ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1478/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ, CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NĂM 2013"

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 125/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của liên bộ: Tài chính - Công Thương hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với Chương trình khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 62/TTr-SCT ngày 02 tháng 7 năm 2013; Ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại Công văn số 2037/STC-HCVX ngày 28 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức liên quan đến lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2013", với những nội dung chính sau:

1. Tên Đề án

Nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức liên quan đến lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2013.

2. Đơn vị thực hiện

2.1. Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương

2.2. Đơn vị thực hiện

Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Sơn La.

3. Địa điểm thực hiện

Trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La.

4. Mục tiêu của đề án

4.1. Mục tiêu chung

- Nhằm nâng cao và trang bị nghiệp vụ quản lý, tổ chức thực hiện cho đội ngũ làm công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực công thương, khuyến công, xúc tiến thương mại từ tỉnh đến huyện.

- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La về vị trí, tầm quan trọng và sự cần thiết phải tổ chức sản xuất, kinh doanh bền vững, quản lý việc khai thác, sử dụng năng lượng, sử dụng tài nguyên tiết kiệm có hiệu quả và bảo vệ môi trường được nâng cao rõ rệt.

- Hiểu rõ trách nhiệm và phương thức tổ chức triển khai các dạng dự án, đề án sản xuất sạch hơn, tiết kiệm nâng lương, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, các đề án khuyến công, nắm được các chủ trương, Chính sách, quy định của trung ương, của tỉnh về hoạt động công nghiệp và thương mại từ đó có thể áp dụng trực tiếp vào việc quản lý công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - thương mại, thu hút đầu tư, xúc tiến đầu tư trên địa bàn.

- Nhằm nâng cao nghiệp vụ quản lý, tổ chức thực hiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoạt động quản lý lĩnh vực công thương từ tỉnh đến huyện.

- Tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, các doanh nhân, thương nhân nắm được những thông tin, hiểu biết pháp luật những Chính sách ưu đãi của Nhà nước có thể áp dụng vào thực tiễn, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các huyện, thành phố, thị trấn và xã; các tổ chức, cá nhân trao đổi học hỏi kinh nghiệm, nắm bắt được cơ hội đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội đẩy nhanh tiến trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nền kinh tế đất nước.

4.2. Mục tiêu cụ thể

- 100% cán bộ, công chức, viên chức công tác ở cơ quan quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại (thuộc Sở Công Thương, Chi cục quản lý thị trường, các phòng kinh tế hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế Thành phố, các sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp của tỉnh; trên 30% các doanh nghiệp, HTX, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại được cung cấp thông tin, cung cấp tài liệu, tập huấn, phổ biến, tiếp cận, nâng cao kiến thức về quản lý hoạt động công nghiệp và kinh doanh thương mại, quản lý khai thác tài nguyên, sử dụng tiết kiệm năng lượng có hiệu quả và cập nhật những văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên và môi trường công nghiệp, văn minh thương mại.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức công tác ở cơ quan quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại có đủ năng lực, chuyên môn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả và các quy trình, trình tự xây dựng, thẩm định, thực hiện các dạng đề án.

- 100% các tổ chức, các nhân có liên quan đến dịch vụ công trong lĩnh vực thương mại - công nghiệp được trang bị kiến thức căn bản về nghiệp vụ; nắm rõ được quy trình xây dựng, tư vấn xây dựng dự án, đề án, tổ chức thực hiện các đề án; Nắm vững chuyên môn về các hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn, xúc tiến thương mại.

- Tập huấn cho trên 30% các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, các cơ sở kinh doanh thương mại nắm rõ được cơ chế chính sách của Nhà nước, kỹ năng lập phương án sản xuất kinh doanh, lập đề án, dự án chủ động đề xuất xin hỗ trợ từ nguồn kinh phí theo các cơ chế chính sách, các chương trình mục tiêu quốc gia.

5. Nội dung chính của Đề án

5.1. Đối tượng thực hiện

a) Đối tượng quản lý

- Cán bộ các phòng chuyên môn thuộc Sở Công thương và các ngành liên quan đến hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh.

- Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách khuyến công 11 huyện, thành phố.

b) Đối tượng thụ hưởng

- Các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ khuyến công; các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5.2. Quy mô

Hội nghị khoảng 60 - 80 người, trong đó khoảng 70 % là cán bộ công chức, viên chức, khoảng 30 % là các đối tượng HTX, Doanh Nghiệp và đại biểu không lương.

5.3. Nội dung thực hiện

a)Tổ chức 01 lớp tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ thuật, chuyên môn lập dự án, đề án, đăng ký kế hoạch, xây dựng kế hoạch theo nội dung các Chương trình khuyến công. Phổ biến, tuyên truyền các văn quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động Công Thương trang, bị kiến thức pháp luật chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ quản lý thị trường, thanh tra ngành Công Thương. Thời gian thực hiện nội dung hội nghị 3 ngày; Nội dung Hội nghị tập trung một số chuyên đề như sau:

- Chuyên đề 1:

+ Phổ biến các văn bản của Chính phủ, các bộ ngành và của tỉnh có liên quan đến công tác khuyến công: Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến công; Thông tư số 46/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ; Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2015; Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Sơn La.

+ Tham gia văn bản dự thảo Chương trình khuyến công Quốc gia giai đoạn 2015 - 2020; Tham gia dự thảo các văn bản của Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính quy định, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45/NĐ-CP về Kế hoạch, đề án, quản lý kinh phí khuyến công.

+ Quy trình xây dựng kế hoạch, đăng ký kế hoạch kinh phí khuyến công, báo cáo đề án, tổ chức thực hiện đề án, quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công trên địa bàn quản lý; Hoạt động khuyến công đối với lĩnh vực tiêt kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn.

- Chuyên đề 2: Phổ biến các văn bản của Chính phủ và các bộ ngành có liên quan quy định đối với lĩnh vực kinh doanh thương mại: Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 2012 của Chính Phủ và Thông tư số 39/2012/TT-BCT của Bộ Công thương về sản xuất kinh doanh rượu; Quản lý sang chiết, đăng ký kinh doanh khí đốt, gas hoá lỏng, kinh doanh xăng dầu; Phổ biến hệ thống kiến thức pháp luật cơ bản về quản lý, bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên và môi trường công nghiệp, thương mại...

- Chuyên đề 3: Phổ biến các văn bản của Chính phủ và các bộ ngành có liên quan quy định về tiết kiệm năng lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên; Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020; Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình tiết kiệm năng lượng, sử dụng có hiệu quả tài nguyên của Quốc gia và của tỉnh Sơn La. Một số văn bản, quy định mới thuộc lĩnh vực quản lý thương mại.

- Chuyên đề 4: Phổ biến các văn bản của Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan quy định đối với lĩnh vực sản xuất sạch hơn, áp dụng sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm công nghiệp. Thông tư số 121/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Chương trình áp dụng sản xuất sạch hơn.

b)Tổ chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ Công Thương tổ chức về khuyến công.

6. Kinh phí thực hiện: 84,30 triệu đồng.

7. Nguồn kinh phí thực hiện: Sự nghiệp công thương.

8. Thời gian thực hiện

Từ tháng 7 tháng 2013 đến hết tháng 8 năm 2013;

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công thương

Có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch triển khai đề án, chỉ đạo đơn vị thực hiện đảm bảo tiến độ đề án; Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung theo đề án đã được phê duyệt.

2. Sở Tài chính

Có trách nhiệm tham mưu trình Thường trực UBND tỉnh giao dự toán cho đơn vị thực hiện, đảm bảo theo đúng kế hoạch, tiến độ của đề án được duyệt và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành; Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án.

3. Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Sơn La

- Trực tiếp triển khai các nội dung của Đề án; Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án trình Sở Công Thương xem xét phê duyệt kế hoạch trước khi triển khai. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức cho đợt tập huấn; tổ chức thực hiện với hình thức phù hợp như thuê khoán, ký kết hợp đồng với các đơn vị phối hợp, biên soạn các ấn phẩm, tài liệu phục vụ hội thảo, hội nghị, tập huấn...

- Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị phối hợp/ thụ hưởng triển khai thực hiện các nội dung công việc theo Đề án phê duyệt, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả thiết thực.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Tài chính; Giám đốc Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ; (Báo cáo)
- TT HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu VT. KTN, Văn. 20 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Đức Hải