ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1464/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 19 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNGLIÊN XÃ AN LẬP - VĨNH KHƯƠNG - VÂN SƠN, HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày16/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộcnguồn vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Báo cáo số 205/BC-STC ngày 06/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán côngtrình hoàn thành

- Công trình:Cải tạo, nâng cấp đường liên xã An Lập - Vĩnh Khương - Vân Sơn, huyện Sơn Động,tỉnh Bắc Giang.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Sơn Động.

- Địa điểm xây dựng: huyện Sơn Động,tnh Bắc Giang.

- Thi gian khởicông - hoàn thành: 10/2010 -12/2012.

Điều2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đ/vịtính: đồng

Nguồn vốn

Được duyệt quyết toán

Thực hiện

Đã thanh toán

Còn lại

Tổng số:

49.469.788.000

46.747.186.000

2.722.602.000

- Vốn Trái phiếu chính phủ

49.469.788.000

46.747.186.000

2.722.602.000

2. Chi phí đầu tư:

Đ/vịtính: đồng

Nội dung chi phí

Tng dự toán được duyệt

Chi phí đầu tư được quyết toán

Tổng số:

50.087.145.000

49.469.788.000

- Xây dựng

38.119.264.000

38.032.946.000

- Chi phí QLDA

693.656.000

630.596.000

- Chi phí Tư vn

2.760.242.000

2.498.962.000

- Chi phí GPMB

8.107.188.000

8.035.735.000

- Chi phí khác

406.795.000

271.549.000

3. Chi phí đutư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0đ.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đu tư:

Đ/vịtính: đồng

Nội dung

Thuộc chủ đầu tư quản lý

Giao đơn vị khác quản lý

Thực tế

Quy đi

Thực tế

Quy đi

Tng số:

0

49.469.788.000

1. Tài sản cđịnh

0

49.469.788.000

2. Tài sản lưu động

0

0

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tưvà các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và quyếttoán chi phí đầu tư của công trình là:

Đ/vịtính: đồng

Nguồn vn

Số tiền

Ghi chú

Tổng số:

49.469.788.000

- Vốn Trái phiếu Chính phủ

49.469.788.000

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày03 tháng 5 năm 2013 là:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đ

+ Tổng nợ phải trả: 2.722.602.000 đ

(Chi tiếttheo phụ lục số 01 đínhkèm)

- Được phép ghi tăng tài sản:

Đ/vịtính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản

Tài sản cố đnh

Tài sản lưu động

Các xã An Lập, Vĩnh Khương, Vân Sơn, huyện Sơn Động

49.469.788.000

0

2. Sở Tài chính và các đơn vị liênquan có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tưcông trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Thủtrưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, S Tài chính, SXây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh,UBND huyện Sơn Động và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thihành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Chi Cục thuế Sơn Động;
- VPUBND tnh:
+ LĐVP, XD, TH, TPKT;
+ L
ưu: VT, KT4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

PHỤ LỤC SỐ 01

BIU CHI TIẾT CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo
Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Tên cá nhân, đơn vị

Nội dung thực hiện

Số tiền(đ)

Công nợ phải trả

2.722.602.000

Cty TNHH Một thành viên xây dựng 99

Thi công xây dựng

2.175.692.000

Cty CP tư vn XD công trình giao thông

Tư vấn khảo sát lập dự án công trình

37.364.000

Cty CP tư vn thiết kế đu tư XD I - Hưng Yên

Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC-DT

52.483.000

Ban QLDA xây dựng huyện Sơn Động

QLDA, GSTC, LCNT, đền bù GPMB

333.066.000

CTy CP kỹ thuật công nghệ và trắc đa bản đồ Đài Bắc-Hà Ni

Đo đạc địa chính phục vụ công tác ĐBGPMB

41.997.000

Sở Tài chính

Thẩm tra quyết toán

82.000.000

Công nợ phải thu:

0