ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1462/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 17 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNGCỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINHDOANH, ĐẦU TƯ VÀ NÂNG CAO CHỈ SỐ CẠNH TRANH (PCI) TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAOBẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 12 tháng 5 năm 2011 của BanThường vụ Tỉnh ủy về việc cải thiện môi trường kinh doanh đầu tư và nâng caochỉ số năng lực cạnh tranh (PCI);

Căn cứ Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2011của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Chương trình hành động cải thiện môitrường kinh doanh, đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnhCao Bằng giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo Chương trình hành động cải thiệnmôi trường kinh doanh, đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnhCao Bằng tại Công văn số 755/CV-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thựchiện Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư và nâng caochỉ số cạnh tranh (PCI) tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạchvà Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môitrường, Xây dựng, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Lao động Thương binhvà Xã hội, Công an tỉnh; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Cục trưởng CụcThuế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn tỉnh Cao Bằng và thủ trưởng các các cơ quan, đơn vị liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Hải Hầu

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆNCHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, ĐẦU TƯ VÀ NÂNG CAO CHỈSỐ CẠNH TRANH (PCI) TỈNH CAO BẰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1462 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2013của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động, chế độ làm việc và mối quanhệ công tác của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động cải thiện môitrường kinh doanh, đầu tư và nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh CaoBằng với các cơ quan, đơn vị liên quan (sau đây viết tắt là Ban chỉ đạo PCI).

Điều 2. Ban chỉ đạo PCI là tổ chức hoạt động phối hợp liên ngành có nhiệm vụtham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiệnChương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư và nâng cao chỉsố PCI của tỉnh Cao Bằng.

Ban chỉ đạo PCI tiến hành hoạt động thường xuyên, có kếhoạch, thiết thực, hiệu quả, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư vànâng cao chỉ số PCI của tỉnh Cao Bằng hàng năm.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Ban chỉ đạo PCI

- Ban chỉ đạo PCI làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, kết hợptrách nhiệm của tập thể với việc đề cao quyền hạn và trách nhiệm cá nhân củacác thành viên Ban chỉ đạo PCI.

- Phó Trưởng ban và các thành viên Ban chỉ đạo PCI chịutrách nhiệm về công tác tổ chức, phối hợp và triển khai thực hiện Chương trìnhhành động cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư và nâng cao chỉ số PCI tạiđơn vị mình và lĩnh vực được phân công.

- Khi tham dự cuộc họp, ý kiến tham gia của các thành viênBan chỉ đạo PCI là ý kiến chính thức của cơ quan mà thành viên đó đang côngtác.

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 4. Trưởng Ban chỉ đạo PCI có trách nhiệm:

- Chỉ đạo điều hành chung hoạt động của Ban chỉ đạo PCI,điều phối hoạt động của các Sở, ban ngành có liên quan đến việc hoạt động cảithiện môi trường kinh doanh, đầu tư và nâng cao chỉ số PCI của tỉnh. Kiểm tra,giải quyết những vấn đề liên ngành, những vướng mắc của các sở, ban ngành thamgia thực hiện các nội dung công việc liên quan đến hoạt động cải thiện môitrường kinh doanh, đầu tư và nâng cao chỉ số PCI trên địa bàn.

- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp thường kỳ hoặc bấtthường của Ban chỉ đạo PCI; tuỳ từng cuộc họp cụ thể, khi thấy cần thiết mờithêm lãnh đạo các cơ quan chức năng có liên quan tham dự các cuộc họp của Banchỉ đạo PCI và kết luận các vấn đề đã được thảo luận trong các cuộc họp đó.

- Phân công nhiệm vụ cho các phó trưởng ban và từng thànhviên của Ban chỉ đạo PCI; chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng liên quantrên địa bàn để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban chỉ đạo PCI . Đônđốc, kiểm tra việc thực hiện nhiêm vụ đã giao cho các thành viên của Ban chỉđạo PCI.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh vềnhiệm vụ được giao.

Điều 5. Trách nhiệm của Phó trưởng Ban thường trực:

- Giúp Trưởng Ban chỉ đạo điều hành hoạt động của Ban chỉđạo PCI theo sự chỉ đạo của Trưởng ban và theo chương trình, kế hoạch công tác.Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những vấn đề được phân công.

- Tổ chức triển khai các kế hoạch hoạt động và trực tiếpgiải quyết các công việc theo chương trình công tác của Ban chỉ đạo PCI. Tổchức phối hợp công tác giữa các uỷ viên Ban chỉ đạo PCI và đôn đốc các uỷ viênthực hiện nhiệm vụ đã được phân công.

