ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

V việc thu hi Quyết định tạm thời s 156/QĐ-UB ngày 14/7/1993 của UBND tỉnh Lào Cai

v mức thu lệ phí kiểm dịch y tế qua biên giới cửa khẩu tỉnh Lào Cai

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 30/6/1989;

Căn cứ Thông tư hướng dẫn số: 26/TT.LB ngày 20/3/1994 của Bộ Tài chính - Y tế về chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí kiểm dịch y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thu hồi Quyết định tạm thời số 156/QĐ-UB ngày 14/7/1993 của UBND tỉnh Lào Cai về mức thu lệ phí kiểm dịch y tế qua cửa khẩu của tỉnh Lào Cai kể từ ngày 19/6/1994. Việc thu lệ phí kiểm dịch y tế qua cửa khẩu của tỉnh Lào Cai áp dụng theoThông tư số 26/TT-LB ngày 28/3/1994 của Bộ Tài chính - Y tế về chế độ thu và quản lý sử dụng phí kiểm dịch y tế.

Điều 2. Sở Tài chính vật giá; Sở Y tế và Cục thuế tỉnh Lào Cai chỉ đạo thực hiện theo Thông tư hướng dẫn số 26/TT-LB ngày 28/3/1994 của Bộ Tài chính - Y tế. Qui trình thu lệ phí vẫn áp dụng theo tinh thần Quyết định 15/QĐ-UB nsàv 20/01/1994 của UBND tỉnh Lào Cai.

Điều 3.Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - vật giá, Giám đốc Sở Y tế, Cục trưởng Cục thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, các Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu, Chủ tịch UBND các huyện thị xã và các ngành chức năng có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Lâm