THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1462/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC XUẤT HẠT GIỐNG LÚA DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC TỈNH ĐỂ HỖ TRỢ NÔNG DÂN KHÔIPHỤC SẢN XUẤT, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CƠN BÃO SỐ 5 VÀ LŨ LỤT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2984/BNN-KH ngày 29 tháng 10 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất không thu tiền 470 tấn (bốn trăm bảy mươitấn) lúa giống từ nguồn dự trữ quốc gia do Bộ đang quản lý cho các tỉnh: ThanhHóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình,Phú Thọ, Sơn La để hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả cơnbão số 5 và lũ lụt. Mức hỗ trợ cụ thể về số lượng, chủng loại hạt giống lúa chocác địa phương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết địnhphù hợp với tình hình thiệt hại của từng địa phương.

Ủy ban nhândân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, NinhBình, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La tiếp nhận, phân bổ và sử dụng đúng đốitượng, đúng mục đích số lượng giống lúa trên, phục vụ kịp thời vụ, nhanh chóngkhắc phục hậu quả bão, lũ và ổn định đời sống nhân dân.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam,Thừa Thiên Huế, Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,Nguyễn Quốc Huy,
Website CP, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, NN (3)

THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng