ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1458/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 25 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN ĐÁ VÔI TRONG "BÁO CÁO KẾT QUẢ THĂM DÒ MỎ ĐÁ VÔIKM 12, XÃ ĐẠO ĐỨC, HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG" (TRỮ LƯỢNG TÍNH ĐẾNTHÁNG 4 NĂM 2013)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 8/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyđịnh về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượngkhoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đềán thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt độngkhoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phêduyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 06/2006/QĐ-BTNMT ngày 7/6/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hànhquy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND ngày 10/7/2006 của HĐND tỉnh Hà Giang phê chuẩn Quy hoạch khảosát, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh HàGiang giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Giấy phép số 2266/GP-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Giang cấp cho Hợp tác xã Trường Thànhđược phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá vôiKm 12, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tại Tờ trình số 122/TTr-STNMT ngày 17 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt trữ lượngđá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường trong báo cáo "Thăm dò mỏ đá vôilàm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi Km 12, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên,tỉnh Hà Giang" như sau:

1.1. Các khoáng sản chính: Đá vôi.

Trữ lưỡng cấp 121 là 99.848,81 m3.

1.2. Các khoáng sản đi kèm: không.

Điều 2. Các tài liệu của báocáo được sử dụng để lập dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật về khai tháckhoáng sản, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản và giao nộp lưutrữ địa chất theo quy định của pháp luật. Trong quá trình khai thác, chế biếnvà sử dụng cần xem xét các ý kiến nhận xét của các cơ quan, đơn vị, cá nhân cóliên quan.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyệnVị Xuyên, Chủ nhiệm Hợp tác xã Trường Thành. Thủ trưởng các sở, ngành có liênquan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử;
- Lưu: VT, CVCN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông