ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1459/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ VÀ QUY ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ- HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ Quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạtđộng của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ Bảotrì đường bộ tỉnh Lâm Đồng.

Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng(sau đây viết tắt Quỹ) là Quỹ của nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu vàtài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức củaQuỹ

1. Hội đồng quản lý Quỹ

a) Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ:

- Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh;

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám đốcSở Giao thông vận tải;

- Ủy viên Hội đồng:

+ Lãnh đạo Sở Tài Chính;

+ Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;

+ Lãnh đạo Quỹ Đầu tư và Phát triểntỉnh Lâm Đồng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cóthành viên nêu trên cử nhân sự tham gia Hội đồng bằng văn bản.

b) Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹphân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng.

c) Thành viên Hội đồng quản lý Quỹchịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phân côngvà được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định hiện hành.

2. Bộ phận giúp việc cho Hội đồngquản lý Quỹ

a) Bộ phận thường trực của Quỹ,trực thuộc Sở Giao thông vận tải (làm việc kiêm nhiệm, do Giám đốc Sở giaothông vận tải quyết định cụ thể, được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy địnhhiện hành), thực hiện nhiệm vụ: lập kế hoạch thu - chi của Quỹ, kế hoạch phânbổ kinh phí bảo trì đường bộ cho các địa phương, đơn vị hàng năm và giai đoạnđể trình Hội đồng quản lý Quỹ; giúp việc cho Hội đồng quản lý Quỹ trong hoạtđộng điều hành Quỹ và thực hiện chế độ báo cáo với cơ quan cấp trên theo quyđịnh.

b) Bộ phận giúp việc về theo dõi vàquản lý nguồn thu - chi của Quỹ, trực thuộc Quỹ Đầu tư và Phát triển Lâm Đồng(làm việc kiêm nhiệm, do Giám đốc Quỹ Đầu tư và Phát triển quyết định cụ thể,được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định hiện hành), thực hiện công táchoạch toán, kế toán của Quỹ.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạnvà quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ.

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hộiđồng quản lý Quỹ.

a) Hội đồng quản lý Quỹ quyết địnhcác vấn đề trong tổ chức hoạt động của Quỹ, bao gồm:

- Đề xuất điều chỉnh các quy địnhliên quan đến nguồn thu của Quỹ và việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quanđến hoạt động của Quỹ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ban hành theo thẩmquyền các quy định liên quan đến hoạt động của Quỹ.

- Phê duyệt kế hoạch tài chính(thu, chi) hàng năm của Quỹ sau khi được UBND tỉnh thông qua.

- Phê duyệt quyết toán thu, chihàng năm của Quỹ.

b) Hội đồng quản lý Quỹ sử dụng condấu của Quỹ trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủtịch Hội đồng quản lý Quỹ.

a) Là người đại diện theo pháp luậtvà là chủ tài khoản của Quỹ.

b) Chỉ đạo, điều hành các hoạt độngcủa Quỹ, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc điềuhành các hoạt động của Quỹ.

c) Triệu tập và chủ trì cuộc họpHội đồng quản lý Quỹ hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng.

d) Tổ chức kiểm tra, giám sát việcthực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ.

đ) Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ kýhoặc ủy quyền cho một trong những Thành viên của Hội đồng ký các Nghị quyết,quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ. Ủy quyền bằng văn bản cho một trong nhữngThành viên của Hội đồng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng khivắng mặt.

e) Trong trường hợp cần thiết, thaymặt Hội đồng quản lý Quỹ kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổsung Quyết định Thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ và quy định cơ cấu tổ chức, quychế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng; bổ sung,thay đổi hoặc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.

g) Tổ chức quản lý tài chính, tàisản được giao theo quy định.

h) Thực hiện các quyền và nhiệm vụkhác theo quy định của pháp luật.

3. Quy chế hoạt động của Hội đồngquản lý Quỹ.

a) Hội đồng quản lý Quỹ làm việctheo chế độ tập thể; chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Hội đồng, tráchnhiệm cá nhân về phần việc được phân công trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhvà trước pháp luật.

b) Hội đồng quản lý Quỹ quyết địnhcác vấn đề theo nguyên tắc đa số, phiếu biểu quyết của các Ủy viên Hội đồng cógiá trị ngang nhau. Quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ có hiệu lực khi có trên2/3 số Ủy viên Hội đồng biểu quyết tán thành. Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ cóquyền bảo lưu ý kiến của mình.

c) Trong một số trường hợp cầnthiết, việc lấy ý kiến của Ủy viên Hội đồng có thể được thực hiện bằng văn bản.

d) Hội đồng quản lý Quỹ họp định kỳhàng quý để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệmcủa mình. Khi cần thiết, Hội đồng có thể họp bất thường để giải quyết những vấnđề cấp bách theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó chủ tịch Hội đồng.

đ) Hội đồng quản lý Quỹ chỉ họp khicó trên 1/2 số Ủy viên tham dự. Ủy viên vắng mặt phải báo cáo lý do vắng mặt vàgửi phiếu biểu quyết của mình về Hội đồng.

e) Nội dung và kết luận cuộc họpphải được ghi chép đầy đủ vào biên bản. Kết luận của cuộc họp được thể hiệnbằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng, Nghị quyết, quyết định của Hội đồngquản lý Quỹ phải được gửi tới tất cả các Ủy viên hội đồng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầutư; Giám đốc Quỹ đầu tư và Phát triển Lâm Đồng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnhLâm Đồng và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Quỹ bảo trì đường bộ TW;
- TTTU, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- Lưu: VT, GT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến