THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1468/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CHO TỈNH HẬU GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trích 40 (bốnmươi) tỷ đồng từ nguồn dự phòng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 để bổsung cho tỉnh Hậu Giang thực hiện đầu tư xây dựng công trình Kè kênh Xáng Xà Nogiai đoạn II.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh Hậu Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, các Vụ: NN, ĐP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). 19

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng