ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1479/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 12 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 19 TIÊU CHÍTRONG BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI VÀ XÉT CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNGTHÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tchức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướngChính phủ: số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia vềnông thôn mới; số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 về việc phê duyệt Chương trình mụctiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; số 695/QĐ-TTg ngày08/6/2012 sa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mớigiai đoạn 2010-2020; số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 sửa đổi một số tiêu chí củaBộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 bổ sung cơchế đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn2010-2020;

Căn cứ Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ các Quyết định của Ủy bannhân dân tỉnh: số 2309/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 về việcban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Thái Bình; số 09/2011/QĐ-UBND ngày16/8/2011 ban hành Quy định một số cơ chế, chínhsách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kếtcấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015; số 02/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy địnhmột số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấuhạ tầng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyếtđnh s 09/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tại các Tờ trình: số 199/TTr-SNN &PTNT ngày24/5/2013 và số 254/TTr-SNNPTNT ngày 02/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về đánh giá kết quảthực hiện 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và xét côngnhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh; Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xãtrong tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT BCĐ TW Chương trình MTQG XDNTM;
- Thường trục Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đồng chí y viên BTV Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN
, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 19 TIÊU CHÍ TRONG BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀNÔNG THÔN MỚI VÀ XÉT CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHTHÁI BÌNH(Ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 12 tháng 07 năm 2013của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

I. PHƯƠNG PHÁPĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 19 TIÊU CHÍ TRONG BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔNMỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

Điều 1. Đánhgiá Tiêu chí 1 về quy hoạch và thực hiện quy hoạch

1. Bảng điểm chuẩn:

Mục

Nội dung đánh giá

Tiểu mục đánh giá

Mức đánh giá

1

Lập quy hoạch

Có Quy hoạch chung nông thôn mới, Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn và Quy hoạch chi tiết hệ thống thủy lợi và giao thông nội đồng đã được phê duyệt

Đạt

2

Công khai quy hoạch

Có trưng bày các panô, bản vẽ Quy hoạch tại nơi công cộng và tuyên truyền các Quy hoạch địa phương

Đạt

3

Quản lý, thực hiện quy hoạch

Tổ chức triển khai xác định mốc giới ngoài thực địa theo hồ sơ đã được phê duyệt; thực hiện và kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo quy hoạch

Đạt

2. Đánh giá Tiêu chí: Xã hoàn thànhTiêu chí 1 vquy hoạch và thực hiện quy hoạch phải đạtcác nội dung tại Mục 1, Mục 2 và Mục 3 Bảng điểm chuẩn.

Điều 2. Đánhgiá Tiêu chí 2 về giao thông

1. Bảng điểm chuẩn:

Mục

Nội dung đánh giá

Tiểu mục đánh giá

Mức đánh giá

1

Đường giao thông trục xã

Xây dựng hoàn thành 100% chiều dài đường giao thông trục xã trong quy hoạch đạt quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh

Đạt

2

Đường giao thông trục thôn

Xây dựng hoàn thành 100% chiều dài đường giao thông trục thôn trong quy hoạch đạt quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh

Đạt

3

Đường nhánh cấp I của đường giao thông trục thôn

Xây dựng hoàn thành 100% chiều dài đường nhánh cấp I của đường trục thôn trong quy hoạch đạt quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Quyết định s02/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 ca UBND tỉnh

Đạt

4

Đường ngõ xóm

Xây dựng cứng hóa hoàn thành 100% đường ngõ xóm sch và không lầy lội vào mùa mưa

Đạt

5

Đường trục chính nội đồng

Xây dựng hoàn thành 100% chiu dài đường ra đng trong quy hoạch đạt quy mô, tiêu chun kỹ thuật quy định tại Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh

Đạt

6

Đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên đường giao thông

Các tuyến đường không bị lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè; không bị che khuất tầm nhìn; mặt đường không bị đọng nước, không có “ổ gà”; thường xuyên giữ mặt đường sạch, cắt cỏ dại ở lề đường

Đạt

2. Phương pháp chấm điểm: Thực hiện đánhgiá, nếu đạt yêu cầu của nội dung theo tiểu mục đánh giá thì chấm điểm đạt, nếuchưa đạt yêu cầu của nội dung theo tiểu mục đánh giá thì chấm 0 (không) điểm. Đốivới tuyến đường có khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng mà có dưới 15% chiềudài đường chưa đủ bề rộng nền, mặt đường thì cũng được chấm điểm đạt.

3. Đánh giá Tiêu chí: Xã hoàn thànhTiêu chí 2 về giao thông phải đạt các nội dung theo tiểu mục đánh giá tại Mục1, Mục 2, Mục 3, Mục 4, Mục 5, Mục 6 Bảng điểm chuẩn.

Điều 3. Đánhgiá Tiêu chí 3 về thủy lợi

1. Bảng điểm chuẩn:

Mục

Nội dung đánh giá

Tiểu mục đánh giá

Mức đánh giá

1

Hệ thng thủy lợi cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xut và dân sinh

Slượng các trạm bơm, kênh mương tưới tiêu, cống nội đồng chính của xã cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh

Đạt

2

Tỷ lệ kênh mương của xã quản lý được kiên cố hóa

Tỷ lệ kênh tưới cp 1 loại 3, của các trạm bơm trong xã đã được kiên cố đạt tỷ lệ 100% so với tổng chiều dài kênh tưới cấp 1 loại 3 của các trạm bơm trong xã

Đạt

3

Hệ thng sông trục do xã quản lý giữ được mặt cắt và luôn thông thoáng

Sông trục cp III và sông dn trạm bơm của xã được nạo vét đảm bảo dẫn nước đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh

Đạt

Các sông trục cấp III và sông dẫn thường xuyên được đảm bảo không ách tắc dòng chảy

Đạt

2. Phương pháp tính điểm:

a) Tính điểm cho nội dung tại Mục 1,3:

Đối vi các nội dungtheo tiểu mục đánh giá tại Mục 1 và Mục 3 nếu đạt trên 50% yêu cầu thì chấm điểmđạt, sau đó thực hiện hoàn thành đúng theo yêu cầu nội dung theo tiu mục đánh giá.

b) Tính điểm cho nội dung tại Mục 2:

- Nếu đạt yêu cầunội dung theo tiểu mục đánh giá thì cho điểm đạt;

- Nếu chưa đạtyêu cu nội dung theo tiu mục đánhgiá thì cho 0 (không) điểm;

3. Đánh giá tiêu chí: Xã hoàn thànhTiêu chí 3 về thủy lợi phải đạt các nội dung đánh giá tại Mục 1, Mục 2 và Mục 3Bảng điểm chuẩn.

Điều 4. Đánh giáTiêu chí 4 về điện

1. Bảng điểm chuẩn:

Mục

Nội dung đánh giá

Tiểu mục đánh giá

Mức đánh giá

1

Hệ thống điện

Hệ thng điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện

Đạt

2

Tỷ lệ hộ sử dụng điện

Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên và an toàn đối với xã nông thôn mới phải đạt từ 99% trở lên.

Đạt

2. Phương pháp tính điểm

a) Tính điểm đối với nội dung tại Mục1:

- Nếu hệ thống điện của ngành điệnbao gồm các cột, xà, đường dây trung thế, hạ thế, máy biến áp... bảo đảm cung cấpđiện an toàn, thường xuyên thì chấm điểm đạt.

- Nếu hệ thống điện của ngành điệnchưa bảo đảm cung cấp điện an toàn, thường xuyên, thường xảy ra sự cố kỹ thuậtthì chấm điểm 0 (không).

b) Tính điểm đối với nội dung tại Mục2:

- Nếu tỷ lệ hộ sử dụng điện thườngxuyên và an toàn trong xã đạt đủ 99% trở lên thì chấm điểm đạt;

- Nếu tỷ lệ hộ sử dụng điện thườngxuyên và an toàn trong xã đạt dưới 99% thì chấm điểm 0 (không);

3. Đánh giá Tiêu chí: Xã hoàn thànhTiêu chí 4 về điện phải đạt nội dung tại Mục 1 và Mục 2 Bảng điểm chuẩn.

Điều 5. Đánh giáTiêu chí 5 về cơ sở vật chất trường học

1. Bảng điểm chuẩn:

Mục

Nội dung đánh giá

Tiểu mục đánh giá

Mức đánh giá

1

Khuôn viên nhà trường

Diện tích đủ sử dụng đđảm bảo tchức tt các hoạt động giáo dục; có tường rào, cổng trường, biển trường, các khu vực trong nhà trường được bố trí hợp lý, xanh, sạch, đẹp, thoáng mát

Đạt

2

Khu phòng học

Có đủ sphòng học cho mi lớp học (không quá 2 ca mi ngày); diện tích phòng học, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng đúng quy cách hiện hành; phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng, an toàn (khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo; khối phòng tổ chức ăn đối với Mầm non)

Đạt

3

Phòng chức năng

Có phòng y tế trường học đảm bảo theo quy định hiện hành về hoạt động y tế trong các trường mầm non, tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông

Đạt

Có các phòng học bộ môn đạt tiêu chuẩn theo qui định

Đạt

4

Khu phục vụ học tập

Có thư viện đúng theo tiêu chuẩn quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện trường học

Đạt

Có phòng truyền thống; phòng làm việc của công đoàn, phòng hoạt đng của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (có thể ghép chung). Có khu luyện tập thể dục thể thao

Đạt

5

Khu văn phòng

Có đủ phòng làm việc của Hiệu trưởng, phòng làm việc của từng Phó Hiệu trưởng, phòng họp Hội đng giáo dục nhà trường, phòng họp từng tổ bộ môn, phòng thường trực, kho (các phòng Phó Hiệu trưởng, phòng họp các tbộ môn có thể ghép chung)

Đạt

6

Khu sân chơi

Sạch, đảm bảo vệ sinh và có cây xanh bóng mát

Đạt

7

Khu vệ sinh

Được bố trí hợp lý, riêng cho giáo viên, học sinh nam, học sinh nữ, không gây ô nhiễm môi trường

Đạt

8

Khu để xe

Khu đxe cho giáo viên, cho từng lớp trong khuôn viên nhà trường, đảm bảo trật tự, an toàn

Đạt

9

Hệ thng cấp, thoát nước

Có nước sạch cho các hoạt động dạy học, các hoạt động giáo dục và nước sử dụng cho giáo viên, học sinh; có hệ thống thoát nước hợp vệ sinh

Đạt

10

Hệ thống công nghệ thông tin

Kết ni Internet đáp ứng yêu cu quản lý và dạy học; có Website thông tin trên mạng Internet hoạt động thường xuyên, hỗ trợ có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý nhà trường

Đạt

2. Phương pháp tính điểm:

a) Đối với nội dung tại Mục 2 - Khuphòng học

- Nếu đạt đủtheo yêu cầu theo tiểu mục đánh giá thì chấm điểm đạt;

- Nếu chưa đạt đủyêu cầu theo tiểu mục đánh giá thì chấm 0 (không) điểm.

b) Đối với các nội dung khác (Mục 1,Mục 3, Mục 4, Mục 5, Mục 6, Mục 7, Mục 8, Mục 9, Mục 10) nếu cơ bản đạt yêu cầutheo tiểu mục đánh giá thì chấm điểm đạt, sau đó tiếp tục hoàn thiện.

3. Đánh giá Tiêu chí: Xã hoàn thànhTiêu chí 5 về cơ sở vật chất trường học phải có điểm đạt các nội dung từ Mục 1đến Mục 10 Bảng điểm chuẩn.

Điều 6. Đánh giáTiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa

1. Bảng điểm chuẩn

Mục

Nội dung đánh giá

Tiểu mục đánh giá

Mức đánh giá

1

Nhà văn hóa xã

Diện tích đt quy hoạch cho Nhà văn hóa xã và các công trình phụ trợ 2.500 m2; Nhà văn hóa xã có Hội trường đa năng tối thiểu đạt 250 chỗ ngồi, có các phòng chức năng (thông tin - truyền thanh, thư viện - đọc sách báo, câu lạc bộ), có trang thiết bị đáp ứng các hoạt động văn hóa của xã, có công trình phụ trợ (nhà để xe, vườn hoa, khu vệ sinh)

Đạt

2

Sân thể thao xã

Sân thể thao xã có diện tích 8.000 - 12.000 m2; nền sân đất san phẳng, có đường chạy và xây rãnh thoát nước chung quanh, sân bóng đá tối thiểu đạt diện tích 90m x 120m

Đạt

3

Nhà văn hóa thôn

Quy mô diện tích đất quy hoạch khu Nhà văn hóa thôn từ 500 m2 trở lên, có công trình phụ trợ khác (nơi đxe, khu vệ sinh, tường rào chung quanh); Nhà văn hóa thôn có diện tích sàn xây dựng 100 m2 trở lên, hội trường 100 chỗ ngồi trở lên, sân khấu trong hội trường 30 m2, có trang thiết bị và trang trí bên trong bảo đảm trang nghiêm, phù hp với sinh hoạt văn hóa của cộng đồng

Đạt

4

Sân thể thao thôn

Sân ththao thôn có diện tích 250 m2 trở lên, xây rãnh nước chung quanh, có một số dụng cụ thể dục, thể thao phổ thông và truyền thống phù hợp với nhu cầu sử dụng và phong trào thể dục thể thao ở địa phương

Đạt

2. Phương pháp tính điểm

2.1. Tính điểm nội dung tại Mục 1 -Nhà văn hóa xã, Mục 2 - Sân thể thao xã:

a) Nếu đạt yêu cầu nội dung theo tiểumục đánh giá trong Bảng điểm chuẩn thì chấm điểm đạt. Trường hp đã xây dựng xong Nhà văn hóa xã, Sân thể thao xã, tuy diện tích đất,quy mô xây dựng chưa đủ theo yêu cầu của tiu mục đánh giánhưng đáp ứng yêu cầu bình thường về hoạt động văn hóa, thể thao ở địa phươngthì vẫn chấm điểm đạt.

b) Nếu chưa đạt yêu cầu theo điểm anêu trên thì chấm 0 (không) điểm.

2.2. Tính điểm nộidung tại Mục 3 - Nhà văn hóa thôn, Mục 4 - Sân thể thaothôn:

a) Đi với NhàVăn hóa, Sân thể thao của mỗi thôn, nếu đạt yêu cầu nội dung theo tiểu mục đánhgiá trong Bảng điểm chuẩn thì chấm điểm đạt. Một số trường hợp thực tế khi đánhgiá tính điểm đối với Nhà văn hóa thôn, Sân thể thao thôn như sau:

- Trường hpthôn đã xây dựng Nhà văn hóa, sân thể thao của thôn, tuy chưa đủ diện tích quyhoạch và diện tích sàn xây dựng nhưng đáp ứng sinh hoạt văn hóa, thể dục, thểthao của cộng đồng dân cư thôn thì vẫn chấm điểm đạt.

- Trường hợp thôn có Đình làng được sử dụng làm nơi sinh hoạt văn hóa của thôn thì không phảixây mới Nhà văn hóa thôn, đồng thời chấm điểm đạt.

- Trường hợp thôn ở trung tâm xã thìkhông nhất thiết phải xây dựng Nhà văn hóa thôn và không phải xây dựng Sân thểthao thôn, đồng thời chấm điểm đạt cho thôn ở trung tâm xã.

Nếu mỗi thôn chưa đạt yêu cầu tại điểma này thì chấm 0 (không) điểm.

b) Tính tỷ lệ thôn có Nhà văn hóa thôn, Sân thể thao thôn: Trên cơ sở tính điểm Nhà văn hóa thôn,Sân thể thao cho mỗi thôn, sau đó tính tỷ lệ thôn của xã có Nhà văn hóa thôn,Sân ththao thôn theo công thức sau:

Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa (%) =

Số thôn có nhà văn hóa được chấm điểm đạt

x 100

Tng số thôn của xã

Tỷ lệ thôn có sân thể thao (%) =

Số thôn có sân thể thao được chấm điểm đạt

x 100

Tng số thôn của xã

3. Đánh giá Tiêu chí: Xã hoàn thànhTiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa phải đạt các yêu cầu sau:

- Nhà văn hóa xã: đạt.

- Sân thể thao xã: đạt.

- Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa: 100%.

- Tỷ lệ thôn có sân thể thao thôn:100% (trường hp đã có quy hoạch nhưng chưa xây dựng hoànthành 100%, nếu đạt 80% đến dưi 100% sthôn có sân thể thao thì đánh giá cơ bản đạt tỷ lệ thôn có sân thểthao, sau đó hoàn thành 100%).

Điều 7. Đánh giáTiêu chí 7 về chợ nông thôn

Chỉ đánh giá các chợ nằm trong quy hoạchđã được Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày03/11/2009 phê duyệt dự án “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổngthể phát triển mạng lưới chợ tỉnh Thái Bình giai đoạn2009-2015, định hướng đến năm 2020”.

1. Bảng điểm chuẩn:

Mục

Nội dung đánh giá

Tiểu mục đánh giá

Mức đánh giá

1

Diện tích, số hộ kinh doanh

- Chợ hạng III: 1.000 - 2.000 m2, từ 50 hộ trở lên

- Chợ hạng II: 3.000 - 5.000 m2, từ 200 hộ trở lên

- Chợ hạng I: 8.000 - 10.000 m2, từ 400 htrở lên

Đạt

2

Mặt bng nn chợ

Được cứng hóa, không lầy lội vào mùa mưa

Đạt

3

Kết cu xây dựng

Chợ được xây dựng kiên c, bán kiên cbảo đảm an toàn

Đạt

4

Tổ chức khu vực trong chợ

Có khu vực kinh doanh thực phm riêng biệt và hệ thống cung cấp nước sạch cho khu vực kinh doanh thực phẩm

Đạt

5

Vệ sinh môi trường

Có hệ thng thoát nước; có nơi thu gom xử lý rác thải; có khu vệ sinh sạch sẽ; có diện tích trồng cây xanh

Đạt

6

Phòng cháy, chữa cháy

Cơ quan thẩm quyền đã thm duyệt vphòng cháy, chữa cháy

Đạt

7

Quản lý hoạt động của chợ

Có bãi trông giữ xe đạp, xe máy; không đhọp chợ ở đường giao thông

Đạt

2. Phương pháp tính điểm

a) Nếu đạt yêu cu nội dung theo tiểu mục đánh giá của từng mục thì chấm đim đạt; trường hợp diện tích, số hộ kinh doanh theo tiểu mục đánh giá củaMục 1 chưa đạt nhưng thực tế diện tích vẫn bảo đảm hoạt động bình thường của chợvới số hộ kinh doanh thực tế có mặt thì vẫn chấm điểm đạt.

b) Nếu chưa đạtyêu cầu tại điểm a nêu trên thì chấm 0 (không) điểm.

3. Đánh giá Tiêu chí: Xã hoàn thànhTiêu chí 7 vchợ nông thôn phải đạt tất cả các mục trongBảng điểm chuẩn theo phương pháp tính điểm tại điểm a.

Điều 8. Đánh giáTiêu chí 8 về bưu điện

1. Bảng điểm chuẩn

Mục

Nội dung đánh giá

Tiểu mục đánh giá

Mức đánh giá

1

Bưu chính, viễn thông

- Có đim Bưu điện văn hóa xã, hoặc có Bưu cục, hoặc có thùng thư công cộng

- Có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng, hoặc có hơn 30% số hộ gia đình có thuê bao riêng dịch vụ điện thoại cố định, di động

Đạt

2

Internet

Có ít nhất 30% số thôn có dịch vụ truy cập Internet, hoặc được cung cấp dịch vụ Internet khi có yêu cu

Đạt

2. Đánh giá Tiêu chí: Xã hoàn thành Tiêuchí 8 về bưu điện phải đạt yêu cầu nội dung theo tiểu mục đánh giá tại Mục 1 vàMục 2 Bảng điểm chun.

Điều 9. Đánh giáTiêu chí 9 về nhà ở dân cư

1. Bảng điểm chun

Mục

Nội dung đánh giá

Tiểu mục đánh giá

Mức đánh giá

1

Nhà tạm

Dưới 1% nhà (tạm) không đảm bảo diện tích sử dụng, thiếu các diện tích phụ trợ thiết yếu: bếp, vệ sinh; được xây dựng bằng các vật liệu tạm thời, dễ cháy, có niên hạn sử dụng dưới 5 năm hoặc không đảm bảo yêu cu “3 cứng" (gồm nền cứng, tường cứng, mái cứng)

Đạt

2

Nhà dột nát

Không có nhà (dột nát) có kết cấu chịu lực bị mối, mục; phần mái lợp đã cũ không đủ khả năng che mưa, che nắng

Đạt

3

Tỉ lệ hộ có Nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng.

Có từ 90% nhà ở đạt theo tiêu chun bảo đảm các chỉ tiêu:

a. Diện tích nhà ở đạt từ 14m2/người trở lên;

b. Niên hạn sử dụng công trình nhà ở từ 20 năm trở lên, có đủ “3 cứng”;

c. Có công trình phụ trợ thiết yếu (nhà bếp, tắm, xí...) hp vệ sinh, đảm bảo yêu cầu tối thiểu về diện tích sử dụng;

d. Có điện, nước sạch, có hệ thống thoát nước thải (sinh hoạt, chăn nuôi...) đảm bảo vệ sinh môi trường. Có đường giao thông khu vực (đường trục thôn, đường nhánh) đảm bảo theo quy định, thuận lợi cho việc đi lại cho người và các phương tiện khác như xe thô sơ, xe máy...

Đạt

2. Đánh giá tiêu chí: Xã hoàn thànhTiêu chí 9 vnhà ở nông thôn phải đạt yêu cầu nội dung tiểumục đánh giá tại Mục 1, Mục 2 và Mục 3 Bảng điểm chuẩn.

Điều 10. Đánhgiá Tiêu chí 10 về thu nhập

1. Tính thu nhập của toàn xã theo côngthức sau:

1.1. Thu nhập của toàn xã = Tổng thutoàn xã - Tổng chi phí SXKD trong xã

Thu nhập toàn xã là chỉ tiêu phản ảnhtoàn bộ giá trị bằng tiền và bằng hiện vật của các thành viên trong toàn xã là nhânkhẩu thực tế thường trú (NKTTTT) thu được trong 01 năm, bao gồm:

a) Thu từ tiền lương và các khoản phụcấp theo lương: Thu nhập từ tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản thu nhậpkhác ngoài lương của cán bộ, công nhân, viên chức làNKTTTT của xã đang làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chứcđoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp trong và ngoài xã.

b) Giá trị tiền công của nhng người đi làm thuê cho người khác: Thu nhập từ tiền công của nhữngngười lao động là NKTTTT của xã làm thuê các công việc sản xut, kinh doanh, dịch vụ,... cho các đơn vị, cá nhân ngoài xã được họ trảcông bằng tiền hoặc hiện vật.

c) Thu từ không sản xuất:

- Các loại trợ cấpxã hội cho các đối tượng chính sách (người già cả cô đơn, gia đình liệt sỹ,thương, bệnh binh,...), trợ cấp mất sức, trợ cấp mất việc làm;

- Tiền và hiện vật cho, biếu, mừng,giúp của người thân từ ngoài xã gửi cho các thành viên trong xã;

- Tiền thu từ cho người ngoài xã thuê(đất, nhà, tài sản, máy móc); tiền thu được từ lãi tiết kiệm ngân hàng, tiền cổtức của tập th và cá nhân trong xã;

- Tiền ủng hộ nhân đạo, từ thiện hoặcđóng góp tự nguyện từ ngoài xã cho tập th và cá nhân trong xã.

d) Các khoản thu khác được tính vàothu nhập gm:

- Lương hưu của cán bộ, công nhân, viênchức, bộ đội, công an đang nghỉ chế độ hưởng bảo hiểm xã hội tại xã;

- Các khoản trợ cấp xã hội cho các đốitượng chính sách (người già cả, cô đơn, gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh, chấtđộc da cam), trợ cấp mất sức, trợ cấp mất việc làm;

- Tiền và hiện vật từ trong nước vànước ngoài gửi về cho các thành viên trong xã; tiền và hiện vật do người từngoài xã đóng góp tự nguyện cho các công trình phúc lợi công cộng của xã; lãitiền gửi tiết kiệm; lợi tức thu được từ góp vốn; tiền cho thuê tài sản, nhà ở,đất đai....

đ) Thu từ sản xuấtkinh doanh (trừ đi: chi phí vật chất; chi công lao động thuê ngoài xã; chi khấuhao tài sản cố định; chi thuê máy móc và phương tiện làm việc của người ngoàixã; chi thuế sản xuất kinh doanh nếu có; các khoản chikhác liên quan đến sản xuất kinh doanh).

e) Thu từ sản xuất nông, lâm nghiệpvà thủy sản:

- Trồng trọt tính theo năm nông nghiệptừ ngày 01/10 năm trước đến hết ngày 30/9 năm báo cáo bao gồm: Rau màu vụ ĐôngXuân, lúa chiêm, rau màu hè thu và lúa mùa, các loại cây khác tính phn sản lượng thu hoạch được trong 12 tháng (không tính sản phẩm dở dangchưa thu hoạch). Chi phí trồng trọt chỉ tính chi phí trênsản phẩm đã thu hoạch, không tính chi phí cho sản phẩm chưa được thu hoạch;

- Chăn nuôi tính theo năm dương lịch,bao gồm: Trọng lượng thịt hơi xuất chuồng của gia súc, gia cầm, chăn nuôi khácđã bán, giết và trứng gia cầm, mật ong thu được trong 12 tháng (không tính sảnphẩm dở dang còn đang nuôi). Chi phí sản xut chăn nuôi chỉtính chi cho những sản phẩm đã bán giết (không tính chi cho sản phm dở dang);

- Thủy sản tínhtheo năm dương lịch, bao gồm: Sản lượng nuôi trồng và đánh bt được trong 12 tháng. Chi phí cũng chỉ được tính chi cho những sản phẩmđã thu hoạch (không tính cho sản phẩm còn đang nuôi);

- Dịch vụ nông, lâm nghiệp và thủy sảntính theo năm dương lịch, bao gồm: Giá trị tin thu từ dịchvụ làm đt, gieo cấy, phun thuốc trừ sâu, thu hoạch, thụtinh gia súc,... cho ngoài xã trong 12 tháng (không tính các dịch vụ làm trên địabàn xã). Chi phí chỉ tính cho phần đi làm ngoài xã.

Lưu ý: Tất cả giá trị thu nhập đượctính theo giá thực tế tại địa phương bình quân 12 tháng. Nếu địa phương không có giá thực tế bình quân 12 tháng thì tính theo giáthực tế bình quân của địa phương gần nhất do Cục Thống kêcung cấp từ cuộc điu tra giá hàng tháng.

g) Thu từ sản xuấtkinh doanh phi nông, lâm nghiệp và thủy sản được tính theo năm dương lịch (từ01/01 đến hết ngày 31/12 năm báo cáo) bao gồm:

- Thu từ sản xuất công nghiệp chtính doanh thu cho cơ sở hạch toán độc lập trên địa bàn xã; cáccơ sở gia công cho các cơ sở khác ngoài xã chỉ tính giá trị tiền công, khôngtính giá trị nguyên vật liệu; cá nhân làm thuê trong các đơn vị sản xuất côngnghiệp ngoài xã đưa vào mục thu từ tiền công, tiền lương; các cơ sở gia côngcho các đơn vị khác trong xã không phải tính;

- Thu từ xây dựng chỉ tính doanh thucho các chủ cai thầu hoặc người đứng nhận công trình xây dựnghoặc sửa chữa có hạch toán chi phí sản xuất; doanh thu và chi phí xây dựng đượchạch toán theo hạng mục công trình hoàn thành. Tiền công của những người đi làmthuê cho chủ thầu hoặc người đứng nhận công trình được ghi vào mục tiền công;

- Doanh thu từ Thương mại (bán hàng)không được tính giá trị vốn hàng hóa; chi phí thương mại gồm: Phí lưu thông, khấuhao tài sản cố định hoặc tiền thuê cửa hàng, các khoản thuế và lệ phí, trả lãitiền vay, chi khác;

- Thu từ vận tải và dịch vụ khác (Y tế,giáo dục, tài chính tín dụng, hoạt động văn hóa, kinh doanh bất động sản,...)được hạch toán như ngành công nghiệp. Nếu xã không có cáckhoản chi phí thực tế thì tính theo hệ số chung của tỉnh từ điều tra 10 củangành thống kê.

1.2. Chi phí sản xuất kinh doanh:

- Chi phí vật chất: Chỉ tính những loạiphải mua từ ngoài xã (không tính những loại tự sản xuất ra từ trong phạm vi củaxã, ví dụ: Phân gia súc, gia cầm từ chăn nuôi dùng để trồng trọt; thóc gạo từtrồng trọt dùng để gieo mạ, chăn nuôi hoặc làm bún, bánh,...;

- Chi công lao động thuê ngoài: Chỉtính trả công lao động thuê người từ ngoài xã (không tính công thuê người trongxã);

- Chi khấu hao tài sản cố định: Khấuhao các loại máy móc thiết bị, nhà xưởng, kho tàng, phương tiện vận tải,... cógiá trị từ 10 triệu đồng trở lên đang phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinhdoanh của các thành viên trong xã;

- Chi thuê máy móc và phương tiện làmviệc của các đơn vị cá nhân đang hoạt động sản xuất kinh doanh, do không có đủmáy móc và phương tiện phải đi thuê từ ngoài xã (không tính thuê trong phạm vixã);

- Chi thuế, các khoản lệ phí và bảo hiểmsản xuất (nếu có) phải nộp cho nhà nước, hợp tác xã do sản xut kinh doanh của cá nhân, đơn vị trong xã.

2. Tính Dân số trung bình của xã theocông thức sau:

Dân số trung bình của xã (người)

=

Số dân đầu năm (01/01) + số dân cuối năm (31/12)

2

Ghi chú: Nguồn số liệu để tính dân sốtrung bình lấy từ biểu 09/TK-XP do thống kê cấp xã báo cáo hàng năm vào ngày20/01 năm sau.

3. Tính thu nhập bình quân đầu người(TNBQ) 01 năm của xã theo công thức:

TNBQ 1 năm (1000đ)

=

Thu nhập của toàn xã (1000 đ)

Dân số trung bình của xã (người)

4. Đánh giá tiêu chí: Xã đạt tiêu chíthu nhập khi có thu nhập bình quân đầu người đạt mức quy định theo năm cụ thể theoquy định của Chính phủ trong giai đoạn 2012 đến 2015. Xét công nhận xã đạt chuẩnnông thôn mới đợt tháng 7/2013, ly mức thu nhập bình quânđu người quy định cho năm 2012 là 20 triệu đng/người/năm đ đánh giá cho 6 tháng đu năm 2013.

Điều 11. Đánh giáTiêu chí 11 về Tỷ lệ hộ nghèo

1. Khái niệm và nội dung: Hộ nghèo là hộ có mức bình quân thu nhập đungười/tháng thấp hơn chuẩn nghèo do Nhà nước quy đnh.Trong giai đoạn 2011 - 2015 mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn là 400.000 đng/người/tháng; theo đó, hộ nào của xã có mức thu nhập bình quân (TNBQ)đu người/tháng từ 400.000 đồng trở xuống được gọi là hộnghèo.

TNBQ được tính bng sthu nhập của hộ trong năm chia cho nhân khu bình quân của hộ chia cho 12 tháng

Thu nhập của hộ gia đình là toàn bộ sốtiền và hiện vật mà các thành viên của hộ nhận được sau khi trừ chi phí sản xuất,kinh doanh của hộ trong 01 năm:

- Thu từ tiền lương, tiền công;

- Thu từ sản xuất, kinh doanh trừ đi:Chi phí vật chất; chi công lao động thuê ngoài; chi khấu hao tài sản cố định;chi thuê máy móc và phương tiện làm việc; chi thuế sản xuất kinh doanh nếu có;trả lãi tiền vay; các khoản chi khác;

- Thu từ không sản xuất kinh doanhbao gồm:

+ Lương hưu và các khoản trợ cấp xã hộicho các đối tượng chính sách (người già cả cô đơn; gia đình liệt sỹ; thương, bệnhbinh,...), trợ cấp mất sức, trợ cấp mất việc làm, kể cả các khoản trợ cấp nhânđạo;

+ Tiền và hiện vật cho, biếu, mừng,giúp của tập thể cá nhân từ ngoài hộ gửi cho các thành viên trong hộ;

+ Tiền cho thuê đất,thuê nhà, thuê tài sn máy móc, lãi tiết kiệm, lãi chovay, tiền lãi cổ phần góp vốn,...

2. Phương pháp tính:

a) Tính thu nhập của hộ gia đình theocông thức:

Thu nhập của hộ = Tổng thu của hộ - Tổngchi phí SXKD của hộ.

Thu nhập của hộ là toàn bộ số tiền vàhiện vật mà các thành viên của hộ thu được trong năm sau khi trừ đi các khoảnchi phí sản xuất, kinh doanh của hộ trên số sản phẩm đã được thu hoạch.

b) Tính thu nhập bình quân đầu ngườicủa hộ 1 năm

TNBQ 1 năm (1000đ)

=

Thu nhập của hộ trong năm (1000 đ)

Nhân khẩu của hộ (người)

c) Tính tỷ lệ hộ nghèo của xãtheo công thức:

Tỷ lệ hộ nghèo của xã (%)

=

Tổng số hộ nghèo của xã

x 100

Tổng số hộ của xã có đến ngày 31/12

Ví dụ: Năm 2011 xã A có 1500 hộ,trong đó có 78 hộ có mức Thu nhập bình quân đu người/thángthp hơn 400.000 đng thì Tỷ lệ hộnghèo của xã A năm 2011 là: 78 : 1500 x 100 = 5,2%.

3. Phương pháp đánh giá hằng năm:

- Danh sách hộ nghèo của xã do ngànhLao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát danhsách hàng năm và công bố.

- Trên cơ sở danh sách, tổng số hộnghèo của xã kỳ trước trừ đi số hộ thoát nghèo và cộng với số hộ nghèo phátsinh mới (nếu có) để tính tỷ lệ hộ nghèo ở kỳ báo cáo theo quy định.

4. Đánh giá tiêu chí: Xã đạt tiêu chí11 về hộ nghèo là trong năm xã có tỷ lệ hộ nghèo không vượt 3%.

Điều 12. Đánhgiá Tiêu chí 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên

1. Khái niệm và nội dung:

- Lao động trong độ tui qui định là những người: Nam từ 16 tuổi đến 60 tui; nữ từ 16 đến 55 tuổi.

- Số người trongtuổi lao động có khả năng lao động là tổng số người trong độ tuổi lao động trừđi những người trong độ tuổi lao động không có khả nănglao động (tàn tật mất sức lao động, học sinh phổ thông, nộitrợ cho gia đình mình).

- Việc làm là mọi hoạt động lao độngtừ 01 giờ trở lên tạo ra nguồn thu nhập mà không bị pháp luật ngăn cấm.

- Lao động có việc làm thường xuyên lànhững người từ 15 tuổi trở lên có làm việc ít nhất 01 giờ/tuần tạo ra thu nhậpbao gồm: Những người đang làm công hưởng lương; đang quản lý, trực tiếp sản xuấtkinh doanh hoặc lao động chính trên đất đai/trang trại của gia đình họ; nhữngngười tuy đang nghỉ việc do ốm đau, tranh chấp lao động, nghỉ hè, nghỉ lễ, đidu lịch hoặc do thời tiết xấu, do máy móc công cụ bị hỏng,.. nhưng họ vẫn có sẵnmột công việc để lao động tạo ra thu nhập ngay sau khi các lý do nghỉ việc chấmdứt.

2. Phương pháp tính: Tỷ lệ lao độngcó việc làm thường xuyên là chỉ tiêu số tương đối được biểu hiện bằng tỷ lệ phầntrăm giữa số người 15 tuổi trở lên có việc làm thường xuyên với số người trongđộ tuổi lao động có khả năng lao động.

Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên của xã (%)

=

Số người 15 tuổi trở lên có việc làm thường xuyên

x 100

TS LĐ trong độ tuổi có khả năng LĐ của xã

3. Nguồn sliệu:

- Lao động trong độ tuổi qui định vàsố người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động được lấy từ biểu số09/TK-XP báo cáo Dân số và biến động dân số 06 tháng và cả năm, trong chế độbáo cáo thống kê cơ sở áp dụng cho thống kê xã.

- Số người 15 tuổi trở lên có việclàm thường xuyên từ biểu số 11/TK-XP báo cáo lao động việc làm hàng năm, trongchế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng cho thống kê xã.

4. Đánh giá tiêu chí: Xã đạt Tiêu chítỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên là xã có tỷ lệ laođộng có việc làm chiếm 90% trở lên tổng số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động của xã.

Điều 13. Đánh giá Tiêu chí 13về hình thức tổ chức sản xuất

1. Bảng điểm chuẩn

Mục

Nội dung đánh giá

Tiểu mục đánh giá

Mức đánh giá

1

Thợp tác, Hợp tác xã

- Hp tác xã Dịch vụ nông nghiệp được xếp loại trung bình trở lên

Đạt

- Hợp tác xã phi nông nghiệp, Quỹ tín dụng nhân dân (nếu có) hoạt động có hiệu quả

Đạt

- Tổ hợp tác (nếu có) hoạt động có hiệu quả

Đạt

2

Hệ thống thuốc bảo vệ thc vt

Chính quyn cp xã thực hiện thường xuyên công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở cung ứng thuốc bảo vệ thực trên địa bàn

Đạt

2. Phương pháp chấm điểm:

a) Chấm điểm đối với tổ hợp tác, hp tác xã:

- Trường hợp xã có 01 tổ hợp tác hoặchp tác xã, nếu đạt yêu cu tiu mục đánh giá thì chấm điểm đạt, nếu chưa đạtyêu cầu tiểu mục đánh giá thì chấm 0 (không) điểm;

- Trường hp xãcó từ 02 tổ hợp tác, hợp tác xã trở lên: Nếu có 50% số tổhợp tác, hợp tác xã trở lên đạt yêu cầu tiểu mục đánh giá thì chấm điểm đạt; nếudưới 50% số tổ hợp tác, hợp tác xã đạt yêu cầu tiểu mục đánh giá thì chấm 0(không) điểm.

b) Chấm điểm đối với Hệ thống thuốc bảovệ thực vật:

- Nếu đạt yêu cầunội dung theo tiểu mục đánh giá thì chấm điểm đạt.

- Nếu chưa đạt yêu cầu các tiểu mụcđánh giá thì chấm 0 (không) điểm.

3. Đánh giá tiêu chí: Xã đạt tiêu chí13 về Hình thức tổ chức sản xuất, phải đạt đủ 02 nội dung tại Mục 1 và Mục 2 Bảngđiểm chuẩn.

Điều 14. Đánhgiá Tiêu chí 14 về giáo dục

1. Bảng điểm chuẩn:

Mục

Nội dung đánh giá

Tiểu mục đánh giá

Mức đánh giá

1

Phcập giáo dục trung học cơ sở

Duy trì được chun quc gia v phcập trung học cơ sở

Đạt

2

Tỷ lệ học sinh tt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề)

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) đạt 90% trở lên

Đạt

3

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 40%

Đạt

2. Cách tính điểm:

- Nếu đạt yêu cầu từng nội dung theo tiểumục đánh giá thì chấm điểm đạt;

- Nếu chưa đạtyêu cầu từng nội dung theo tiểu mục đánh giá thì chấm 0(không) điểm.

3. Đánh giá Tiêu chí: Xã được công nhậnđạt Tiêu chí 14 về giáo dục, phải đạt đủ 03 nội dung tại Mục 1, Mục 2 và Mục 3Bảng điểm chuẩn.

Điều 15. Đánhgiá Tiêu chí 15 về y tế

1. Bảng điểm chuẩn:

Mục

Nội dung đánh giá

Tiểu mục đánh giá

Mức đánh giá

1

Tỷ lệ người dân tham gia các loại bảo hiểm y tế

Tỷ lệ người dân tham gia các loại bảo hiểm y tế đạt từ 40% trở lên

Đạt

2

Y tế xã

Y tế xã đạt chuẩn quốc gia

Đạt

2. Phương pháp tính điểm:

- Nếu đạt yêu cầutừng nội dung theo tiểu mục đánh giá thì chấm điểm đạt;

- Nếu chưa đạtyêu cu từng nội dung theo tiểu mục đánh giá thì chấm 0(không) điểm.

3. Đánh giá Tiêu chí: Xã được công nhậnđạt Tiêu chí 15 về y tế, phải đạt đủ 02 nội dung tại Mục 1 và Mục 2 Bảng điểmchuẩn.

Điều 16. Đánhgiá Tiêu chí 16 về văn hóa

1. Bảng điểm chuẩn:

Mục

Nội dung đánh giá

Tiểu mục đánh giá

Mức đánh giá

1

Văn hóa

Có từ 70% sthôn, làng đạt tiêu chun thôn, làng văn hóa

Đạt

2. Phương pháp tính điểm theo công thức sau:

Tỷ lệ thôn, làng đạt tiêu chuẩn thôn, làng văn hóa (%)

=

Số thôn, làng đạt tiêu chuẩn thôn, làng văn hóa

x 100

Tng số thôn, làng của xã

3. Đánh giá Tiêu chí: Xã được công nhậnđạt Tiêu chí 16 vvăn hóa phải đạt yêu cầu nội dung tiu mục đánh giá Bảng điểm chun.

Điều 17. Đánhgiá Tiêu chí 17 về môi trường

1. Bảng điểm chuẩn:

Mục

Nội dung đánh giá

Tiểu mục đánh giá

Mức đánh giá

1

Sử dụng nước sạch

Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia đạt 90% trở lên

Đạt

2

Cơ sở sản xut, kinh doanh

80% trở lên các cơ sở sản xut, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường

Đạt

3

Không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh - sạch - đẹp

- Không có việc xả chất thải, nước thải sai quy định; không có cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường

- Có phong trào vệ sinh môi trường trong các khu dân cư của toàn xã thực hiện: Đường thôn, ngõ xóm sạch đẹp

- Có các hoạt động trồng và bảo vệ cây xanh ở nơi công cộng, khu dân cư

Đạt

4

Nghĩa trang

Nghĩa trang được xây dng theo quy hoạch

Đạt

5

Thu gom, xử lý chất thải

- Có khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh

- Có hthống thu gom, tiêu thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư

- Có t, đội duy trì thường xuyên hoạt động thu gom, vận chuyển xử lý 100% rác thải của xã

Đạt

2. Phương pháp tính điểm:

- Nếu đạt yêu cutừng nội dung theo tiểu mục đánh giá thì chấm điểm đạt;

- Nếu chưa đạtyêu cầu tng nội dung theo tiểu mục đánh giá thì chấm 0(không) điểm.

3. Đánh giá Tiêu chí: Xã được công nhậnđạt tiêu chí 17 về Môi trường phải đạt đủ 05 nội dung tại Mục 1, Mục 2, Mục 3,Mục 4, Mục 5 Bảng điểm chuẩn.

Điều 18. Đánhgiá Tiêu chí 18 về hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh

1. Cách tính điểm:

1.1. Tiêu chí 18.1 - Cán bộ xã đạtchuẩn: 30 điểm.

a) Cán bxã: 17điểm.

* Trình độ chuyên môn 10 điểm.

- Từ 80 đến 100% cán bộ xã có trình độtrung cấp chuyên môn trở lên, trong đó trên 50% cán bộ có trình độ cao đng, đại học: (10 điểm).

- Từ 60 đến dưới 80 % cán bộ xã cótrình độ trung cấp chuyên môn trở lên, trong đó trên 40% cán bộ có trình độ caođẳng, đại học: (07 điểm).

- Từ 50 đến dưới 60 % cán bộ xã cótrình độ trung cấp chuyên môn trở lên, trong đó trên 30% cán bộ có trình độ caođẳng, đại học: (05 điểm).

- Dưới 50% cán bộ xã có trình độtrung cấp chuyên môn hoặc dưới 40 % có trình độ cao đng,đại học: (0 điểm).

* Trình độ Lý luận chính trị 07 điểm.

- Từ 90 đến 100% cán bộ xã có trình độTrung cấp lý luận chính trị trở lên: (07 điểm).

- Từ 70% đến dưới 90% cán bộ xã cótrình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên: (05 điểm).

- Dưới 70% cán bộ xã có trình độTrung cấp lý luận chính trị: (0 điểm).

b) Công chức xã: 13 điểm.

* Trình độ chuyên môn 09 điểm.

- 100% công chức xã có trình độ trungcấp chuyên môn trở lên phù hợp với vị trí công tác, trongđó trên 50% có trình độ cao đẳng, đại học: (09 điểm).

- Từ 90 đến dưới 100% công chức xã cótrình độ trung cấp chuyên môn trở lên phù hợp với vị trí công tác, trong đó 40%trở lên có trình độ cao đẳng, đại học: (06 điểm).

- Từ 80 đến dưới 90% công chức xã cótrình độ trung cấp chuyên môn trở lên phù hợp với vị trí công tác, trong đó 30%trở lên có trình độ cao đng, đại học: (04 điểm).

- Dưới 80% công chức xã có trình độtrung cấp hoặc dưi 30% công chức có trình độ cao đẳng, đạihọc: (0 điểm).

* Trình độ lý luận chính trị 04 điểm.

- Từ 50% công chức xã có trình độTrung cấp lý luận chính trị trở lên: (04 điểm).

- Từ 40 đến dưới 50% công chức xã cótrình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên: (03 điểm).

- Dưới 40% công chức xã có trình độtrung cấp lý luận chính trị: (0 điểm).

1.2. Tiêu chí 18.2. Chính quyền xã trongsạch, vững mạnh là chính quyền xã đạt mức 1 trong 4 mức đánh giá, phân loạichính quyền hàng năm theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Không tính điểm.

1.3. Tiêu chí 18.3. Đảng bộ xã trongsạch, vững mạnh: 40 điểm.

- Đảng bộ xã và Chính quyền xã đạttrong sạch vững mạnh: (40 điểm).

- Đảng bộ xã đạt loại hoàn thành tốtnhiệm vụ; chính quyền xã trong sạch, vững mạnh: (20 điểm).

1.4. Tiêu chí 18.4. Đoàn thể xã đạttiên tiến: 30 điểm.

- Mặt trận Tquốcxã:

+ Mặt trận Tổ quốc xã đạt vững mạnh:(06 điểm).

+ Mặt trận Tổ quốc xã đạt khá: (04 điểm).

- Hội Phụ nữ xã:

+ Hội Phụ nữ đt xuất sắc (06 điểm).

+ Hội Phụ nữ xã đạt vững mạnh: (04 điểm).

- Hội Nông dân xã:

+ Hội Nông dân xã đạt vững mạnh: (06điểm).

+ Hội Nông dân xã đạt khá: (04 điểm).

- Hội Cựu chiến binh xã:

+ Hội Cựu chiến binh xã đạt vững mạnh:(06 điểm).

+ Hội Cựu chiến binh xã đạt khá: (04điểm).

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ ChíMinh xã:

+ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ ChíMinh xã đạt vững mạnh: (06 điểm).

+ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ ChíMinh xã đạt khá: (04 điểm).

2. Đánh giá tiêu chí: Xã đạt Tiêu chí18 là xã có tổng số điểm của các tiêu chí 18.1, 18.3, 18.4đạt từ 80 điểm trở lên, đồng thời Đảng bộ và chính quyền xã phải đạt trong sạch,vững mạnh.

Điều 19. Đánhgiá Tiêu chí 19 về an ninh, trật tự được giữ vững

1. Bảng điểm chuẩn:

Mục

Nội dung

Tiểu mục đánh giá

Điểm đánh giá

1

Chỉ tiêu 1: ba có (25 điểm)

1) Hằng năm Đảng ủy-UBND xã có nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) ở địa phương

5

2) Có phong trào phát triển đồng đều, thực hiện có hiệu quả các đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; có mô hình quần chúng tự quản về ANTT duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả, hàng năm sơ, tng kết và phân loại phong trào khá

10

3) Ban Công an xã đạt danh hiệu "tiên tiến" trở lên; thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng; được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật, được trang bị phương tiện, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở; giải quyết được 75% vụ việc về ANTT trở lên ở cơ sở đảm bo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật

10

2

Chỉ tiêu 2: năm không (30 điểm)

1) Không xảy ra mt đoàn kết nội bộ trong cp ủy đảng, chính quyn, gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương

6

2) Không đxảy ra các hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng trên địa bàn xã

5

3) Không đxảy ra các hoạt động liên quan đến an ninh tôn giáo (làm lấn, làm trái, xin, đòi lại, hiến nhượng, tranh chấp đt đai...) tuyên truyền phát trin đạo trái phép gây phức tp về ANTT

6

4) Không xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân, khiếu kiện đông người, vượt cấp kéo dài gây phức tạp về ANTT

6

5) Không có tập th, cá nhân sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới b truy cứu trách nhiệm hình sự

7

3

Chỉ tiêu 3: bốn giảm (35 điểm)

1) Giảm tội phạm hình sự; không để hình thành các ổ nhóm tội phạm, tụ điểm phức tạp về TTXH (nếu phát sinh phải tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả và tchức lực lượng duy trì không để tái phức tạp trở lại); không xảy ra trọng án giết người và các vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn xã do công dân của xã gây ra

10

2) Giảm tội phạm vma túy và các tệ nạn xã hội; không đhình thành các tụ điểm phức tạp, đường dây mua bán trái phép chất ma túy; không để phát sinh người nghiện ma túy mới

10

3) Giảm các vi phạm về trật tự ATGT và tai nạn giao thông (cả 3 chỉ số); không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng do công dân của xã gây ra trên địa bàn xã

7

4) Giảm các vi phạm Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/06/2011 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; không có công dân của xã vi phạm Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

8

2. Phương pháp tính điểm: Thời điểmso sánh tăng giảm đ chm điểm: So sánh với cùng kỳ năm trước. Điểm chấm cho các chỉ tiêu từ 0 điểm đếntối đa tùy theo mức độ thực hiện các tiêu chí.

a) Không chấm điểm đối với những xã đểxảy ra một trong các nội dung sau:

- Mâu thuẫn mất đoàn kết nội bộ đảng,chính quyền, các ban, ngành, đoàn th.

- Hoạt động chống đảng, chính quyền,phá hoại các mục tiêu công trình kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng.

- Khiếu kiện tập thể cố chấp kéo dài,vượt cấp, trái pháp luật, gây rối an ninh trật tự (ANTT), chính quyền địaphương không tập trung giải quyết.

- Các vụ án giết người do nguyên nhânxã hội, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã do công dân củaxã gây ra.

- Có tụ điểm phức tạp về hình sự, matúy và tệ nạn xã hội, chính quyền địa phương không giải quyết gây ảnh hưởng, tạodư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

- Đxảy ra cháynổ, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trênđịa bàn xã do công dân của xã gây ra (trong phạm vi xã được phân công, phân cấpquản lý).

- Tập thể Công an xã vi phạm bị xử lýkỷ luật từ cảnh cáo trở lên, hoặc cá nhân vi phạm pháp luật bị khởi t.

b) Cộng điểm đối với các trường hợpsau:

- Xã xếp loại phong trào khá, được BộCông an, UBND tỉnh tặng Bằng khen trở lên, được cộng 05 điểm.

- Ban Công an xã đạt danh hiệu “Đơn vịquyết thắng” được cộng 05 điểm.

3. Đánh giá tiêu chí: Xã đạt tiêu chí19 về an ninh, trật tự, phải đạt tng số điểm từ 80 điểmtrở lên.

II. QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐÁNHGIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ VỀ NÔNG THÔN MỚI VÀ XÉT CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨNNÔNG THÔN MỚI

Điều 20. Nguyêntắc thực hiện

1. Việc đánh giá, công nhận xã đạt chuẩnnông thôn mới phải bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, đúng nội dung, trìnhtự, thủ tục quy định.

2. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữacác cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình đánh giá, công nhận xãđạt chuẩn nông thôn mới. Các cơ quan, cá nhân được phân công chủ trì, tham giacác bước thực hiện việc đánh giá từng tiêu chí theo chuẩn xã nông thôn mới chịutrách nhiệm về tính chính xác của kết quả đánh giá.

3. Nội dung, trình tự, thủ tục đánhgiá từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mớiđược áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trêncơ sở căn cứ các quy định, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướngdẫn của các Bộ, ngành Trung ương và điều kiện thực tế của tỉnh theo chủ trươngcủa Ban thường vụ Tỉnh ủy trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới.

4. Việc đánh giá kết quả các tiêu chí vnông thôn mới thực hiện hng năm, lấy kết quả thực hiện đến thời điểm ngày 31/12. Riêng năm 2013xét công nhận thêm 01 đợt vào tháng 7/2013, lấy kết quả thực hiện đến30/6/2013.

Điều 21. Thẩmquyền đánh giá, công nhận

1. Ủy ban nhân dân xã tổ chức tự đánhgiá kết quả thực hiện từng tiêu chí về nông thôn mới theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố(sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) tổ chức công tác thẩm đnh và xác định số tiêu chí đạt chuẩn của từng xã trên địa bàn quản lý.Trường hợp xã có đủ các tiêu chí đạt chuẩn thì chỉ đạo lập hồ sơ đề nghị tỉnhcông nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thẩmđịnh kết quả thực hiện đối với các xã đạt nhiều tiêu chí(theo quy định hằng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh) được dự kiến hỗ trợ đầu tư kếtcấu hạ tầng theo quy định và tổ chức thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nôngthôn mới.

Điều 22. Cấp xãtự đánh giá

Ủy ban nhân dân xã tổ chức đánh giá kếtquả thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới theo các bước sau:

1. Xây dựng báo cáo kết quả thực hiệntừng tiêu chí; dự kiến đánh giá bằng phương pháp chấm điểm cho các nội dung củatừng tiêu chí theo quy định của Ủy ban nhân tỉnh.

2. Chỉ đạo các thôn thực hiện côngkhai rộng rãi trong địa bàn thôn về dự kiến đánh giá các tiêu chí; tổng hợp ý kiến nhân dân, tổ chức hội nghị liêntịch gồm chi ủy chi bộ, trưởng, phó thôn, trưởng các đoàn thở thôn thảo luận, đóng góp ý kiến.

3. Tổng hợp ý kiến của các thôn vànhân dân, báo cáo đề nghị Đảng ủy xã cho ý kiến.

4. Trên cơ sở ý kiến của Đảng ủy, Ủyban nhân dân xã xác định chính thức số điểm đạt được cho từng tiêu chí và xác địnhtiêu chí đạt chuẩn theo quy định.

5. Gửi kết quả đánh giá theo từngtiêu chí của xã đến Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 15/01 hằng năm. Trườnghợp xã hoàn thành đủ các tiêu chí về nông thôn mới thì lập hồ sơ đề nghị côngnhận đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Điều 23. Cấp huyệnđánh giá

Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chứccông tác thẩm định, đánh giá đối với tất cả các xã theo địa giới hành chính cấphuyện, thực hiện như sau:

1. Thẩm định, đánh giá để xác địnhcác tiêu chí đạt chuẩn của từng xã;

2. Tổng hợp kết quả đánh giá, phân loạixã theo số tiêu chí đã đạt chuẩn;

3. Chđạo lập hồsơ đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã có đủ cáctiêu chí đạt chun;

4. Gửi kết quả phân loại xã theo sốtiêu chí đã đạt chuẩn, đồng thời gửi hsơ đề nghị công nhậnxã đạt chuẩn nông thôn mới đi với các xã có đủ các tiêuchí đạt chuẩn đến Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mớicấp tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/01 hng năm.

Điều 24. Côngtác thẩm định của cấp tỉnh

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn thẩm định cấp tỉnh để thực hiệnthẩm định đối với các xã nêu tại Khoản 3, Điều 21 của Quy định này. Đoàn thẩm địnhtổ chức thực hiện việc thm định bảo đảm tính khách quan,chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả thm định đó.

2. Đoàn thẩm định cấp tỉnh xem xét kếtquả tự đánh giá của xã và kết quả đánh giá, công nhận của Ủy ban nhân dân cấphuyện về số tiêu chí đạt chun, đồng thời kiểm tra thực tếđể xác định, kết luận từng tiêu chí đạt chuẩn.

3. Đoàn thẩm định có Kết luận thẩm địnhtừng tiêu chí đối với tng xã đạt chuẩn nông thôn mới; Kết luận thẩm định bằng danh sách các xã đạt nhiều tiêu chí được dự kiếnhỗ trợ kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng.

Điều 25. Xétcông nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xét công nhận xã đạt chuẩnnông thôn mới.

2. Hội đồng xét công nhận xã đạt chuẩnnông thôn mới thảo luận Kết luận củaĐoàn thẩm định, bỏ phiếu và thông qua Nghị quyết về xétcông nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

3. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng xétcông nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổnghợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

4. Việc xét công nhận xã đạt chuẩnnông thôn mới hoàn thành trong Quý I năm sau. Trường hợp sau ngày 31/12, trongthời gian cấp huyện, tỉnh thẩm định, xét công nhận, nếu xã có yếu tố giảm tiêuchí đạt chuẩn thì sẽ không được công nhận.

Điều 26. Hồ sơcông nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

1. Hồ sơ của xã trình cấp có thẩm quyềncông nhận, gồm:

- Báo cáo tổng kết xây dựng nông thônmới của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã.

- Nghị quyết đánh giá kết quả xây dựngnông thôn mới của xã, đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

- Tờ trình của UBND xã đề nghị côngnhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Biu tng hợp kết quả chấm điểm cho từng tiêu chí trong Bộtiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

2. Hồ sơ của cấp huyện trình công nhậnxã nông thôn mới, gồm:

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấphuyện đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Kết luận của Ủyban nhân dân cấp huyện về đánh giá, chấm điểm đối với từng tiêu chí của xã đượcđnghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

- Kèm theo Hồ sơ của xã theo quy địnhtại Khoản 1 Điều này.

3. Hsơ trìnhChủ tịch y ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nôngthôn mới, bao gm:

- Hồ sơ của xã, ca cấp huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Kết luận củaĐoàn thẩm định cấp tỉnh về kết quả thẩm định các tiêu chí đối với xã đề nghịcông nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

- Nghị quyết của Hội đồng đánh giá,xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh.

- Tờ trình đnghịcông nhận xã đạt chun nông thôn mới của Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn.

Điều 27. Các cấp, các ngành, tổchức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc Quy định này, chủ động phối hợptrong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời vềSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp chung, đề xuất báo cáo Ủyban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.