ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 09 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠTĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hànhán dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự vàcông chức làm công tác thi hành án dân sự;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Toà án nhândân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạothi hành án dân sự;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tạiTờ trình số 369/TTr-CTHADS ngày 20 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của BanChỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận; gồm 05 Chương, 16 Điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thếQuyết định số 696/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh vềban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnhNinh Thuận;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thihành án dân sự tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và các thành viênBan Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủyban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động, chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của BanChỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) .

Điều 2. Nguyên tắchoạt động

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ,quyền hạn trong Chỉ đạo công tác thi hành án dân sự đúng chức năng, kịp thời,theo đúng quy định của pháp luật.

2. Tôn trọng hoạt động nghiệp vụ của cơ quan thi hành án dânsự theo quy định của pháp luật.

3. Phát huy vai trò phối hợp của các cấp, các ngành tronghoạt động Chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trong phạm vi chức năng và nhiệmvụ, quyền hạn.

Điều 3. Sử dụng con dấu và lấy số vănbản

1. Văn bản do Trưởng Ban Chỉ đạo ký thì sử dụng con dấu vàlấy số văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Văn bản do Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ký thì sử dụng con dấuvà lấy số văn bản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 4. Chức năng

Ban Chỉ đạo do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, có chức năngtham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn củaỦy ban nhân dân tỉnh quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 173 Luật Thi hành ándân sự và Điều 13 Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chínhphủ theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh, bao gồm:

1. Chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quantrong thi hành án dân sự trên địa bàn.

2. Chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn,phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địaphương theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhândân tỉnh về chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thihành án dân sự và việc tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự đối với nhữngtrường hợp quy định tại Điều 4 của Quy chế này trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyếtđịnh.

2. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện chương trình,kế hoạch và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ đạo việc tổ chứcphối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự và việc tổ chứccưỡng chế thi hành án dân sự đối với những trường hợp quy định tại Điều 4 củaQuy chế này.

3. Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp chỉ đạogiải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong chỉ đạo việc tổchức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự và việc tổ chứccưỡng chế thi hành án dân sự đối với những trường hợp quy định tại Điều 4 củaQuy chế này.

4. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc tổ chứcphối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan với Cục Thi hành án dân sự tỉnhtrong việc tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự đối với những trường hợp quyđịnh tại Điều 4 của Quy chế này.

5. Tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp với cơ quan chức năng kiểmtra việc thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo, ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh vềchỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sựvà việc tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự đối với những trường hợp quy địnhtại Điều 4 của Quy chế này.

6. Đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có thẩmquyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thi hành án dânsự tại địa phương.

7. Kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có biện pháp xửlý kịp thời đối với những vi phạm pháp luật về thi hành án dân sự.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN CỦA THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 6. Tổ chức Ban Chỉ đạo

1. Trưởng Ban Chỉ đạo là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Cục trưởng Cục Thi hành án dânsự tỉnh.

3. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo, gồm đại diện lãnh đạo: Sở Tưpháp, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh, Công an tỉnh.

4. Mời đại diện lãnh đạo Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sátnhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia họp Ban Chỉđạo.

5. Thư ký Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh là 01 côngchức của Cục Thi hành án dân sự.

Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các Ủy viên và thư ký Ban Chỉđạo (gọi chung là thành viên Ban Chỉ đạo) làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịutrách nhiệm cá nhân trước Trưởng Ban Chỉ đạo về nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban

1. Điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụcủa Ban Chỉ đạo.

2. Quyết định nội dung cuộc họp, triệu tập và chủ trì cáccuộc họp của Ban Chỉ đạo.

3. Phân công cho Phó Trưởng ban và các thành viên trong BanChỉ đạo thực hiện công việc của Ban Chỉ đạo.

4. Chỉ đạo sự phối hợp hoạt động của các thành viên trongBan Chỉ đạo và các cơ quan, tổ chức có liên quan ở địa phương trong công tácthi hành án dân sự.

5. Quyết định kiểm tra hoặc cử thành viên trong Ban Chỉ đạophối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhândân trong công tác thi hành án dân sự ở địa phương.

6. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụđược giao.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng ban

1. Thường trực Ban Chỉ đạo thay mặt Trưởng ban Chỉ đạo, điềuhành hoạt động của Ban Chỉ đạo khi Trưởng ban vắng mặt hoặc được Trưởng ban ủyquyền.

2. Giúp Trưởng ban trong việc chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉđạo và chịu trách nhiệm về những công việc được Trưởng ban giao.

3. Trực tiếp giải quyết các công việc thường xuyên của BanChỉ đạo, ký các văn bản của Ban Chỉ đạo theo ủy quyền của Trưởng ban trình Ủyban nhân dân tỉnh quyết định biện pháp chỉ đạo đối với những trường hợp quyđịnh tại Điều 4 của Quy chế này sau khi có ý kiến kết luận cuộc họp của Ban Chỉđạo.

4. Tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc của Ban Chỉ đạo,chuẩn bị các điều kiện làm việc cho Ban Chỉ đạo, lập dự toán kinh phí hoạt độngcủa Ban Chỉ đạo gửi Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

5. Đôn đốc cơ quan Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chứchữu quan phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự và chỉ đạoviệc tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự đối với những trường hợp quy định tạikhoản 2 Điều 4 của Quy chế này.

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của các ủy viên

1. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

2. Đề xuất biện pháp giải quyết những vướng mắc, khó khăntrong chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành ándân sự và việc tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự đối với những trường hợpquy định tại khoản 2 Điều 4 của Quy chế này.

Chịu trách nhiệm về ý kiến của mình trong các cuộc họp BanChỉ đạo; trường hợp vượt quá thẩm quyền quyết định, phải xin ý kiến của thủtrưởng đơn vị và cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân về ý kiến đó.

3. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành,đơn vị mình, có trách nhiệm chỉ đạo hoặc đề xuất chỉ đạo đối với tập thể, cánhân thuộc ngành, đơn vị mình phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sựtheo quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo.

4. Cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình xem xét, giảiquyết các vấn đề có liên quan thuộc chức năng quản lý của ngành, đơn vị mình vàtruyền đạt ý kiến kết luận các phiên họp của Ban Chỉ đạo tới ngành, đơn vị mìnhđể phối hợp thực hiện.

5. Phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiệncưỡng chế thi hành án dân sự đối với những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều4 của Quy chế này theo quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phâncông.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của thư ký

1. Giúp Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạocông tác thi hành án dân sự.

2. Theo dõi tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch của Ủyban nhân dân tỉnh do Ban Chỉ đạo đề ra và kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo củaỦy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp có vấn đề phát sinh trong việc tổ chức thựchiện thì phải kịp thời báo cáo Trưởng ban hoặc Phó Trưởng Ban Chỉ đạo để cóbiện pháp giải quyết.

3. Đề xuất nội dung cuộc họp, chuẩn bị cuộc họp và ghi biênbản các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

4. Gửi chương trình, kế hoạch, văn bản của Ủy ban nhân dântỉnh đến các thành viên trong Ban Chỉ đạo, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liênquan biết để thực hiện.

5. Chuẩn bị văn bản báo cáo để Trưởng ban hoặc Phó Trưởngban ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định biện pháp chỉ đạo sau khi có kếtluận của Ban Chỉ đạo.

6. Tổng hợp tình hình, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thựchiện và báo cáo hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Trưởng ban xem xét ban hành.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phâncông.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNGTÁC

Điều 11. Chế độ làm việc

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể. Trong các cuộchọp của Ban Chỉ đạo, các vấn đề được đưa ra thảo luận, bàn bạc tập thể, sau đóTrưởng Ban kết luận; trường hợp có ý kiến khác nhau phải được ghi vào biên bảncuộc họp để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến giảiquyết. Tài liệu cuộc họp phải được gửi cho các thành viên Ban Chỉ đạo trước 03(ba) ngày kể từ ngày tổ chức cuộc họp. Thành viên vắng mặt phải có ý kiến bằngvăn bản về nội dung vụ việc cưỡng chế thi hành án dân sự, thư ký báo cáo tạicuộc họp để Ban Chỉ đạo sẽ thảo luận quyết định.

Kết luận của Ban Chỉ đạo phải thể hiện ý kiến của các thànhviên tham dự cuộc họp, do Trưởng ban hoặc người được Trưởng ban ủy quyền ký.

2. Trong quá trình thực hiện kết luận, nếu có vấn đề phátsinh, Ban Chỉ đạo tổ chức họp lại để phân tích và đánh giá, đưa ra các đề xuấtđể giải quyết hiệu quả vấn đề đó.

3. Ban Chỉ đạo họp định kỳ mỗi quý một lần, họp đột xuấttheo yêu cầu của Trưởng ban hoặc đề nghị của Phó Trưởng ban.

4. Các thành viên tham gia vào các hoạt động của Ban Chỉ đạovà thực hiện nhiệm vụ được Trưởng ban phân công.

Điều 12. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Chương trình, kế hoạch chỉ đạo công tác thi hành án dânsự phải được gửi đến các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, tổ chức có liênquan biết để thực hiện.

2. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo từng vụ việc cưỡng chếthi hành án dân sự; báo cáo định kỳ quý, sáu tháng và hằng năm với Ủy ban nhândân tỉnh, Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp. Báo cáo đột xuất theoyêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 13. Quan hệ công tác của Ban Chỉđạo với các cơ quan, tổ chức hữu quan ở địa phương

1. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan ởđịa phương để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tạo điều kiệnthuận lợi cho công tác thi hành án dân sự.

2. Kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, trả lời ý kiến thỉnh thị củaBan Chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện.

Điều 14. Quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo với cơ quan Thihành án dân sự tỉnh

1. Kịp thời tổ chức cuộc họp để bàn biện pháp chỉ đạo việcphối hợp và tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự theo đề nghị của Cục trưởngCục Thi hành án dân sự tỉnh.

2. Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ động thực hiện nhiệm vụ,quyền hạn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơquan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn và chỉ đạo việc tổ chứccưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị,trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo quy định tại khoản 6 Điều 14 Luật Thihành án dân sự. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệmvụ, quyền hạn thì kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo để tham mưu giúp Ủy ban nhân dântỉnh chỉ đạo giải quyết.

Điều 15. Kinh phí hoạt động của BanChỉ đạo

1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách địaphương bảo đảm, được cấp qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

Hằng năm, Cục Thi hành án dân sự tỉnh lập dự toán kinh phígửi Sở Tài chính để tổng hợp chung vào dự toán ngân sách, báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh để được xem xét phê duyệt theo quy định về ngân sách Nhà nước.

2. Thành viên Ban Chỉ đạo được hưởng chế độ bồi dưỡng do Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và chế độ bồi dưỡng cưỡng chế thi hành ándân sự khi tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự;

Mức chi và nguồn chi bồi dưỡng cưỡng chế thi hành án dân sựcho thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định của pháp luật về chi phícưỡng chế thi hành án dân sự.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Cục Thi hành án dân sự tỉnh (Thường trực Ban Chỉ đạo) cótrách nhiệm đôn đốc các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, đềnghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ảnh bằng văn bản về Ban Chỉ đạo (thôngqua Cục Thi hành án dân sự tỉnh) để tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh xem xét, giải quyết./.