QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Điều chỉnh mức giá đền bù đất nông nghiệp đối với diện tích đất tại các Quận Hồng Bàng,

Lê Chân, Ngô Quyền, Kiến An khi thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Luật Đất đai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ các Nghị định số 87/CP ngày 17/08/1994 và số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ, về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 137/2001/TT-LS ngày 04/7/2001 của Liên Sở Tài chính - Vật giá, Địa chính về việc Điều chỉnh mức giá đền bù đất nông nghiệp đối với diện tích đất tại các Quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Kiến An khi thu hồi đất thực hiện các dự án đầu tư xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1: Điều chỉnh mức giá đền bù đất nông nghiệp đã ban hành tại Quyết định số 2282/QĐ-UB ngày 21/12/1999 của Uỷ ban nhân dân thành phố đối với diện tích đất tại các Quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Kiến An khi thu hồi đất thực hiện các dự án đầu tư xây dựng như sau:

Hạng đất

Mức giá hiện hành

Đồng/m2

Mức giá điều chỉnh

Đồng/m2
I23.160,0030.000,00
II20.125,0026.000,00
III18.200,0023.000,00
IV14.700,0019.000,00
V9.450,0014.000,00
VI3.150,006.000,00

Điều 2:

Mức giá điều chỉnh trên chỉ áp dụng khi thu hồi đất thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn các Quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Kiến An không áp dụng cho các nội dung khác.

Đối với những trường hợp đặc biệt, mang tính đặc thù riêng các ngành Tài chính - Vật giá, Địa chính, địa phương và các ngành liên quan xem xét, nghiên cứu đề xuất, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố.

Điều 3: Các Ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính - Vật giá, Địa chính, Xây dựng, Công an, Thanh tra Nhà nước, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các Quận: Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Kiến An và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.