ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14 66/QĐ- UBND

Bắc Giang, ngày 19 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CẤP KINH PHÍ NGÂN SÁCH HỖ TRỢ MUA THẺ BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH, SINH VIÊN;THẺ BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI TƯỢNG THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO NĂM 2012 CHO CƠ QUANBẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16/12/2002;

Căn cứ luật Bảo hiểm Y tế ngày14/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Căn cứ công văn số 11078/BTC-NSNN ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tếcho người thuộc hộ cận nghèo năm 2012; học sinh,sinh viên năm học 2012-2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Công văn số 1231/STC-HCSN ngày 17/9/2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấpkinh phí ngân sách hỗ trợ mua thẻ BHYT học sinh, sinhviên; thẻ bảo hiểm y tế đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2012 cho cơquan Bo hiểm xã hội tỉnh, cụ thể:

1. Kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 07/1/2010, số 1625/QĐ-UBND ngày 06/11/2012 của Chủ tịch UBNDtỉnh: 19.297.700.000đ, trong đó:

- Năm học 2011 - 2012 (từ 01/01/2012đến 30/6/2012): 210.800.000đ.

- Năm học 2012 - 2013 (từ 01/9/2012đến 31/12/2012): 19.086.900.000đ.

(Chi tiết theo biểu số 01 đính kèm)

2. Kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT chongười thuộc hộ cận nghèo theo quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 11/7/2012 của Chủtịch UBND tỉnh: 794.800.000đ.

(Chi tiết theo biểu số 02 đính kèm)

Tổng số: 20.092.500.000đ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, không trăm chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng).

Điều 2. Thủtrưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh,Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thihành.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TPK
T, TH;
+ Lưu: VT, KT4./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

TỔNGHỢP QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐÓNG BHYT CHO NGƯỜI THUỘC HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2012TỈNH BẮC GIANG

(Kèm theo Quyếtđịnh số 1466/QĐ-UBND ngày 19/9/2013của UBND tnh Bắc Giang)

Năm

Loại đối tượng

Số người đã tham gia BHYT (đối tượng)

Số phải thu BHYT (đồng)

Số đã thu của đối tượng (đồng)

Số hỗ trợ từ ngân sách (đồng)

2012

Người thuộc hộ cận nghèo

3.722

1.134.952.764

340.110.326

794.842.438

Tổng cộng

Làm tròn: 152.600.000

3.722

1.134.952.764

340.110.326

794.842.438

TỔNGHỢP QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐÓNG BHYT CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2011 -2012 VÀ NĂM HỌC 2012 - 2013 TỈNH BẮC GIANG

(Kèm theo Quyếtđịnh số 1466/QĐ-UBND ngày 19/9/2013của UBND tnh Bắc Giang)

Năm học

Loại đối tượng

Số đã tham gia BHYT (học sinh)

Số phải thu BHYT (đồng)

Số đã thu của học sinh, sinh viên (đồng)

Số hỗ trợ từ ngân sách (đồng)

2011-2012

Thuộc hộ cận nghèo

114

33.465.600

16.732.800

16.732.800

Không thuộc hộ cận nghèo

2.375

648.684.600

454.546.830

194.137.770

2012-2013

Thuộc hộ cn nghèo

8.073

3.001.509.000

899.895.500

2.101.613.500

Không thuộc hộ cận nghèo

152.028

56.621.281.500

39.636.011.400

16.985.270.100

Tng cộng

Làm tròn: 14.830.400.000

162.590

60.304.940.700

41.007.186.530

19.297.754.170