ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1477/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "ĐÀO TẠO BỒIDƯỠNG LAO ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN GẮN VỚI CHẾ BIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠNLA"

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủvề khuyến công;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 125/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 17 tháng 6 năm 2009của liên bộ: Tài chính - Công Thương hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng kinhphí sự nghiệp kinh tế đối với Chương trình khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởngBộ Công Thương hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chínhphủ về khuyến công;

Căn cứ Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2009 của UBNDtỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khuyến côngtrên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011 của UBNDtỉnh Sơn La phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 -2015;

Căn cứ Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBNDtỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 63/TTr-SCT ngày 02 tháng7 năm 2013; Ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại Công văn số 2037/STC-HCVX ngày28 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Đàotạo bồi dưỡng lao động khai thác khoáng sản gắn với chế biến trên địa bàn tỉnhSơn La", với những nội dung chính sau:

1. Tên Đề án

Đào tạo bồi dưỡng lao động khai thác khoáng sản gắn với chế biến trênđịa bàn tỉnh Sơn La.

2. Đơn vị thực hiện

Trung tâm khuyến công và tưvấn phát triển công nghiệp Sơn La.

3. Địa điểm thực hiện

Trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La.

4. Mục tiêu của Đề án

4.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng chỉ huy nổ mìn, thợ nổ mìn trong hoạtđộng khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sơn La sẽ trang bị cho học viên:

- Đào tạo thành nghề cho người lao động gắn với nhu cầu sử dụng lao độngtại chỗ của cơ sở khai thác và chế biến khoáng sản.

- Thu hút và giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn, gópphần chuyển dịch cơ cấu lao động của địa phương theo hướng tích cực; tăng thunhập cải thiện đời sống của nhân dân địa phương, tăng thu ngân sách địa phươnggóp phần vào công cuộc hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

- Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cho lao động khai thác khoáng sản gắn với chếbiến trên địa bàn tỉnh Sơn La" là việc làm cần thiết trong giai đoạn hiệnnay, góp phần thực hiện đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm2020” của Chính phủ được triển khai thực hiện trong tỉnh Sơn La.

4.2. Mục tiêu cụ thể

- Mở 02 lớp đào tạo nghề khai thác, chế biến khoáng sản cho 70 lao độngnông thôn đủ trình độ đảm bảo nhu cầu sử dụng lao động, góp phần quan trọngtrong việc giải quyết vấn đề thiếu lao động của các cơ sở CNNT hoạt động sảnxuất kinh doanh về khai thác và chế biến khoáng sản.

- Giải quyết việc làm, tăng thu nhập ổn định cho lao động sau đào tạovới mức thu nhập bình quân đạt 3,5 triệu đồng/người/tháng.

5. Nội dung của Đề án

5.1. Đối tượng

- Lao động làm việc tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Mộc Châu;

- Lao động đang làm việc các cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất, khaithác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sơn La thông qua danh sách chitrả lương cho lao động, hợp đồng thoả thuận giữa lao động và đơn vị sử dụng laođộng sau khi đào tạo, bồi dưỡng;

5.2. Nội dung thực hiện

Mở 02 lớp đào tạo nghề khai thác, chế biến khoáng sảncho 70 lao động nông thôn đủ trình độ đảm bảo nhu cầu sử dụng lao động, gópphần quan trọng trong việc giải quyết vấn đề thiếu lao động của các cơ sở côngnghiệp nông thôn hoạt động sản xuất kinh doanh về khai thác và chế biến khoángsản.

6. Kinh phí thực hiện: 253,20triệu đồng.

7. Nguồn kinh phí thực hiện

Sự nghiệp công thương và tổ chức, cá nhân thụ hưởngđóng góp. Trong đó:

- Sự nghiệp công thương: 126,70 triệu đồng

- Tổ chức, cá nhân thụ hưởng đóng góp : 126,50 triệu đồng

8. Thời gian thực hiện

Từ tháng 02 năm 2013 đến hết tháng 10 năm 2013

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công thương

Có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch triển khai đề án, chỉ đạo đơn vị thựchiện đảm bảo tiến độ đề án; Đônđốc, kiểm tra, giám sát việctriển khai thực hiện các nội dung theo đề án đã được phê duyệt.

2. Sở Tài chính

Có trách nhiệm tham mưu trình Thường trực UBND tỉnh giao dự toán cho đơnvị thực hiện, đảm bảo theo đúng kế hoạch, tiến độ của đề án được duyệt và tuânthủ theo đúng các quy định hiện hành; Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra,giám sát việc triển khai thực hiện Đề án.

3. Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Sơn La

Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị phối hợp/ thụ hưởng triển khaithực hiện các nội dung công việc theo Đề án được duyệt, sử dụng kinh phí đúngmục đích, có hiệu quả thiết thực.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Tài chính; Giám đốc Trung tâm khuyến côngvà tư vấn phát triển công nghiệp Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ; (Báo cáo)
- TT HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu VT. KTN, Văn. 20 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải