THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1479/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (Tờ trình số 775/TTr-TNVN ngày28 tháng 8 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờtrình số 1351/TTr-BTĐKT ngày 12 tháng 10 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 07 tập thể và 08 cá nhân thuộc Đài Tiếng nóiViệt Nam (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2002đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổquốc.

Điều 2. Tổng Giám đốc ĐàiTiếng nói Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tậpthể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- LưuL Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2007 của Thủtướng Chính phủ)

1. Trung tâmQuảng cáo và Dịch vụ Phát thanh, Đài Tiếng nói Việt nam;

2. Phòng Điềuphối chương trình, Ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam;

3. Phòng Thờisự tin tức, Ban Biên tập Đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam;

4. Phòng Canhạc mới, Ban Âm nhạc, Đài Tiếng nói Việt Nam;

5. Phòng Đạigia đình các Dân tộc Việt Nam, Ban Phát thanh tiếng Dân tộc, Đài Tiếng nói ViệtNam;

6. Phòng Giáodục - Đào tạo, Ban Văn hóa - Xã hội, Đài Tiếng nói Việt Nam;

7. Phòng Đàotạo, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, Đài Tiếng nói Việt Nam;

Đã có thànhtích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựngChủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

8. Bà Vũ BíchNgọc, Phó Tổng biên tập Báo điển tử VOVNews, Đài Tiếng nói Việt Nam;

9. Ông Nguyễn QuốcAnh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, Đài Tiếng nóiViệt Nam;

10. Ông Cao VănTrực, Phó Trưởng phòng đào tạo, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II,Đài Tiếng nói Việt Nam;

11. Ông Lê XuânLãm, Phó Trưởng phòng Phóng viên - Biên tập, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nóiViệt Nam tại khu vực Tây Nguyên;

12. Ông NguyễnCông Tuân, Giám đốc Đài truyền dẫn tín hiệu, Ban Kỹ thuật Phát thanh, Đài Tiếngnói Việt Nam;

13. Ông Trần MinhKhoát, Giám đốc Xưởng Lắp đặt và sửa chữa thiết bị phát thanh, Ban Kỹ thuậtPhát thanh, Đài Tiếng nói Việt Nam;

14. Ông NguyễnNgọc Bách, Giám đốc Đài Phát sóng Phát thanh VN2, Ban Kỹ thuật Phát thanh, ĐàiTiếng nói Việt Nama;

15. Ông Trần BáHà, Phó Giám đốc Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ ChíMinh,

Đã có thành tíchtrong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủnghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.