UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền

giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng

------------------------------------------------------------------------------

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/4/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng bao gồm 11 thủ tục hành chính mới ban hành; 39 thủ tục hành chính bị hủy bỏ và 43 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo các Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Dương Anh Điền