ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 146/-UBND

Kon Tum, ngày 18 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 763/QĐ- UB NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2001 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUY ĐỊNH TRANG BỊ VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 29/2003/TT-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BTC ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 219/STC-QLCSG ngày 18 tháng 01 năm 2019 về việc tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ; ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 116/STP-XD&KTrVB ngày 14 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 763/QĐ-UB ngày 30 tháng 10 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định trang bị và sử dụng điện thoại.

Giao Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh có trách nhiệm thực hiện việc trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí sử dụng điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động cho các chức danh theo đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh (KTTH);

- Lưu: VT, KTTH5.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa