BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 146/2003/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BỔ SUNG THÊM NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CỤC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHU VỰC I, II, III

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ kế hoạch Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của các quyết định số 43/2003/QĐ-BBCVT số 44/2003/QĐ-BBCVT số 45/2003/QĐ-BBCVT ngày 19/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin khu vực I, II, III như sau: " Thẩm định, thiết kế kỹ thuật và Tổng dự toán công trình bưu chính, viễn thông phải di dời, xây dựng lại bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do các tỉnh, Thành phố giải phóng mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính, Cục trưởng Cục Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin khu vực I, II, III và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Đỗ Trung Tá