ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1479/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "TUYÊN TRUYỀN,PHỔ BIẾN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG THƯƠNG SƠN LANĂM 2013”

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH SƠN LA

Căncứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căncứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyếncông;

Căncứ Thông tư liên tịch số 125/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của liênbộ: Tài chính - Công Thương hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng kinh phí sựnghiệp kinh tế đối với Chương trình khuyến công;

Căncứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ CôngThương hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Thủ tướng Chínhphủ về khuyến công;

Căncứ Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La vềviệc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnhSơn La;

Căncứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La phêduyệt Chương trình khuyến công tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2015;

Căncứ Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La vềviệc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2013;

Xétđề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 64/TTr-SCT ngày 02 tháng 7 năm 2013;ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại Công văn số 2037/STC-HCVX ngày 28 tháng 6năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Tuyêntruyền, phổ biến cơ chế chính sách, cung cấp thông tin về hoạt động công thươngSơn La năm 2013", với những nội dung chính sau:

1. Tên Đề án

 Tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách, cung cấp thông tin về hoạtđộng công thương Sơn La năm 2013.

2. Đơn vị thực hiện

Trung tâm khuyến công vàtư vấn phát triển công nghiệp Sơn La.

3. Địa điểm thực hiện

 Trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La.

4. Mục tiêu của Đề án

4.1. Mục tiêu chung

- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức vàcác cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La về vị trí, tầm quantrọng và sự cần thiết phải tổ chức sản xuất, kinh doanh bền vững, quản lý việckhai thác, sử dụng năng lượng, sử dụng tài nguyên tiết kiệm có hiệu quả và bảovệ môi trường được nâng cao rõ rệt. Cán bộ, công chức các cấp, các ngành và cáchuyện, thành phố có ý thức trong việc ưu tiên, đặt lợi ích lâu dài, lợi ích hàihoà giữa lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội lên trên, theo hướng chia sẻ, giữgìn và làm tốt công tác đầu tư phát triển kinh tế bảo vệ các nguồn tài nguyênthiên nhiên, tài nguyên nhân văn và môi trường nơi mình đang công tác, sinhsống, người kinh doanh có ý thức văn minh thương mại và hướng tới phục vụ ngàycàng tốt hơn và bảo vệ người tiêu dùng. Các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp cóý thức tốt hơn trong việc tuân thủ pháp luật của Việt Nam và luật pháp quốc tếvề sản xuất, kinh doanh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh pháttriển kinh tế công nghiệp và thương mại trên cơ sở xây dựng lối ứng xử tích cực,thân thiện với môi trường công nghiệp và chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnhvực liên quan.

- Nhằm nâng cao tầm hiểu biết về hoạt động công thương, tạo điều kiệncho các cấp, các ngành nắm bắt được tình hình phát triển Công nghiệp - TTCN -thương mại trong tỉnh và cả nước, nâng cao nghiệp vụ quản lý, tổ chức thực hiệncho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoạt động quản lý lĩnh vực công thươngtừ tỉnh đến huyện. Từ công tác tuyên truyền qua truyền hình, báo chí và cáchình thức tuyên truyền khác phổ biến các kiến thức khoa học, kỹ thuật tiêntiến, các mô hình sản xuất, kinh doanh có thể áp dụng vào thực tiễn, khuyếnkhích và tạo điều kiện phát triển cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôntại các huyện, thành phố, thị trấn và xã; các tổ chức, cá nhân trao đổi học hỏikinh nghiệm, nắm bắt được cơ hội đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tếphấn đấu đạt mục tiêu Đại hội đảng các cấp đã đề ra đến năm 2015 và thúc đẩychương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

4.2. Mục tiêu cụ thể

- 100% cán bộ, công chức, viên chức công tác ở cơquan quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại (thuộc Sở Công Thương,Chi cục quản lý thị trường, các phòng kinhtế hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố); 100% cán bộ, công chức các cơ quan chuyênmôn quản lý nhà nước có liên quan đến các lĩnh vực công nghiệp khai thác, côngnghiệp chế biến, công nghiệp thực phẩm, quản lý thương mại của các sở, banngành, các đơn vị sự nghiệp của tỉnh, các đơn vị, phòng thuộc UBND cấp huyện;Tất cả những người được giao nhiệm vụ trong đơn vị phối hợp, cộng tác viêntuyên truyền, thực hiện đề án thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin, cungcấp tài liệu, tập huấn, phổ biến, tiếp cận, nâng cao kiến thức về quản lý hoạtđộng công nghiệp và kinh doanh thương mại, quản lý khai thác tài nguyên, sửdụng tiết kiệm năng lượng có hiệu quả, áp dụng sản xuất sạch hơn và cập nhật những văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệvà phát triển bền vững tài nguyên và môi trường công nghiệp, văn minhthương mại.

- Trên 30% các doanh nghiệp, HTX, tổ chức, cá nhânsản xuất, kinh doanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và một bộphận cán bộ, viên chức, người lao động các đơn vị sự nghiệp nhà nước, doanhnghiệp hoạt động công thương được tập huấn và trang bị tài liệu phổ biến nhữngkiến thức pháp lý cơ bản về hoạt động công nghiệp, kinh doanh thương mại trongthời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, tiếp cận các quy định quản lý khai thác tàinguyên, sử dụng tiết kiệm năng lượng có hiệu quả, áp dụng sản xuất sạch hơn vàcập nhật những văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tàinguyên, môi trường công nghiệp, văn minh thương mại.

- Trên 30% cán bộ, công chức xã, phường, thị trấnđược cung cấp thông tin, cung cấp tài liệu, tập huấn, phổ biến, tiếp cận, nângcao kiến thức về quản lý hoạt động công nghiệp và kinh doanh thương mại, quảnlý khai thác tài nguyên, sử dụng tiết kiệm năng lượng có hiệu quả, áp dụng sảnxuất sạch hơn và cập nhật những văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ và pháttriển bền vững tài nguyên, môi trường công nghiệp, văn minh thương mại.

5. Nội dung Đề án

5.1. Đối tượng thực hiện

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và côngnghiệp trên địa bàn tỉnh, các cơ quan quản lý Nhà nước, những người quan tâmđến hoạt động công thương Sơn La.

5.2. Nội dung thực hiện

- Thông tin, tuyêntruyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình Sơn La: Xây dụng Chuyên mục "Công Thương Sơn La hội nhập và phát triển”; Hỗ trợ phátlại Chuyên mục "Công Thương Sơn La hội nhập và phát triển”.

- Thông tin, tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử của tỉnh vàWebsite Công Thương Sơn La: Thông tin, tuyên truyền trên các trang thông tin điệntử của tỉnh và Website Công Thương Sơn La.

- Tuyên truyền trên Báo Công Thương - Bộ Công Thương; Đặt mua Báo Công Thương.

- Thông tin, tuyên truyền trên Tạp chí Công Thương - Bộ Công Thương: Đặt mua Tạp chí Công Thương.

6. Kinh phí thực hiện:79,00 triệu đồng.

7. Nguồn kinh phí: Sự nghiệp công thương.

8. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 3 năm 2014.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công thương

Có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch triển khai đề án, chỉ đạo đơn vị thựchiện đảm bảo tiến độ đề án; Đônđốc, kiểm tra, giám sát việctriển khai thực hiện các nội dung theo đề án đã được phê duyệt.

2. Sở Tài chính

Có trách nhiệm tham mưu trình Thường trực UBND tỉnh giao dự toán cho đơn vị thực hiện, đảm bảotheo đúng kế hoạch, tiến độ của đề án được duyệt và tuân thủ theo đúng các quyđịnh hiện hành; Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, giám sát việc triển khaithực hiện Đề án.

3. Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Sơn La

Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị phối hợp/ thụ hưởng triển khaithực hiện các nội dung công việc theo Đề án được duyệt, sử dụng kinh phí đúngmục đích, có hiệu quả thiết thực.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Tài chính; Giám đốc Trung tâm khuyến côngvà tư vấn phát triển công nghiệp Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ; (Báo cáo)
- TT HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu VT. KTN, Văn. 20 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải