KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1467/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BỔSUNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHO TRUNG TÂM TIN HỌC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 916/NQ-UBTVQH11 ngày15/9/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhànước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Tin học thực hiệnchức năng giúp Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng các văn bản hướng dẫn kiểm toáncông nghệ thông tin; triển khai áp dụng kiểm toán công nghệ thông tin tronghoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngànhnghiên cứu, đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành các văn bản về chuẩn mực,quy trình, cẩm nang hướng dẫn, mẫu biểu, hồ sơ và các văn bản hướng dẫn khác vềkiểm toán công nghệ thông tin;

2. Phối hợp với các đơn vị trong ngành giúp TổngKiểm toán nhà nước xây dựng kế hoạch kiểm toán công nghệ thông tin dài hạn,trung hạn và hàng năm;

3. Phối hợp với các đơn vị trong ngành giúp TổngKiểm toán nhà nước triển khai áp dụng kiểm toán công nghệ thông tin trong hoạtđộng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; phối hợp, tham gia các đoàn kiểm toán dựán công nghệ thông tin;

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quanxây dựng chương trình đào tạo về kiểm toán công nghệ thông tin trình Tổng Kiểmtoán nhà nước ban hành; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giaophương pháp chuyên môn nghiệp vụ về kiểm toán công nghệ thông tin cho các đơnvị trong ngành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Tin học, các tổ chức vàcá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, TCCB (05).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn