THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1464/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (Tờ trình số 3335/TTr-UBND ngày 06 tháng 09 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương(Tờ trình số 1378/TTr-BTĐKT ngày 18 tháng 10 năm 2007)
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặngthưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 8 cá nhân thuộc tỉnhBến Tre (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vàosự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2.Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởngTrung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Bến Tre;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

TẶNGBẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1464/QĐ-TTg , ngày 01/11/2007 của Thủ tướngChính phủ)

TẬP THỂ

1. Phòng Kếhoạch - Tài chính, Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Bến Tre;

2. PhòngThương binh - Liệt sĩ và Người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hộitỉnh Bến Tre;

3. Trung tâmKỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre;

Đã có thànhtích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựngChủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

CÁ NHÂN

1. Ông NguyễnTấn Đức, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Bến Tre;

2. Ông NguyễnVăn Tài, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Văn hóa - Thông tin tỉnhBến Tre;

3. Ông Võ VănTruyền, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Sở Khoa họcvà Công nghệ tỉnh Bến Tre;

4. Bà Lê ThịLiêm, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre;

5. Ông NguyễnVăn Lấn, Bí thư Huyện ủy Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

6. Ông NguyễnVăn Bích, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

7. Ông PhạmHùng Dũng, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Sở tài nguyênvà Môi trường tỉnh Bến Tre;

8. Ông PhanVăn Khổng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tỉnh Bến Tre;

Đã có thànhtích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựngChủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.