UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1465/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở GIAI ĐOẠN 2013 -2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi ngườicó công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ,ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có côngvới cách mạng;

Căn cứ Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng vềnhà ở;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng vềnhà ở;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xâydựng tại Tờ trình số 673/TTr-SXD ngày 28/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở giai đoạn 2013- 2014 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tài chính,Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởngcác sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

ĐỀ ÁN

HỖTRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở GIAI ĐOẠN 2013 - 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHVĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1465/QĐ-UBND , ngày 30/8/2013 của Chủ tịch UBNDtỉnh Vĩnh Long)

I. MỞ ĐẦU:

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”,“Đền ơn, đáp nghĩa”, những năm qua, tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện nhiều chínhsách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Trong giai đoạn 1992 - 2012,tỉnh Vĩnh Long đã hỗ trợ các gia đình có công với cách mạng xây dựng, sửa chữa,cải tạo hơn 9.200 căn nhà, để góp phần ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, hiện tại trên địa bàntỉnh, nhiều đối tượng người có công với cách mạng có đời sống kinh tế khó khăn,chưa xây dựng được nhà ở ổn định, có chất lượng, hoặc có nhà ở nhưng đã hư hỏng,xuống cấp cần phải xây dựng, sửa chữa, cải tạo lại để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt.

Việc hỗ trợ cho người có công vớicách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướngChính phủ là chính sách đền ơn, đáp nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiệnsự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

1. Sự cần thiết phải lập Đề ánHỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Hiện tại, số lượng gia đình ngườicó công với cách mạng cần được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn rất lớn (năm 2013:Có 1.597 hộ, năm 2014: Có 6.918 hộ), trong khi thời gian thực hiện rất ngắn (4tháng cuối năm 2013 và năm 2014), đòi hỏi các sở, ngành, đoàn thể tập trung, ưutiên các nguồn lực để thực hiện chính sách và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vịcó liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

Từ những lý do nêu trên, việc xâydựng Đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở giai đoạn 2013 - 2014 làrất cần thiết, để đề ra các mục tiêu, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thểcho các cơ quan, đơn vị, nhằm đảm bảo việc thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hiệu quả và đúng tiến độ.

2. Các căn cứ pháp lý để lập đề án:

Đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng được xây dựngtrên cơ sở các văn bản:

- Pháp lệnh Ưu đãi người có côngvới cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13,ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có côngvới cách mạng;

- Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhàở;

- Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhàở;

- Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày24/7/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyếttoán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có côngvới cách mạng về nhà ở;

- Chương trình số 06-CTr/TU, ngày17/10/2011 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long về phát triển đô thị và nhà ở giai đoạn 2011 -2015;

- Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 09/8/2012 của UBNDtỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch về phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh VĩnhLong giai đoạn 2011 - 2015.

II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ KẾTQUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊABÀN TỈNH:

1. Nhận xét, đánh giá thực trạng nhà ở của người có công với cách mạng trênđịa bàn tỉnh đến năm 2013:

a) Về số lượng người có công với cách mạng đang khókhăn về nhà ở:

Tính đến năm 2013, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 27.667đối tượng thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng, trong đó có khoảng8.515 hộ gia đình đang gặp khó khăn về nhà ở.

b) Về chất lượng nhà ở:

Qua khảo sát thực tế, trên địa bàn tỉnh, còn không ítngười có công (thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg củaChính phủ)chưa được hỗ trợ vềnhà ở. Các hộ phải tự tạo lập nơi ở, nhiều gia đình đang ở nhà tạm, thiếu kiêncố, không đảm bảo chất lượng, thời gian sử dụng ngắn (dưới 5 năm), thường xuyênhư hỏng, thấm dột; nhiều trường hợp đã được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà tìnhnghĩa theo các chính sách trước đây, nhưng do kinh phí hạn chế, các hộ chỉ nhậnhỗ trợ khung nhà bằng gỗ hoặc khung cột đúc sẵn, nên qua thời gian sử dụng lâudài, không ít căn nhà đã xuống cấp, hư hỏng, cần kịp thời xây dựng, sửa chữalại để đảm bảo nhu cầu sử dụng.

2. Tình hình và kết quả triểnkhai thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàntỉnh Vĩnh Long đến 2013:

Từ năm 1992 đến năm 2012, tỉnh đãxây dựng cho mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng được 9.290 cănnhà tình nghĩa (trong đó xây dựng mới 7.023 căn và sửa chữa 2.267 căn).

Năm 2010, tỉnh đã rà soát thống kêđược 2.657 trường hợp thuộc đối tượng là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh¼, cha, mẹ của liệt sỹ đang gặp khó khăn về nhà ở. Đến năm 2012, các địa phươngtiếp tục rà soát, thống kê, bổ sung danh sách các đối tượng để thực hiện Quyếtđịnh 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người cócông với cách mạng về nhà ở.

3. Nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người cócông với cách mạng trong thời gian qua:

a) Thuận lợi:

Được sự hỗ trợ kịp thời từ nguồnvốn ngân sách nhà nước, sự đồng thuận, ủng hộ cao của cộng đồng, xã hội cả về giảipháp và nguồn lực để chung sức chăm lo, hỗ trợ cho gia đình chính sách đang gặpkhó khăn có điều kiện tạo lập được một căn nhà để ở, nhằm ổn định cuộc sống vàphát triển sản xuất.

b) Một số khó khăn:

- Mặc dù tỉnh đã hỗ trợ được hơn9.200 căn nhà tình nghĩa, nhưng số lượng người có công với cách mạng cần được hỗtrợ nhà ở còn rất nhiều, do ngân sách địa phương hạn chế, việc huy động nguồnvốn hỗ trợ khác ngoài ngân sách gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, do mức hỗ trợthấp, trong khi giá cả vật liệu xây dựng luôn biến động tăng, nên chất lượngxây dựng một số căn nhà chưa đạt yêu cầu, các hộ phải thường xuyên sửa chữa, tubổ lại nhà.

- Các địa phương chưa được hướngdẫn cụ thể về các tiêu chí và mẫu nhà ở cho các hộ tham khảo, lựa chọn, nên khitriển khai thiếu sự đồng bộ để đảm bảo chất lượng nhà ở.

III. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN:

1. Quan điểm hỗ trợ:

- Hỗ trợ cho người có công với cáchmạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chínhphủ là một trong những chương trình mục tiêu nhằm thực hiện chính sách đền ơn,đáp nghĩa, góp phần cải thiện nhà ở cho hộ gia đình có người có công với cáchmạng.

- Các cấp uỷ Đảng, chính quyền và tất cả các tổ chứctrong hệ thống chính trị cũng như toàn xã hội phải có trách nhiệm tham gia vàoviệc thực hiện chương trình hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng đanggặp khó khăn về nhà ở.

- Tổ chức tốt việc kiểm tra hiện trạng nhà ở củatừng đối tượng để tổng hợp đầy đủ danh sách hỗ trợ cho người có công với cách mạngđang gặp khó khăn về nhà ở, không để xảy ra trường hợp bỏ sót hoặc hỗ trợ khôngđúng đối tượng.

- Thực hiện đa dạng hoá các hình thức huy động nguồnlực và hỗ trợ (bằng tiền, bằng vật tư nguyên liệu, công lao động,...) để hộ giađình thuộc đối tượng được hỗ trợ trực tiếp xây dựng nhà, với sự hỗ trợ từ ngânsách trung ương, ngân sách địa phương và sự đóng góp của gia đình, sự giúp đỡcủa cộng đồng dân cư, của các cơ quan, tổ chức trong xã hội.

- Quản lý tốt các nguồn kinh phí hỗ trợ theo hướngchính quyền địa phương cấp phát và quản lý nguồn hỗ trợ từ ngân sách; Uỷ banMặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện vận động, giám sát các nguồn đóng góp từ cộngđồng và quá trình tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợngười có công với cách mạng về nhà ở (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) theo dõi, quảnlý, kiểm tra các nguồn kinh phí hỗ trợ trong và ngoài ngân sách.

2. Mục tiêu và nguyên tắc hỗ trợ:

a) Mục tiêu:

Phấn đấu đến cuối năm 2014, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 8.515căn nhà cho người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở; trong đó:

- Năm 2013 hoàn thành cơ bản việc hỗ trợ nhà ở cho1.597 hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng, dột nát theo danh sách được UBNDtỉnh phê duyệt (có danh sách kèm theo).

- Năm 2014 hoàn thành việc hỗ trợ cho 6.918 hộ theodanh sách mới rà soát, thống kê bổ sung năm 2013 và tổng kết chương trình.

b) Nguyên tắc hỗ trợ:

- Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình có mộthoặc nhiều người có công với cách mạng, hiện nhà ở bị hư hỏng, dột nát (kể cảcác hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây mà nay nhà ở đã bị hưhỏng, dột nát), để các hộ gia đình này xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa nhà ởhiện có, bảo đảm nâng cao điều kiện, chất lượng nhà ở của người có công với cáchmạng.

- Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạngphải bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát, bảo đảm phân bổ công bằngvà hợp lý các nguồn lực hỗ trợ.

- Việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhàở được thực hiện theo phương châm nhà nước hỗ trợ và khuyến khích cộng đồng giúpđỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở bảo đảm tiêu chuẩn, chấtlượng và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình; kết hợp, lồng ghépvới các chương trình đầu tư, hỗ trợ khác để phát huy hiệu quả của chính sách.

- Việc hỗ trợ người có công với cách mạng xây dựngmới nhà ở hoặc sửa chữa nhà ở phải bảo đảm yêu cầu sau đây:

+ Đối với trườnghợp nhà ở phải phá dỡ để xây dựng lại thì nhà ở mới phải bảo đảm tiêu chuẩn 3cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), có diện tích sử dụng tối thiểulà 30m2 (những hộ độc thân thì có thể xây dựng nhà ở có diện tích sửdụng nhỏ hơn 30m2 nhưng không thấp hơn 24m2), tuổi thọcủa nhà từ 10 năm trở lên;

+ Đối với trườnghợp nhà ở phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở thì sau khi sửa chữaphải bảo đảm tiêu chuẩn 2 cứng (khung - tường cứng, mái cứng), có tuổi thọ từ10 năm trở lên, nhưng không yêu cầu phải đúng tiêu chuẩn về diện tích sử dụngquy định tại phần trên.

3. Đối tượng và điều kiện đượchỗ trợ:

Người có công với cách mạng đượchỗ trợ về nhà ở phải có đủ các điều kiện sau:

a) Là người có têntrong danh sách người có công với cách mạng do Phòng Lao động - Thương binh vàXã hội các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh quản lý tại thời điểm Quyếtđịnh số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, bao gồm:

- Người hoạt động cách mạng trướcngày 01/01/1945;

- Người hoạt động cách mạng từ ngày01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

- Thân nhân liệt sỹ;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Anh hùng Lực lượng vũ trangnhân dân;

- Anh hùng Lao động trong thời kỳkháng chiến;

- Thương binh, người hưởng chínhsách như thương binh;

- Bệnh binh;

- Người hoạt động kháng chiến bịnhiễm chất độc hoá học;

- Người hoạt động cách mạng, hoạtđộng kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

- Người hoạt động kháng chiến giảiphóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

- Người có công giúp đỡ cách mạng.

b) Đang sinh sốngvà có đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 15/6/2013 (ngày Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành) tại nhà ở mà nhà ở đó có một trong các điều kiện sau:

- Nhà ở bị hư hỏngnặng phải phá đi xây dựng lại nhà ở mới;

- Nhà ở bị hư hỏng,dột nát, lún nứt cần phải sửa chữa phần khung - tường, thay mới mái nhà, látlại nền nhà.

4. Xếp loại thứtự ưu tiên hỗ trợ:

- Hộ gia đình ngườicó công mà nhà ở có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sử dụng;

- Hộ gia đình màngười có công cao tuổi;

- Hộ gia đình ngườicó công là dân tộc thiểu số;

- Hộ gia đình ngườicó công có hoàn cảnh khó khăn;

- Hộ gia đình ngườicó công thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, vùng sạt lở, lốc xoáy….

5. Mức hỗ trợ:

a) Mức hỗ trợ từngân sách nhà nước:

-Hỗ trợ40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải xây mới nhà ở (trong đó trung ương: 36 triệu đồng, tỉnh: 4 triệu đồng).

- Hỗ trợ 20 triệuđồng/hộ đối với trường hợp phải sửa chữa khung, tường, thay mới mái nhà ở (trong đó trung ương: 18 triệu đồng, tỉnh: 2 triệuđồng).

b) Nguồn vận độngkhác:

Chính quyền địaphương tổ chức vận động, khuyến khích người thân, dòng họ, xóm giềng và của chínhhộ gia đình được hỗ trợ đóng góp tiền của, vật tư, ngày công,... theo khả năngđể xây dựng, sửa chữa, cải tạo hoàn thànhcăn nhà ở đạt tiêu chuẩn quy định.

6. Số lượng đối tượng được hỗtrợ:

Tổng số gia đình người có công vớicách mạng được hỗ trợ về nhà ở giai đoạn 2013 -2014 là 8.515 hộ, trong đó, hỗ trợxây dựng mới nhà ở là 4.130 hộ và hỗ trợ sửa chữa, cải tạo nhà ở là 4.385 hộ.

7. Tiến độ thực hiện:

a) Năm 2013:

Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho: 1.597 hộ gia đình ngườicó công với cách mạng, trong đó: Hỗ trợ xây dựng mới nhà ở là 944 hộ và hỗ trợsửa chữa, cải tạo nhà ở là 653 hộ. Cụ thể:

+ Thành phố Vĩnh Long: 18 hộ (xâydựng mới 10 căn, sửa chữa 8 căn);

+ Thị xã Bình Minh: 55 hộ (xây dựngmới 33 căn, sửa chữa 22 căn);

+ Huyện Bình Tân: 159 hộ (xây dựngmới 36 căn, sửa chữa 123 căn);

+ Huyện Long Hồ: 76 hộ (xây dựngmới 11 căn, sửa chữa 65 căn);

+ Huyện Mang Thít: 130 hộ (xây dựngmới 65 căn, sửa chữa 65 căn);

+ Huyện Tam Bình: 114 hộ (xây dựngmới 72 căn, sửa chữa 42 căn);

+ Huyện Trà Ôn: 398 hộ (xây dựngmới 273 căn, sửa chữa 125 căn);

+ Huyện Vũng Liêm: 647 hộ(xâydựng mới 444 căn, sửa chữa 203 căn).

b) Năm 2014:

Tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho cácđối tượng mới rà soát, thống kê, báo cáo năm 2013 là 6.918 hộ và tổ chức tổngkết chương trình cuối năm 2014.

8. Nguồn vốn thực hiện:

a) Tổng số vốn thực hiện hỗ trợ 2 năm 2013 - 2014: 252.900.000.000đồng (hai trăm năm mươi hai tỷ, chín trăm triệu đồng):

Trong đó:

- Vốn ngân sách trung ương: 227.610.000.000đồng.

- Vốn ngân sách tỉnh: 25.290.000.000đồng.

b) Nguồn vốn hỗ trợ chia ra từngnăm:

Năm 2013:

- Vốn ngân sách trungương: 45.738.000.000 đồng.

- Vốn ngân sách tỉnh:5.082.000.000 đồng.

Cộng: 50.820.000.000đồng.

● Năm 2014:

- Vốn ngân sách trungương: 181.872.000.000 đồng.

- Vốn ngân sách tỉnh:20.208.000.000 đồng.

Cộng: 202.080.000.000đồng.

9. Chi phí quảnlý:

Ngân sách tỉnh bố tríkinh phí quản lý triển khai thực hiện đề án với mức tối đa không quá 0,5% tổngsố vốn hỗ trợ từ ngân sách, để hỗ trợ cho UBND cấp huyện và cấp xã thực hiện đềán.

10. Phương thứcthực hiện:

a) Lập hồ sơ, thủ tụcđề nghị hỗ trợ:

UBND phường, xã, thịtrấn (sau đây gọi là UBND cấp xã) tiếp tục tuyên truyền phổ biến nội dung chínhsách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến tất cả các đối tượng là người có công với cách mạngtrên địa bàn xã, phường, thị trấn; tổ chức hướng dẫn các đối tượng đủ điều kiệnđược hỗ trợ nhà ở làm đơn đề nghị được hỗ trợ (theo mẫu quy định) và tổ chứckiểm tra hiện trạng nhà ở của từng đối tượng có đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở. Saukhi kiểm tra, UBND cấp xã lập danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở trên địabàn (danh sách, số lượng, mức vốn hỗ trợ dự kiến) theo mẫu quy định gửi UBNDcấp huyện. Căn cứ vào báo cáo của UBND cấp xã, UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Laođộng - Thương binh và Xã hội và các phòng, ban liên quan rà soát, kiểm tra, đốichiếu với danh sách người có công đang quản lý (tính đến thời điểm Quyết địnhsố 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành), tổng hợp và trình UBND cấp huyện phêduyệt danh sách đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở trênđịa bàn huyện (theo mẫu quy định), gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hộikiểm tra, báo cáo UBND tỉnh làm cơ sở triển khai Đề án Hỗ trợ người có công vớicách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thựchiện chính sách, UBND cấp xã phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương tổchức bình xét công khai danh sách đối tượng được hỗ trợ và mức hỗ trợ, bảo đảmcông bằng, chính xác, đồng thời niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã và tại các ấp,khóm.

b) Cấp phát nguồn vốnhỗ trợ:

- Căn cứ kinh phí ngânsách trung ương hỗ trợ và kinh phí bố trí từ ngân sách địa phương, UBND tỉnhquyết định giao dự toán cho UBND cấp huyện để triển khai thực hiện;

- UBND cấp huyện thựchiện phân bổ kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và giao dựtoán cho UBND cấp xã theo hình thức bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trêncho ngân sách cấp dưới (kèm theo danh sách đối tượng được hỗ trợ về nhà ở, mứchỗ trợ đối với từng hộ gia đình theo địa bàn từng xã) để thực hiện hỗ trợ;

- Việc quản lý, cấpphát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ thực hiện theo hướng dẫn tại Thôngtư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Sở Tàichính.

c) Tổ chức xây dựng,sửa chữa, cải tạo nhà ở:

- Các hộ phải xây dựngnhà ở với diện tích mỗi căn hộ tối thiểu 30m2 (đối với những hộ độcthân có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn nhưng không thấp hơn 24m2) và phải đảm bảo: Khung cột bê tông cốt thép hoặc cột bê tông đúcsẵn - vách xây tường, mái lợp tole hoặc ngói, nền lát gạch hoặc tráng xi măng.Nhà ở phải đảm bảo chất lượng và thời gian sử dụng từ 10 năm trở lên. Giá thànhtrung bình mỗi căn nhà ở xây dựng mới từ 40 triệu đồng trở lên.

- Đối với trường hợpnhà ở phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở thì sau khi sửa chữa phảibảo đảm tiêu chuẩn 2 cứng (khung - tường cứng, mái cứng), thời gian sử dụng từ10 năm trở lên, nhưng không yêu cầu phải đúng tiêu chuẩn về diện tích sử dụngtheo quy định. Phần giá trị sửa chữa nhà ở từ 20 triệu đồng trở lên.

- Các hộ được hỗ trợxây dựng mới nhà ở tham khảo các thiết kế mẫu (kèm theo Đề án 04 thiết kế mẫunhà ở) để lựa chọn và tự xây dựng nhà ở phù hợp với nhu cầu sử dụng, diện tíchđất và khả năng tài chính, nhưng phải đảm bảo diện tích tối thiểu, giá trị xâydựng và chất lượng nhà ở như đã nêu. Thiết kế mẫu nhà ở không sử dụng làm căncứ để quyết toán.

- Chính quyền cấp xãký giấy bảo lãnh cho các hộ gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ vềnhà ở (theo danh sách đã được phê duyệt) mua vật liệu xây dựng tại các cơ sở,đại lý thuận tiện nhất. Kinh phí tạm ứng mua nguyên vật liệu tại các cửa hàngsẽ được ngân sách hoàn trả sau khi hoàn tất quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ởvà có biên bản xác nhận hoàn thành nhà ở đưa vào sử dụng.

- UBND cấp xã có tráchnhiệm theo dõi, giám sát và hướng dẫn, giúp đỡ các hộ gia đình trong quá trìnhxây dựng, sửa chữa nhà ở đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng; vận động các tổ chức,đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niênCộng sản Hồ Chí Minh giúp đỡ các hộ gia đình xây dựng nhà ở, huy động cộng đồngvà hộ gia đình cùng tham gia để tận dụng mọi nguồn lực tại chỗ về nhân công,vật liệu như cát, đá, gạch, gỗ,... nhằm giảm giá thành xây dựng. Đối với các hộcó hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật,...) không thể tự xây dựng, sửachữa nhà ở, UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức xây dựng nhà ở cho các hộ này.

- Khi hoàn thành xâydựng phần nền móng và khung - tường nhà ở, chính quyền địa phương lập biên bảnxác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn và khi hoàn thiện toàn bộ nhàở thì phải lập biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng (theomẫu quy định).

- Về chứng từ giảingân kinh phí hỗ trợ: Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

đ)Sau khi hoàn thành việc xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở, nếu có thay đổi về diệntích nhà ở và hộ gia đình có nhu cầu thì cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiệncho các hộ gia đình thực hiện các thủ tục xác nhận thay đổi về nhà ở trong giấychứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vớiđất. Thời hạn xác nhận các thay đổi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo quyđịnh của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰCHIỆN:

1. Phân công tráchnhiệm các cơ quan và địa phương:

a) Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội:

- Chủ trì tổ chức tậphuấn hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Đề án Hỗ trợ người cócông với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2013 - 2014;

- Chỉ đạo các huyện,thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến chính sách và tổ chức rà soát, đốichiếu, lập, bổ sung hoàn chỉnh danh sách, công bố công khai về đối tượng, tiêuchuẩn, thứ tự ưu tiên; kiểm tra đảm bảo đúng đối tượng để trình UBND tỉnh danhsách người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở theo kế hoạch 2 năm 2013 -2014 (gồm hộ được hỗ trợ xây dựng mới và hộ hỗ trợ sửa chữa nhà ở).

- Tổ chức kiểm tra,giám sát việc thực hiện đề án, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địaphương.

b) Sở Xây dựng:

- Triển khai thực hiệnĐề án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạchkinh phí hỗ trợ hàng năm gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBNDtỉnh phân bổ nguồn vốn hỗ trợ; dự toán kinh phí cho công tác quản lý, kiểm tra,sơ kết, tổng kết đề án.

- Chủ trì phối hợpvới các thành viên Ban Chỉ đạo, UBND cấp huyện hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giámsát việc thực hiện đề án.

- Báo cáo UBND tỉnhvà cơ quan trung ương về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người có công vớicách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh; kiến nghị đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướngmắc trong quá trình thực hiện.

c) Sở Kế hoạch và Đầutư:

- Thông báo kế hoạchvốn hỗ trợ hàng năm do trung ương phân bổ để hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình cóngười có công với cách mạng.

- Phối hợp hướng dẫn,kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đề án.

d) Sở Tài chính:

- Trình UBND tỉnh phânbổ kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh theo đề án đượcduyệt cho các địa phương thực hiện; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh bố trí kinhphí quản lý triển khai thực hiện đề án cho các đơn vị.

- Chỉ đạo, hướng dẫncác địa phương trong công tác lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyếttoán nguồn vốn hỗ trợ và sử dụng nguồn kinh phí quản lý theo quy định và báocáo định kỳ về Thường trực Ban Chỉ đạo.

- Phối hợp kiểm tra,giám sát việc thực hiện đề án.

đ) Đề nghị Uỷ ban Mặttrận Tổ quốc tỉnh:

- Phối hợp tuyên truyền,vận động các tổ chức thành viên và cộng đồng dân cư cùng tham gia hỗ trợ, giúpđỡ các hộ gia đình người có công với cách mạng về vật tư, nhân công, tiền,… đểxây dựng nhà ở đảm bảo chất lượng.

- Phối hợp kiểm tra,giám sát việc thực hiện đề án.

e) Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh:

Hướng dẫn về tiêu chuẩn, hình thức,hồ sơ thủ tục đề nghị khen thưởng; dự trù kinh phí khen thưởng cho tập thể, cánhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua khitổng kết đề án vào cuối năm 2014.

f) UBND cấp huyện:

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiệnchính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng để tổ chức thực hiện đềán trên địa bàn huyện.

- Tổ chức thông tin, tuyêntruyền rộng rãi về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở đểvận động cộng đồng, người thân, dòng họ và chính các hộ gia đình cùng với chínhquyền địa phương tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng.

- Kiểm tra, tổng hợp và phê duyệtdanh sách người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở, gửi về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Tổ chức tiếp nhận kinh phí hỗ trợdo UBND tỉnh phân bổ và tiến hành phân bổ kinh phí hỗ trợ người có công với cáchmạng về nhà ở theo danh sách được phê duyệt cho cấp xã để thực hiện;

- Tập trung chỉ đạo thực hiện đềán, giao nhiệm vụ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính -Kế hoạch và các phòng chức năng có liên quan phối hợp chặt chẽ, thường xuyênhướng dẫn, kiểm tra trong việc tổ chức cho các hộ tự xây dựng, sửa chữanhà ở, việc giải ngân kinh phí hỗ trợ đến từng hộ, việc lập biên bản xác nhậnhoàn thành giai đoạn, xác nhận hoàn thành đưa vào sử dụng, việc quản lý, thanhtoán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Sở Tàichính; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan kịp thời tháo gỡ các khókhăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Chỉ đạo cho Phòng Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Chủ tịch UBND cấp xã theo dõi, tổng hợp số liệu về tình hìnhxây dựng, sửa chữa nhà ở, kết quả giải ngân kinh phí hỗ trợ từ ngân sách và cácnguồn vận động để hỗ trợ đối tượng và lập báo cáo định kỳ theo biểu mẫu.

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý theothẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trongviệc thực hiện đề án.

g) UBND cấp xã:

- Thành lập BanChỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng để triểnkhai thực hiện đề án trên địa bàn xã.

- Tuyên tuyền về chính sách hỗ trợngười có công với cách mạng về nhà ở, tổ chức vận động cộng đồng, người thân,dòng họ và chính các hộ gia đình cùng với chính quyền địa phương tiến hành xâydựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng.

- Tổ chức tiếp nhậnkinh phí hỗ trợ, kết hợp với các đoàn thể triển khai nhanh chóng việc hỗtrợ cho các hộ gia đình (theo danh sách hỗ trợ đã được phê duyệt) để khởi côngxây dựng nhà ở. Hướng dẫn, vận động, đôn đốc, kiểm tra các hộ tự xây dựng, sửachữa nhà ở. Đối với hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàntật,…) không thể tự xây dựng nhà ở thì UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức xâydựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng này.

- Ký giấy bảo lãnh cho các hộ giađình người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở (theo danh sách đã đượcphê duyệt) mua vật liệu để xây dựng, sửa chữa nhà ở tại các cơ sở, đại lý thuậntiện nhất. Tuỳ theo khả năng tạm ứng kinh phí cho các hộ gia đình tại thời điểmthực hiện, chính quyền cấp xã xác định mức bảo lãnh chi phí mua vật liệu xâydựng cho các hộ gia đình. Tuy nhiên tổng mức kinh phí tạm ứng và mức bảo lãnhmua vật liệu xây dựng không vượt quá 75%tổng mức hỗ trợ từ ngân sáchcho mỗi hộ.

- Tổ chức việc lập biên bản xác nhậnxây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn và biên bản xác nhận hoàn thành xâydựng nhà ở đưa vào sử dụng (theo mẫu quy định trong Thông tư 09/2013/TT-BXD củaBộ Xây dựng);

- Lập danh sách cho từng hộ ký nhậnkinh phí hỗ trợ khi được giải ngân.

- Lập hồ sơ hoàn công cho từng hộđược hỗ trợ nhà ở, bao gồm:

+ Đơn đề nghị hỗtrợ về nhà ở của hộ gia đình (theo mẫu quy định);

+ Biên bản xác nhậnxây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn theo mẫu quy định (01 bản);

+ Biên bản xác nhậnhoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng theo mẫu quy định (01 bản);

+ Các chứng từ giảingân nguồn vốn hỗ trợ.

- Chỉ đạo, kiểmtra việc sử dụng vốn hỗ trợ của các hộ gia đình, đảm bảo nguồn vốn được sử dụngđúng mục đích và đảm bảo chất lượng nhà ở xây dựng mới hoặc sửa chữa theo quy định;

- Thực hiện đúng các trình tự, thủtục về quản lý, giải ngân, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ với cấp huyệntheo đúng quy định.

2. Chế độ thông tin báo cáo:

a) UBND cấp xã:

Ngày 15 hàngtháng, UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo định kỳ (theobiễu mẫu) đến UBND cấp huyện kết quả thực hiện đề án trên địa bàn xã về các nộidung: Số lượng hộ gia đình đã được hỗ trợ; số nhà ở đã khởi công xây dựng, đãxây dựng hoàn thành, chưa xây dựng; số tiền hỗ trợ đã giải ngân cho các hộ giađình; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện.

b) UBND cấp huyện:

Ngày 20 hàngtháng,UBND huyện có trách nhiệm tổng hợp, báocáo định kỳ kết quả thực hiện hỗ trợ cho gia đình có công với cách mạng về nhàở trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố (theo biểu mẫu) gửi đến Sở Xây dựng đểtổng hợp báo cáo về Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.

c) Các sở, ngành có liên quan:

Ngày 20 tháng cuối quý, các sở,ngành có liên quan báo cáo các thông tin, số liệu có liên quan đếnquá trình thực hiện đề án, gởi về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo.

d) Sở Xây dựng:

Tổng hợp kết quả thựchiện đề án trên địa bàn tỉnh, báo cáo định kỳ (theo biểu mẫu) gửi về UBND tỉnhvà Bộ Xây dựng vào ngày 25 hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng và cả năm.

Trong quá trình thựchiện đề án, nếu có khó khăn, vướng mắc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị báo cáovề UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.