UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1476/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ 02 THỦ TỤC HÀNHCHÍNH MỚI BAN HÀNH; 19 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; 51 THỦ TỤCHÀNH CHÍNH BỊ HUỶ BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH THÁINGUYÊN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 06/8/2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên v/v thực thi phương án đơn giản hoáthủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Tờ trình số 1494/TTr-STC ngày 24 tháng 7 năm 2013 và Chánh Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02(hai) thủ tục hành chính mới ban hành; 19 (mười chín) thủ tục hành chính đượcsửa đổi, bổ sung; 51 (năm mươi mốt) thủ tục hành chính bị huỷ bỏ thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổchức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 (Thực hiện);
- Cục Kiểm soát TTHC- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP và các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Đ/c Nghĩa - Trưởng phòng KTTH;
- Lưu: VP, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN