ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 147/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 1984

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP TRỌNG TÀI KINH TẾ QUẬN HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày30-06-1983 ;
- Căn cứ vào Nghị định số 62/HĐBT ngày 17-4-1984 của Hội đồng Bộ trưởng quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trọng tài kinh tế Bộ, Tỉnh,Huyện ;
- Xét đề nghị của các đồng chí Trưởng Ban Tổ chức chính quyền và Chủ tịch Trọngtài kinh tế thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Thành lập Trọngtài kinh tế ở các Quận, Huyện thành phố Hồ Chí Minh.

Trọng tài kinh tế Quận, Huyệnchịu sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện và chịu sựchỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Trọng tài kinh tế thành phố ; được sử dụngcon dấu riêng ; có trụ sở và kinh phí hoạt động được dự trù chung với Văn phòngỦy ban nhân dân Quận, Huyện ; biên chế nằm trong biên chế Nhà nước của Ủy banNhân dân Quận, Huyện do Ủy ban Nhân dân thành phố giao hàng năm.

Điều 2- Trọng tài kinh tếQuận, Huyện có nhiệm vụ giúp Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện quản lý công tác hợpđồng kinh tế và phụ trách công tác trọng tài kinh tế của Quận, Huyện.

Trọng tài kinh tế Quận, Huyệnhoạt động quy định của Nghị định số 62/HĐBT ngày 17-4-84 và theo pháp luật hiệnhành về hợp đồng kinh tế và trọng tài kinh tế.

Điều 3- Trọng tài kinh tếQuận, Huyện là cơ quan cấp phòng, có Chủ tịch, 1 trọng tài viên và một số cánbộ giúp việc.

Chủ tịch Trọng tài kinh tế thànhphố có trách nhiệm quy định cụ thể (bằng văn bản) chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn, quan hệ công tác, lề lối làm việc, tổ chức và biên chế của Trọng tài kinhtế Quận, Huyện trên nguyên tắc tinh, gọn ; có hiệu lực.

Điều 4- Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký ; mọi quy định trước đây trái với quyết định này đều bãibỏ.

Điều 5- Các đồng chíChánh Văn Phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tổ chức chính quyền thànhphố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố và Ủy ban Nhân dân các Quận, Huyệnchịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/ THƯỜNG TRỰC
Phan Văn Khải