THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1465/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍĐIỂM KÝ QUỸ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH CẤPPHÉP VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỦA HÀN QUỐC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ởnước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện thí điểmký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấpphép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (sau đây gọi là người lao động)như sau:

1. Mức tiền ký quỹ:

a) Người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốcphải ký quỹ 100 (một trăm) triệu đồng;

b) Người lao động thuộc đối tượngđược vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài có nhucầu thì được vay tối đa 100 (một trăm) triệu đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hộiđể ký quỹ.

2. Sử dụng tiền ký quỹ:

a) Người lao động hoàn thành hợp đồng về nước đúnghạn, người lao động bị chết trong thời gian làm việc theo hợp đồng hoặc phải vềnước trước hạn do điều kiện khách quan (thiên tai, ốm đau, tai nạn,...), ngườilao động không đi làm việc tại Hàn Quốc sau khi đã nộp tiền ký quỹ thì tiền kýquỹ của người lao động (bao gồm cả gốc và lãi) sẽ được hoàn trả cho người lao độngsau khi đã trừ các chi phí phát sinh hợp lý (nếu có);

b) Người lao động về nước trước thời hạn do vi phạmhợp đồng thì tiền ký quỹ của người lao động (bao gồm cả gốc và lãi) được sử dụngđể bù đắp thiệt hại phát sinh do lỗi của người lao động gây ra (nếu có); nếucòn thừa được trả lại cho người lao động; nếu tiền ký quỹ không đủ thì ngườilao động phải nộp bổ sung;

c) Người lao động bỏ trốn khỏi nơi làm việc theo hợpđồng hoặc hết hạn hợp đồng không về nước đúng hạn, ở lại cư trú và làm việctrái phép tại Hàn Quốc thì tiền ký quỹ của người lao động (bao gồm cả gốc vàlãi) không phải hoàn trả cho người lao động. Số tiền ký quỹ này được chuyển vàoQuỹ Giải quyết việc làm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hỗ trợ côngtác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và các hoạt động khác nhằm đẩymạnh xuất khẩu lao động và giải quyết việc làm tại địa phương;

c) Người lao động vay Ngân hàng Chính sách xã hội đểký quỹ mà bỏ trốn khỏi nơi làm việc theo hợp đồng hoặc hết hạn hợp đồng không vềnước đúng hạn, ở lại cư trú và làm việc trái phép tại Hàn Quốc thì tiền ký quỹcủa người lao động (bao gồm cả gốc và lãi) được sử dụng để trả khoản vay Ngânhàng Chính sách xã hội.

3. Thời hạn thí điểm là 5 năm, kể từ ngày Quyết địnhnày có hiệu lực.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội có trách nhiệm:

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến và giáo dụcpháp luật liên quan đến người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng,các quy định của Việt Nam và Hàn Quốc về Chương trình cấp phép việc làm cho laođộng nước ngoài của Hàn Quốc;

- Theo dõi, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng củangười lao động và thông báo cho ngân hàng để có cơ sở xử lý tiền ký quỹ của ngườilao động theo quy định tại Quyết định này;

- Chủ trì, phối hợp với Ngân hàngNhà nước Việt Nam hướng dẫn việc ký quỹ, lãi suất tiền ký quỹ;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tàichính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xãhội thông tin, tư vấn cho người lao động các quy định của pháp luật liên quan đếnngười lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các quy định của ViệtNam và Hàn Quốc về Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài củaHàn Quốc;

- Đôn đốc, vận động các gia đình có người thân đilàm việc ở Hàn Quốc thực hiện đúng hợp đồng, về nước đúng thời hạn;

- Sử dụng tiền ký quỹ của người lao động đúng mụcđích theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trách nhiệm thihành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởngcơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, TKBT, PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân