THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1464/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO TỈNH HÀ GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạivăn bản số 10225/BTC-NSNN ngày 06 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuấtcấp (không thu tiền) 250 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Giang đểcứu đói nhân dân bị thiệt hại do bão lũ năm 2013.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang sửdụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cho nhân dân cứuđói.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tàichính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Hà Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh