ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1476/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 14 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC SỞ, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP VÀ CÁC ĐƠN VỊLIÊN QUAN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢOHIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 củaBộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xãhội, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội tại Tờ trình số 65/TTr-LĐTBXH ngày 08/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa cácSở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị liên quan trong việc thực hiệnchính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh HòaBình

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy bannhân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch Ủyban nhân dân các cấp căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cửu

QUY CHẾ

PHỐIHỢP GIỮA CÁC SỞ, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN TRONGVIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHHÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1476/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của Ủy bannhân dân tỉnh Hòa Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dungvà trách nhiệm phối hợp giữa các ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vịliên quan trong việc thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội (gồm Bảohiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm thất nghiệp sau đâyviết tắt là BHXH), Bảo hiểm y tế (sau đây viết tắt là BHYT) trên địa bàn tỉnhHòa Bình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị -xã hội, Ủy ban nhân dân các cấp của tỉnh Hòa Bình.

2. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổhợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân, cơ quan tổ chức có thuê mướn sửdụng lao động đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị liênquan trong quá trình tham gia phối hợp.

2. Công tác phối hợp phải đảm bảo tính kịp thời, đồngbộ, thống nhất và đạt chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện chính sáchBHXH, BHYT.

3. Nội dung phối hợp phải xác định rõ cơ quan chủ trìvà cơ quan phối hợp.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Đối với cơ quan chủ trì:

Thực hiện công tác phối hợp trực tiếp qua các cuộc họptập trung lấy ý kiến tham gia hoặc gửi văn bản xin ý kiến của cơ quan phối hợp.Sau khi có ý kiến của cơ quan phối hợp, thì cơ quan chủ trì triển khai thựchiện các nội dung đã thống nhất.

2. Đối với cơ quan phối hợp:

Có trách nhiệm tham gia góp ý tại cuộc họp và chịu tráchnhiệm về ý kiến tham gia của mình. Trường hợp cơ quan phối hợp không thể thamgia cuộc họp thì phải gửi ý kiến bằng văn bản đến cơ quan chủ trì.

Khi được hỏi ý kiến, có trách nhiệm trả lời bằng vănbản trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, quá thờihạn trên, cơ quan được hỏi ý kiến không có văn bản trả lời được xem như đã đồngý và phải chịu trách nhiệm xử lý nội dung công việc liên quan đến chức năngnhiệm vụ được giao.

Chương II

NỘI DUNG NHIỆM VỤ VÀTRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 5. Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội

- Đối với chính sách BHXH

1. Là cơ quan đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dântỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về BHXH theo quy định của pháp luật.

2. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và Ủy ban nhândân các cấp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, triển khai văn bản hướngdẫn, giải quyết khiếu tố, khiếu nại về BHXH trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thựchiện công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về BHXH trong các cơquan, doanh nghiệp, tổ chức có thuê mướn, sử dụng lao động đang hoạt động trênđịa bàn tỉnh và Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện và thành phố.

4. Chủ trì thực hiện hợp tác quốc tế về BHXH trên địabàn tỉnh.

5. Định kỳ báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Ủy ban nhân dân tỉnh công tác thống kê, thông tin về BHXH trên địa bàn tỉnh.

- Đối với chính sách BHYT

6. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướngdẫn, kiểm tra các huyện, thành phố thực hiện việc lập, cấp và quản lý thẻ BHYTcho các đối tượng được ngân sách nhà nước đảm bảo trên địa bàn tỉnh.

7. Chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ cấphuyện, xã trực tiếp làm công tác rà soát, lập danh sách các đối tượng được muathẻ BHYT trong nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo.

8. Định kỳ báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện chính sách BHYT cho các đối tượng đượcngân sách Nhà nước đảm bảo.

Điều 6. Sở Y tế

1. Là cơ quan đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dântỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về BHYT theo quy định của pháp luật.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhândân các cấp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, triển khai văn bản hướngdẫn, giải quyết khiếu tố, khiếu nại về BHYT trên địa bàn tỉnh.

3. Chỉ đạo các cơ sở y tế công lập và tư nhân trên địabàn nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; quan tâm đến đối tượng người cócông với cách mạng, người nghèo, trẻ em, và các đối tượng chính sách xã hội;

4. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thựchiện công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về BHYT của bệnhviện tỉnh, huyện, thành phố và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho người thamgia và thụ hưởng chế độ BHYT. Tăng cường kiểm tra giá dịch vụ và giá thuốc nhằmđáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triểnkhai thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủvề việc Phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân giaiđoạn 2012-2015 và 2020 đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch giao.

6. Định kỳ báo cáo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh kếtquả thực hiện chính sách BHYT chung của toàn tỉnh.

Điều 7. Bảo hiểm xã hội tỉnh

1. Là tổ chức sự nghiệp, có chức năng thực hiện chếđộ, chính sách BHXH, BHYT, quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo quy định của LuậtBHXH và Luật BHYT.

2. Chủ trì, hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cho tổ chức,cá nhân tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT bảo đảm nhanh chóng, đơn giản,thuận tiện; cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT đúng đối tượng tránh trùng lặp.

3. Chủ trì, ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểmy tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo yêu cầu theo quy định; yêu cầu cơsở khám bệnh, chữa bệnh BHYT cung cấp hồ sơ, bệnh án, tài liệu về khám bệnh, chữabệnh để phục vụ công tác giám định BHYT.

4. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thựchiện công tác thu tiền đóng BHXH, BHYT đúng, đủ tránh tình trạng trốn đóng, nợđọng, chiếm dụng, đóng không đúng đối tượng; quản lý, sử dụng quỹ BHXH, BHYThiệu quả chống thất thoát; chi trả tiềncác chế độ BHXH, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT đúng quy định,đúng đối tượng.

5. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đềxuất các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; kiểmtra chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; giám định bảo hiểm y tế; thu hồi, tạm giữthẻ BHYT đối với các trường hợp trái với quy định của Luật BHYT; giải quyết theothẩm quyền các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về chế độ BHXH, BHYT.

6. Lưu trữ hồ sơ, số liệu về BHXH, BHYT theo quy địnhcủa pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tintrong quản lý BHXH, BHYT, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, BHYT.

7. Thực hiện công tác thống kê, hướng dẫn nghiệp vụvề BHXH, BHYT; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu về quản lý, sử dụngquỹ BHXH, BHYT.

Điều 8. Sở Tài chính

1. Hướng dẫn lập dự toán đóng, hỗ trợ đóng BHXH (bảohiểm thất nghiệp phần được nhà nước hỗ trợ), BHYT cho đối tượng bằng nguồn ngânsách nhà nước theo quy định.

2. Tổng hợp dự toán, cấp phát, quyết toán kinh phí đóng,hỗ trợ đóng BHXH, BHYT cho đối tượng bằng nguồn ngân sách nhà nước đúng thờigian theo quy định.

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát, kiểmtra, thanh tra việc sử dụng kinh phí, hỗ trợ đóng BHXH, BHYT cho đối tượng bằngnguồn ngân sách Nhà nước.

Điều 9. Sở Tư pháp

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh vàXã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng bộ tài liệu chuẩn tuyên truyền,phổ biến chính sách về chế độ BHXH, BHYT cho Hội đồng phối hợp công tác phổbiến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp và chỉ đạo các cơ quan liên quanthực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về thực hiện chính sách vềchế độ BHXH, BHYT cho người lao động.

Điều 10. Sở Thông tin vàTruyền thông

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chínhsách về chế độ BHXH, BHYT trên trang thông tin điện tử của các ngành.

2. Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địabàn tỉnh tăng cường công tác thông tin về chính sách BHXH, BHYT, lồng ghép vào cácchuyên trang, chuyên mục chính sách kinh tế - xã hội...

3. Làm tốt công tác nắm tình hình của các tổ chức, doanhnghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh, phối hợp với cáccơ quan liên quan thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm liênquan đến chính sách về BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựngmục tiêu, chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trênđịa bàn phù hợp với mục tiêu, chỉ tiêu của tỉnh giao.

3. Làm tốt công tác năm tình hình hoạt động của cácdoanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên địa bàn tỉnh. Cung cấp thông tin về doanhnghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới, đang còn hoạt động,đăng ký tạm dừng hoạt động và đã làm thủ tục giải thể, phá sản để rà soát đônđốc thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động.

Điều 12. Sở Nội vụ

1. Chủ trì, phối hợp với Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnhhướng dẫn, kiểm tra, giám sát và rà soát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYTtrong khối các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp của tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thựchiện công tác thi đua, khen thưởng cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thànhtích trong thực hiện chính sách về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

3. Bố trí kinh phí khen thưởng trong dịp sơ kết, tổngkết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị cho cáctổ chức và cá nhân có thành tích trong việc thực hiện chính sách về BHXH, BHYTtừ quỹ thi đua khen thưởng của tỉnh.

Điều 13. Các Sở: Tài nguyên vàMôi trường; Giao thông vận tải; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Công thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chứctuyên truyền, phổ biến, chính sách về BHXH, BHYT đối người lao động làm việctrong các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị thuộc ngành quản lý đang hoạt động trênđịa bàn tỉnh.

2. Làm tốt công tác nắm tình hình hoạt động của cáccơ quan, doanh nghiệp, đơn vị thuộc ngành quản lý, phối hợp với các cơ quan liênquan thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm liên quan đến chínhsách về BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Công an tỉnh

1. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyêntruyền, phổ biến, chính sách về BHXH, BHYT đối người lao động làm việc trong lựclượng công an nhân dân.

2. Làm tốt công tác nắm tình hình các cơ quan, doanhnghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng người lao động hoạt động trên địa bàn tỉnh,phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra và xửlý các tổ chức cá nhân chiếm dụng, nợ, cố tình không tham gia BHXH, BHYT chongười lao động.

Điều 15. Bộ Chỉ huy Quân sựtỉnh

1. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyêntruyền, phổ biến, chính sách về BHXH, BHYT đối người lao động làm việc trong cácđơn vị Quân đội thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý.

2. Làm tốt công tác nắm tình hình các doanh nghiệp,tổ chức trong lực lượng quân đội (Quốc phòng) hoạt động trên địa bàn tỉnh, phốihợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý viphạm liên quan đến chính sách về BHXH, BHYT quy định của pháp luật.

Điều 16. Ngân hàng Nhà nướcchi nhánh tỉnh

1. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyêntruyền, phổ biến, chính sách về BHXH, BHYT đối người lao động làm việc trong tổchức tín dụng, ngân hàng hoạt động trên địa bàn tỉnh.

2. Làm tốt công tác nắm tình hình của các tổ chức tíndụng, ngân hàng hoạt động trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các cơ quan liên quanthực hiện công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm liên quan đến chínhsách về BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Liên minh Hợp tác Xã

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chứctuyên truyền, phổ biến, chính sách về BHXH, BHYT đối người lao động làm việctrong các hợp tác xã, tổ hợp tác xã.

2. Làm tốt công tác nắm tình hình các hợp tác xã hoạtđộng trên địa bàn, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác kiểmtra, thanh tra và xử lý vi phạm liên quan đến chính sách về BHXH, BHYT đối vớicác hợp tác xã, tổ hợp tác xã hoạt động trên địa bàn tỉnh theo quy định của phápluật.

Điều 18. Liên đoàn lao độngtỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chứctuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo vềchính sách BHXH, BHYT trong hệ thống công đoàn các cấp.

2. Chỉ đạo tổ chức công đoàn cơ sở tham gia vào côngtác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT của người sử dụnglao động trong doanh nghiệp.

Điều 19. Tỉnh Đoàn thanh niên

1. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyêntruyền, phổ biến, về chính sách BHXH, BHYT trong đoàn thanh niên cơ sở khối doanhnghiệp, hợp tác xã.

2. Chỉ đạo đoàn thanh niên cơ sở tham gia vào công táckiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT của người sử dụng laođộng trong doanh nghiệp.

Điều 20. Cục Thuế tỉnh

1. Phối hợp với cơ quan liên quan trong việc tuyên truyềnphổ biến thực hiện chính sách BHXH, BHYT đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cánhân có sử dụng lao động.

2. Phối hợp với Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh kiểm trađối chiếu nguồn đóng, nộp BHXH, BHYT cho người lao động trong khối các doanh nghiệp,tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động.

Điều 21. Ban Quản lý các KhuCông nghiệp

1. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyêntruyền, phổ biến, kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quanđến chính sách về BHXH, BHYT đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các Khu Côngnghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Cung cấp thông tin của các dự án hoạt động trongcác Khu công nghiệp để rà soát, đôn đốc thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho ngườilao động.

Điều 22. Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan thực hiệncông tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn thực hiện chính sách BHYT đối vớinhóm học sinh, sinh viên.

2. Phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra,thanh tra việc thực hiện công tác lập dự toán, thu, nộp, sử dụng và quyết toánQuỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định.

Điều 23. Báo Hòa Bình, ĐàiPhát thanh - Truyền hình tỉnh

1. Phối hợp với cơ quan liên quan trong việc tuyên truyềnphổ biến thực hiện chính sách BHXH, BHYT đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cánhân có sử dụng lao động trên báo và đài truyền hình các huyện, thành phố.

2. Đưa tin, bài, chuyên mục việc thực hiện chính sáchBHXH, BHYT của các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Điều 24. Hội doanh nghiệp

1. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyêntruyền, phổ biến, về chính sách BHXH, BHYT cho các thành viên của tổ chức Hội.

2. Phối hợp với các sở, ngành trong công tác kiểm tra,giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động của các hộiviên.

Điều 25. Ủy ban nhân dânhuyện, thành phố (sau đây gọi là UBND huyện)

Là cấp quản lý nhà nước trực tiếp về BHXH, BHYT trênđịa bàn. Trong đó, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Y tế là đầumối tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nướcvề BHXH, BHYT trên địa bàn. Thực hiện các nhiệm vụ và phối hợp như sau:

1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấnrà soát nắm bắt các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động đang hoạtđộng trên địa bàn.

2. Chỉ đạo phòng chức năng thẩm định, lập dự toán, quyếttoán, cấp phát, quản lý thẻ BHYT cho đối tượng được mua BHYT bằng ngân sách củanhà nước.

3. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tuyêntruyền, phổ biến, kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quanđến chính sách về BHXH, BHYT trên địa bàn.

Điều 26. Ủy ban nhân dân xã,phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND xã)

1. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tuyêntruyền, phổ biến, kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quanđến chính sách về BHXH, BHYT trên địa bàn.

2. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát nắm bắt thực trạngcác doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động đang hoạt động trên địabàn.

Điều 27. Doanh nghiệp, tổchức, cá nhân sử dụng người lao động trên địa bàn tỉnh

1. Thực hiện nghiêm túc Bộ luật Lao động, Luật BHXH,Luật BHYT đối với người lao động làm việc tại đơn vị, doanh nghiệp.

2. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tuyêntruyền, phổ biến, kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quanđến chính sách về BHXH, BHYT của đơn vị, doanh nghiệp.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 28. Công tác tuyêntruyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện có tráchnhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT theochuyên đề hoặc lồng ghép trong chương trình chuyên môn của đơn vị, gửi về SởLao động - Thương binh và Xã hội trong quý I hàng năm, để tổng hợp theo dõi.

Điều 29. Công tác thanh tra,kiểm tra

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiệnchính sách BHXH, BHYT của các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàntỉnh phải được thực hiện đồng bộ trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng nămcủa các đơn vị.

Điều 30. Công tác họp giaoban, tổ chức sơ kết, tổng kết

1. Công tác họp giao ban định kỳ được thực hiệntrong quý I hàng năm.

2. Tổ chức sơ kết sau 3 năm thực hiện, tổng kết sau5 năm thực hiện. Giai đoạn đến năm 2020 thực hiện như sau: sơ kết 3 năm thực hiệntrong năm 2017, tổng kết thực hiện trong năm 2020.

Điều 31. Chế độ thông tin, báocáo định

1. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện báo cáotình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT về Sở Lao động - Thương binh và Xãhội trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm, để tổng hợp báo cáo Ủyban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phốihợp với các sở, ngành, UBND huyện tổ chức giao ban, thu thập thông tin đánh giátình hình thực hiện về chính sách BHXH chung toàn tỉnh, tổng hợp báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBNDhuyện tổ chức giao ban, thu thập thông tin đánh giá tình hình thực hiện về chínhsách BHYT chung toàn tỉnh, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế.

Điều 32. Chế độ khen thưởng

1. Khen thưởng đối với các nhân, tổ chức có thành tíchtrong việc thực hiện chính sách về BHXH, BHYT thực hiện trong sơ kết, tổng kếtviệc thực hiện Nghị quyết số 21 của tỉnh.

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế phốihợp với Sở Nội vụ đề xuất, hướng dẫn về công tác khen thưởng cho các tổ chức vàcá nhân có thành tích trong thực hiện chính sách về BHXH, BHYT tổng hợp trìnhcấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 33. Điều khoản thi hành

1. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơquan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiệnQuy chế này.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

+ Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban theodõi, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế này.

+ Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểmtra liên ngành, kiểm tra toàn diện tình hình hoạt động, việc thực hiện các chínhsách về lao động, công đoàn và bảo hiểm xã hội của các tổ chức, doanh nghiệphoạt động trên địa bàn tỉnh.

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm:

+ Chủ động đề xuất với Sở Lao động - Thương binh vàXã hội, Sở Y tế các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác thu và quản lý quỹBHXH, BHYT.

+ Chủ động phối hợp với các ngành xây dựng chương trìnhphối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

4. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp có tráchnhiệm:

+ Bố trí cán bộ phụ trách, kinh phí thực hiện công táctuyên truyền phổ biến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT từ nguồn kinh phíhàng năm của đơn vị.

+ Đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH,BHYT trong các chương trình kiểm tra, thanh tra hàng năm của đơn vị.

5. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Sở,ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị liên quan phản ánh kịp thời về SởLao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.