3,0m; Bn=3,5-4m. Cấp C: Bm=2,0m; Bn=3,0m)

Có thể chọn

cấp A hoặc B.

Có thể chọn cấp B hoặc C.

Có thể chọn cấp B hoặc C.

3

Cấp điện

Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt tối thiểu 280kwh/người/năm đối với miền núi và 330-400kwh/người/năm đối với đồng bằng.

Phụ tải >= 150W/người

Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng tối thiểu là 15% điện sinh hoạt

4

Trường mầm non

Diện tích đất tối thiểu: 12m2/cháu

Bố trí thành các điểm trường

5

Trường tiểu học

Diện tích đất tối thiểu: 10m2/cháu

Diện tích phòng học bình quân: 1m2/cháu trở lên.

6

Trường trung học cơ sở

Diện tích đất tối thiểu: 10m2/cháu.

7

Nhà văn hoá thôn

- Diện tích đất khu nhà văn hóa (miền núi>300m2; đồng bằng >500m2).

- Diện tích khu thể thao (miền núi>1.500m2; đồng bằng >2.000m2).

8

Nhà văn hoá xã

- Diện tích đất nhà văn hóa đa năng: miền núi 800m2, đồng bằng 1.000m2

- Hội trường: miền núi 100 chỗ ngồi, đồng bằng 150 chỗ ngồi.

- Phòng chức năng: miền núi 2 phòng trở lên, đồng bằng 5 phòng trở lên.

- Phòng tập thể thao: miền núi kích thước 23mx11m; đồng bằng kích thước 38x18m.

- Sân thể thao:miền núi kích thước 45mx90m; đồng bằng kích thước 90x120m.

9

Chợ

Diện tích đất: 2.000 - 3.000m2

10

Trạm y tế

Diện tích đất: 1.000 - 1.500m2( bao gồm đất xây dựng công trình và vườn thuốc nam)

11

Nghĩa trang

Giai đoạn trước mắt: 1 - 2NT/xã

Giai đoạn lâu dài: 2 - 3 xã/NT

Cách khu dân cư tối thiểu là 500m

12

Khu chôn lấp rác thải

Giai đoạn trước mắt: 1 - 2 khu/xã

Giai đoạn lâu dài: 3 - 5 xã/khu

Diện tích 1 - 1,5ha/khu.

Cách khu dân cư tối thiểu là 500m

13

Cấp nước

Chỉ tiêu cấp nước: 100 - 120lít/người/ngày đêm

14

Thoát nước

Có hệ thống thoát nước thu gom được tối thiểu 80% lượng nước cấp