ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1478/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 05 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦTỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤPHUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch tại Tờ trình số 196/TTr-SVHTTDL ngày 17 tháng 6 năm 2013 và Chánh Vănphòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02(hai) thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện tổchức thực hiện theo thẩm quyền; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo 02thủ tục hành chính mới ban hành đến sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dâncấp huyện; đồng thời theo dõi việc triển khai, thực hiện Quyết định này trênđịa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấphuyện và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Cục KSTTHC (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- PCVP (VX) UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT;
- TT Công báo - Tin học;
- Lưu VT; KSTTHC (Th) 13b

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Ái Nam