UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1461/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG BAN HÀNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 671/TTr-STP ngày 29/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 2968/1999/QĐ-UBT ngày 18/11/1999 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế báo cáo viên pháp luật.

Lý do: Không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Quyết định số 3325/2003/QĐ-UBND ngày 09/10/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án tỉnh Vĩnh Long.

Lý do: Không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.

Lý do: Không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Lý do: Không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5.Chỉ thị số 15/2002/CT-UB ngày 18/9/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tư pháp trong thời gian tới.

Lý do: Không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được đăng Công báo tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Văn Sáu