BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

----------------------

Số: 1471/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xây dựng chương trình nghệ thuật “Bài ca thống nhất” trong lễ hội “Thống nhất non sông ”

chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam,

thống nhất đất nước(30/4/1975-30/4/2010)

------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 1333/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 4 năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt kịch bản Chương trình nghệ thuật “Bài ca thống nhất”, Kịch bản lễ thượng cờ, Kế hoạch tổ chức hội trại, Kế hoạch tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động, Điều lệ giải đua thuyền trong “ Lễ hội thống nhất non sông” 30/4/2010 tại Khu di tích đôi bờ Hiền Lương tỉnh Quảng trị;

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, các đơn vị nghệ thuật Trung ương, địa phương, Quân đội xây dựng và tổ chức biểu diễn chương tình nghệ thuật “ Bài ca thống nhất” trong lễ hội “Thống nhất non sông” chào mừng kỷ niệm 35 năm hoàn toàn giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước(30/4/1975-30/4/2010) tại Khu di tích đôi bờ Hiền Lương tỉnh Quảng trị.

Điều 2. Kinh phí tổ chức hoạt động trên lấy từ nguồn ngân sách Trung ương phục vụ Chương trình Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Ban tổ chức Lễ hội thống nhất non sông- 2010, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái (để b/cáo);
- Lưu: VT, NTBD, Thg.(15).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Tiến Thọ

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?