Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNGĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
SỐ 1473/2001/QĐ-NHNN NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2001 QUY ĐỊNH
LàI SUẤT TIỀN GỬI NGOẠI TỆ KHÔNG KỲ HẠN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, KHO BẠC NHÀNƯỚC TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngânhàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lýnhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ các ý kiếnchỉ đạo của Chính phủ tại văn bản số 03/VPCP-KTTH ngày 15/1/2001 về việc điềuhành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam;

- Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Chính sách tiền tệ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công bố mức lãi suất tiềngửi Đôla Mỹ không kỳ hạn của các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại Ngânhàng Nhà nước là 1,7%/năm.

Điều 2:Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày 1/12/2001 và thay thế Quyết định số 406/1998/QĐ-NHNN1 ngày30/11/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định lãi suất tiền gửi ngoại tệcủa các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3: Chánh Văn phòng, Giám đốc Sởgiao dịch, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính vàthủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc các chinhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng Quản trị vàTổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nướcchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.