BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2016
---------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 1346/QĐ-BKHCN ngày 09/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2016;
Trên cơ sở kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2016;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp,

>> Xem thêm:  Phương thức thanh toán việc mua đất ? Thủ tục mua bán đất đai thực hiện như thế nào ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2016 (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp tổ chức thông báo danh mục nêu tại Điều 1 của Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ để các tổ chức, cá nhân biết và tham gia tuyển chọn.
Giao Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN để đánh giá các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả tuyển chọn.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHTH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Quốc Khánh

PHỤ LỤC
DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ TUYỂN CHỌN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 1476/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT
Tên nhiệm vụ KHCN
Mục tiêu
Sản phẩm dự kiến đạt được
Dự kiến thời gian thực hiện
Phương thức tổ chức thực hiện
Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
1
Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ
Xác định được cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ.
- Báo cáo đánh giá thực trạng các loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ.
- Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về các giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ và bài học cho Việt Nam.
- Báo cáo đề xuất giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ.
- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước.
- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.
12 tháng
Tuyển chọn
2
Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển mạng lưới các tổ chức chuyển giao công nghệ tại Việt Nam
Xác định được cơ sở khoa học để đề xuất giải pháp phát triển mạng lưới các tổ chức chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.
- Báo cáo đánh giá thực trạng các tổ chức chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.
- Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phát triển mạng lưới các tổ chức chuyển giao công nghệ và bài học cho Việt Nam.
- Báo cáo đề xuất giải pháp phát triển mạng lưới các tổ chức chuyển giao công nghệ tại Việt Nam (liên kết trong nước, liên kết với tổ chức chuyển giao công nghệ nước ngoài).
- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước.
- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.
12 tháng
Tuyển chọn
3
Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp hỗ trợ kỹ thuật phục vụ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp vừa và nhỏ
Xác định được cơ sở khoa học để đề xuất giải pháp hỗ trợ kỹ thuật phục vụ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Báo cáo đánh giá thực trạng và nhu cầu về công tác hỗ trợ kỹ thuật phục vụ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Báo cáo xác định nội dung và loại hình hỗ trợ kỹ thuật phục vụ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Báo cáo đề xuất giải pháp thúc đẩy hỗ trợ kỹ thuật phục vụ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước.
- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.
12 tháng
Tuyển chọn

>> Xem thêm:  Rủi ro pháp lý của việc nhờ người đứng tên mua đất ? Nhờ mua đất có đòi lại được không ?