UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1461/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 12 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈTIÊU KẾ HOẠCH ĐỢT III NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2013 THỰC HIỆN ĐỀ ÁNKIÊN CỐ HOÁ TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN2008 - 2012

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành LuậtNgân sách Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủsố 368/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2012 về việc giao vốn Trái phiếu Chính phủgiai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012; Quyết định số 602/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm2012 về việc giao bổ sung kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 -2015 và năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 27tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao vốn Trái phiếu Chính phủnăm 2013; Quyết định số 1808/QĐ-BKHĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởngBộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủnăm 2013;

Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tạicác Công văn số 844/HĐND ngày 08 tháng 5 năm 2013 và Công văn số 904/HĐND ngày09 tháng 7 năm 2013 về việc phân bổ chi tiết đợt II nguồn vốn Trái phiếu Chínhphủ năm 2013 thực hiện Đề án kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáoviên giai đoạn 2008 - 2012;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầutư tại các Tờ trình số 359/TTr-SKHĐT ngày 01 tháng 7 năm 2013 và Tờ trìnhsố 378/TTr-SKHĐT ngày 11 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch (đợt III)nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2013 thực hiện Đề án kiên cố hoá trường,lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 cho UBND cáchuyện để triển khai xây dựng các công trình nhà lớp học theo hình thức nhàkhung thép - lắp ghép như sau:

a) Tổng mức vốn giao: 16.130 triệu đồng (Mườisáu tỷ, một trăm ba mươi triệu đồng). Trong đó:

- Huyện Mộc Châu: 6.500 triệu đồng.

- Huyện Sông Mã: 7.380 triệu đồng.

- Huyện Phù Yên: 1.000 triệu đồng.

- Huyện Sốp Cộp: 1.250 triệu đồng.

(Có Biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Xây dựng

Khẩn trương triển khai lập hồ sơ thiết kế mẫunhà lớp học khung thép - lắp ghép (01 phòng học và 02 phòng học) trình UBNDtỉnh phê duyệt trước ngày 15 tháng 8 năm 2013 làm cơ sở để UBND các huyện ápdụng triển khai trên địa bàn huyện.

2. UBND các huyện

Sau khi UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ thiết kế mẫunhà lớp học khung thép - lắp ghép, khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban chuyênmôn áp dụng thiết kế mẫu để lập, phê duyệt các báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầutư xây dựng công trình và triển khai thực hiện hoàn thành trong năm 2013.

3. Giao Sở Tài chính trình UBND tỉnh bố trínguồn kinh phí cho Sở Xây dựng để triển khai lập hồ sơ thiết kế mẫu nhà lớp họckhung thép - lắp ghép.

4. UBND tỉnh giao tổng mức vốn cho UBND cáchuyện theo định mức 250 triệu/phòng học và uỷ quyền Chủ tịch UBND các huyệntrên cơ sở các báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, quyếtđịnh phân bổ chi tiết trong phạm vi tổng mức vốn được giao để triển khai thựchiện các công trình và làm cơ sở thanh toán nguồn vốn.

5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợpvới Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổchức thực hiện của UBND các huyện; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, giảingân thanh toán và kịp thời tham mưu, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trongquá trình tổ chức thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng; Giámđốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; các chủ đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện Mộc Châu,Sông Mã, Phù Yên, Sốp Cộp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính
- Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ; (Báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng VHXH - VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - VP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng KTTH - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH V.Hải (01), 35b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

KẾ HOẠCH PHÂNBỔ ĐỢT III VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2013 THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HOÁTRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ Ở CÔNG VỤ GIÁO VIÊN

(Kèm theoQuyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh SơnLa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh mục công trình

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế (phòng)

Số dự án

Thời gian KC - HT

Kế hoạch vốn năm 2013

Ghi chú

TỔNG CỘNG

91

41

-

16.130,00

I

Huyện Phù Yên

4

1.000,00

1

Nhà lớp học trường mầm non bản Giàng xã Sập Xa

UBND huyện Phù Yên

Xã Sập Xa

1

1

2013

250,00

2

Nhà lớp học mầm non bản Xa xã Sập Xa

UBND huyện Phù Yên

Xã Sập Xa

1

1

2013

250,00

3

Nhà lớp học trường mầm non bản Yên Thịnh xã Tân Lang

UBND huyện Phù Yên

Tân Lang

1

1

2013

250,00

4

Nhà lớp học trường mầm non bản Suối Lèo xã Tân Lang

UBND huyện Phù Yên

Tân Lang

1

1

2013

250,00

II

Huyện Mộc Châu

26

6.500,00

1

Nhà lớp học mầm non Sao Mai

UBND huyện Mộc Châu

Mộc Châu

2

1

2013

500,00

2

Nhà lớp học mầm non Thảo Nguyên

UBND huyện Mộc Châu

Mộc Châu

2

1

2013

500,00

3

Nhà lớp học mầm non Măng Non

UBND huyện Mộc Châu

Mộc Châu

2

1

2013

500,00

4

Nhà lớp học mầm non Chiềng Khoa

UBND huyện Mộc Châu

Mộc Châu

2

1

2013

500,00

5

Nhà lớp học mầm non Mường Men

UBND huyện Mộc Châu

Mộc Châu

2

1

2013

500,00

6

Nhà lớp học mầm non Vân Hồ

UBND huyện Mộc Châu

Mộc Châu

2

1

2013

500,00

7

Nhà lớp học mầm non Phong Lan

UBND huyện Mộc Châu

Mộc Châu

2

1

2013

500,00

8

Nhà lớp học mầm non Chiềng Yên

UBND huyện Mộc Châu

Mộc Châu

2

1

2013

500,00

9

Nhà lớp học mầm non Đông Sang

UBND huyện Mộc Châu

Mộc Châu

2

1

2013

500,00

10

Nhà lớp học trường mầm non Chiềng Xuân

UBND huyện Mộc Châu

Bản Xa Lai

2

1

2013

500

11

Nhà lớp học trường mầm non Quy Hướng

UBND huyện Mộc Châu

Bản Bến Trai

2

1

2013

500

12

Nhà lớp học trường TH Tân Hợp

UBND huyện Mộc Châu

Bản Bó Liều

2

1

2013

500

13

Lớp học bản A Lang, Tân Xuân

UBND huyện Môc Châu

Bản A Lang

2

1

2013

500

III

Huyện Sông Mã

7.380,00

1

Nhà lớp học trường mầm non Sao Mai xã Nà Nghịu

UBND huyện Sông Mã

Bản Sào Và

1

1

2013

250,00

2

Nhà lớp học trường mầm non Sao Mai xã Nà Nghịu

UBND huyện Sông Mã

Bản Huổi Cói

1

1

2013

250,00

3

Nhà lớp học trường mầm non Sao Mai xã Nà Nghịu

UBND huyện Sông Mã

Bản Thón

1

1

2013

250,00

4

Nhà lớp học trường mầm non Sao Mai xã Nà Nghịu

UBND huyện Sông Mã

Bản Mung

1

1

2013

250,00

5

Nhà lớp học trường mầm non 8/3 xã Chiềng Khoong

UBND huyện Sông Mã

Bản Cang Kiểng

1

1

2013

250,00

6

Nhà lớp học trường mầm non 8/3 xã Chiềng Khoong

UBND huyện Sông Mã

Bản Huổi Hào

2

1

2013

500,00

7

Nhà lớp học trường mầm non 8/3 xã Chiềng Khoong

UBND huyện Sông Mã

Bản Co Sản

1

1

2013

250,00

8

Nhà lớp học trường mầm non 8/3 xã Chiềng Khoong

UBND huyện Sông Mã

Bản Hải Sơn

1

1

2013

250,00

9

Nhà lớp học trường mầm non Hoa Hồng xã Chiềng Khương

UBND huyện Sông Mã

Bản Pục

1

1

2013

250,00

10

Nhà lớp học trường MN Hoa Hồng xã Chiềng Khương

UBND huyện Sông Mã

Bản Thống Nhất

1

1

2013

250,00

11

Nhà lớp học trường mầm non Bình Minh xã Mường Hung

UBND huyện Sông Mã

Bản Cát

1

1

2013

250,00

12

Nhà lớp học trường mầm non Anh Đào xã Chiềng Sơ

UBND huyện Sông Mã

Bản Đúa

1

1

2013

250,00

13

Nhà lớp học trường mầm non Chiềng Khương

UBND huyện Sông Mã

Bản Puông

1

1

2013

250,00

14

Nhà lớp học trường mầm non Chiềng Khương

UBND huyện Sông Mã

Bản Liên Hồng

1

1

2013

250,00

15

Nhà lớp học trường mầm non Chiềng Sơ

UBND huyện Sông Mã

Bản Nà Lốc

1

1

2013

250,00

16

Nhà lớp học trường mầm non Chiềng Sơ

UBND huyện Sông Mã

Bản Phiêng Pe

1

1

2013

250,00

17

Nhà lớp học trường tiểu học Nậm Ty A

UBND huyện Sông Mã

Bản Pá Men

2

1

2013

500,00

18

Nhà lớp học trường Tiểu học Yên Hưng B

UBND huyện Sông Mã

Bản Pao Lằn

3

1

2013

750,00

1 nhà 1 phòng và 1 nhà 2 phòng

19

Nhà lớp học trường tiểu học Mường Lầm

UBND huyện Sông Mã

Bản Lốm Hỏm

4

1

2013

880,00

2 nhà, 2 phòng

20

Nhà lớp học trường tiểu học Chiềng Phung

UBND huyện Sông Mã

Bản Sàng Lay

3

1

2013

750,00

1 nhà 1 phòng và 1 nhà 2 phòng

21

Nhà lớp học trường mầm non Bình Minh xã Mường Hung

UBND huyện Sông Mã

Bản Đội 6

1

1

2013

250,00

IV

Huyện Sốp Cộp

1.250,00

1

Nhà lớp học trường mầm non Biên Cương xã Mường Lèo

UBND huyện Sốp Cộp

Mường Lèo

2

1

2013

500,00

2

Nhà lớp học trường tiểu học xã Nậm Lạnh

UBND huyện Sốp Cộp

Hua Lạnh

2

1

2013

500,00

3

Nhà lớp học trường tiểu học Mường Lèo

UBND huyện Sốp Cộp

Huổi Luông

1

1

2013

250,00