- Tiếp nhận thông tin và những ý kiến đóng góp của các cơ quanliên quan để tổng hợp tình hình, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Đề xuấtvới Trưởng ban những vấn đề cần quan tâm và phương án giải quyết. Được Trưởngban uỷ quyền chủ trì các cuộc họp, làm việc với các ngành, các cơ quan liênquan trong lĩnh vực công tác của Ban chỉ đạo PCI.

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Ban chỉđạo PCI và các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao. Truyền đạt ý kiến của Trưởngban đến các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tronglĩnh vực công tác của Ban chỉ đạo PCI.

Điều 6. Trách nhiệm của Phó trưởng Ban:

- Giúp Trưởng Ban chỉ đạo PCI điều hành hoạt động của Banchỉ đạo PCI theo sự chỉ đạo của Trưởng ban và theo chương trình, kế hoạch côngtác. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những vấn đề được phân công.

- Trực tiếp chỉ đạo điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vựcđơn vị phụ trách; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao đối vớicác thành viên theo sự chỉ đạo của Trưởng ban.

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Ban chỉđạo PCI và các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao. Truyền đạt ý kiến của Trưởngban đến các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tronglĩnh vực công tác của Ban chỉ đạo PCI.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo PCI phâncông.

Điều 7. Trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo PCI:

- Thực hiện nhiệm vụ chung của Ban chỉ đạo PCI, chịu tráchnhiệm về tổ chức, phối hợp và triển khai thực hiện Chương trình hành động cảithiện môi trường kinh doanh, đầu tư và nâng cao chỉ số PCI tại đơn vị mình vàlĩnh vực được phân công.

- Phản ánh đầy đủ ý kiến chính thức của sở, ngành mình vềnhững vấn đề có liên quan đến hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tưvà nâng cao chỉ số PCI trên địa bàn tỉnh để tập thể Ban chỉ đạo thảo luận xemxét và quyết định, truyền đạt ý kiến kết luận các phiên họp của Ban chỉ đạo PCItới sở, ngành mình.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Banchỉ đạo PCI và tham gia có hiệu quả vào công tác chỉ đạo điều hành của Ban chỉđạo PCI.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo PCI phâncông.

Điều 8. Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo PCI:

- Thường trực Ban chỉ đạo và tổ công tác giúp việc Ban chỉđạo PCI làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 30 - Phố Xuân Trường - PhườngHợp Giang - thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tạo điều kiện bố trí phương tiện, cơsở vật chất phù hợp cho bộ phận Thường trực Ban chỉ đạo PCI và tổ công tác giúpviệc Ban chỉ đạo PCI làm việc có hiệu quả.

- Quản lý khoản kinh phí do ngân sách cấp cho Ban chỉ đạoPCI hoạt động theo đúng quy định.

Điều 9. Quy định về sử dụng con dấu:

Trưởng Ban chỉ đạo PCI ký các văn bản của Ban chỉ đạo PCI sửdụng con dấu của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Phó Trưởng Ban chỉ đạo PCI ký các vănbản của Ban chỉ đạo PCI sử dụng con dấu của cơ quan công tác.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, PHỐI HỢP CÔNG TÁCVÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 10. Chế độ làm việc, phối hợp công tác của Ban chỉ đạo PCI :

- Họp Ban chỉ đạo PCI 6 tháng 1 lần. Khi cần thiết Trưởngban Ban chỉ đạo PCI sẽ triệu tập cuộc họp bất thường.

- Những vấn đề không cần thiết phải đưa ra tập thể Ban chỉđạo PCI xem xét giải quyết sẽ được giải quyết thông qua các cuộc hội ý giữaTrưởng ban, Phó Trưởng Ban chỉ đạo PCI và các thành viên có liên quan.

- Ban chỉ đạo PCI thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở,ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố để triển khai các hoạt độngtheo chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến hoạt động cải thiện môitrường kinh doanh, đầu tư và nâng cao chỉ số PCI của tỉnh.

Điều 11. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo PCI:

Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PCI tỉnh lập dự toán kinhphí hoạt động của Ban chỉ đạo PCI hàng năm gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình Uỷban nhân dân tỉnh phê duyệt để bố trí kinh phí hoạt động theo quy định. Việcquản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích và thanh quyết toán theo quyđịnh hiện hành.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Các thành viên Ban chỉ đạo PCI có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nộidung quy định tại Quy chế này.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thường trực Ban chỉ đạo PCI) có tráchnhiệm theo dõi việc thực hiện các quy định của Quy chế, tổng hợp các vấn đềphát sinh báo cáo tập thể Ban chỉ đạo PCI xem xét giải quyết.

Việc sửa đổi bổ sung Quy chế này do Ban chỉ đạo PCI trình Uỷban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.