UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1478/1998/ QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định thực hiện Nghị định 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ và một số chế độ, chính sách tạm thời của Ủy ban nhân dân thành phố đối với cán bộ chính quyền cơ sở

_____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 99/1998AT-LT TCCP-BTC-BLĐTB&XH ngày 19/5/1998 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

Theo đề nghị của ông Trường ban Ban tổ chức chính quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản Qui định thực hiện Nghị định 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ và một số chế độ chính sách tạm thời của Ủy ban Nhân dân thành phố đối với cán bộ chính quyền cơ sở.

Điều 2. Qui định này được thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng kể từ ngày 01/01/1998. Những qui định trước đây trái với Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 99/1998TT-LTTCCP-BTC-BLĐTB&XH và trái với Qui định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Thủ trưởng các ngành, cơ quan của thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn căn cứ quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng