ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1460/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG CƠ CHẾ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH TRONGLĨNH VỰC CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO NGƯỜI DÂN VÙNG KHÓ KHĂN TẠI TỈNH LÂMĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triểnchính thức (ODA) và nguồn vốn vay của các nhà tài trợ;

Căn cứ Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơcấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA;

Căn cứ thỏa thuận hợp tác kýngày 11/7/2013 giữa tỉnh Lâm Đồng và Tổ chức Marie Stopes International ViệtNam;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờtrình số 72/TTr-SYT ngày 16/7/2013 và của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 605/TTr-SNV ngày 24/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quảnlý dự án Tăng cường cơ chế trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực chăm sóc sứckhỏe sinh sản cho người dân vùng khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng, gồm các ông có tênsau:

1. Ông Trần Mạnh Hạ - Phó Giám đốcSở Y tế: Trưởng ban;

2. Ông Trần Ngọc Trung - Chánh vănphòng Sở Y tế: Điều phối viên;

3. Ông K'Ngọc Hùng - Giám đốc Trungtâm Y tế huyện Đam Rông: Thành viên phụ trách hoạt động thực địa.

Điều 2. Nhiệm vụ của Banquản lý và các thành viên Ban quản lý Dự án:

1. Ban quản lý dự án có nhiệm vụtriển khai các hoạt động của Dự án tại tỉnh Lâm Đồng theo đúng mục tiêu, tiếnđộ, chất lượng và nguồn lực tại văn bản thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữaSở Y tế Lâm Đồng và Tổ chức Marie Stopes International Việt Nam.

2. Trưởng ban quản lý dự án cótrách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án.

Điều 3. Ban quản lý dự án cótài khoản và con dấu riêng; đặt văn phòng tại Sở Y tế Lâm Đồng - số 04 TrầnHưng Đạo, thành phố Đà Lạt.

Văn phòng Ban quản lý dự án có 02nhân viên chuyên trách do Tổ chức Marie Stopes International Việt Nam tuyểnchọn, hợp đồng lao động, chi trả lương và các khoản phụ cấp theo quy định củaDự án.

Điều 4. Các thành viên củaBan quản lý dự án hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp theo quyđịnh hiện hành của Việt Nam và các chi phí khác theo thỏa thuận với Tổ chứcMarie Stopes International Việt Nam.

Điều 5. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác Sở: Nội vụ, Y tế, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Đam Rông; Thủ trưởng cáccơ quan, đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Tổ chức MSI Việt Nam;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Như điều 5;
- Lưu: VT, VX3, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến