UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

Mức thu tiền xây dựng trường năm học 2000 - 2001

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ- TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thu và sử dụng học phí cở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trong hệ giáo dục quốc dân;

Xét Đề nghị của Liên Sở: Giáo dục và Đào tạo - Tài chính Vật giá tại Công văn số 665/LS /GD.ĐT - TC.VG ngày 31/7/2000 về việc đề nghị phê duyệt mức thu tiền xây dựng trường phục vụ năm học 2000 - 2001 của các trường và các đơn vị trực thuộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thu tiền xây dựng trường năm học 2000 - 2001 (có phu lục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tài chính - Vật giá, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thu đúng quy định và sử dụng đúng mục đích, đảm bảo đúng nguyên tắc quản lý tài chính hiện hành và công khai tiền xây dựng trường cho cha mẹ học sinh biết; đồng thời xử lý và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố những trường hợp thu sai, sử dụng sai mục đích khoản tiền xây dựng do cha mẹ học sinh đóng góp.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính - Vật giá, Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và Hiệu trưởng các trường căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Thị Sinh