HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 148-HĐBT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦYBAN NĂM QUỐC TẾ VỀ RỪNG CỦA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Để hưởng ứng chủtrương của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc về việc tổ chức “Nămquốc tế về rừng” trong năm 1985;

Theo đề nghị của Bộtrưởng Bộ Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ủy ban Năm quốc tế về Rừng của Việt Nam

Thành phần Ủy ban gồm có:

- Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp Chủ tịch

- Thứ trưởng Bộ Lâm nghiệp (trực), Phó Chủ tịch

- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Phó Chủ tịch

- Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, Phó Chủ tịch

- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước Ủy viên

- Thứ trưởng Bộ Giáo dục Ủy viên

- Thứ trưởng Bộ Văn hóa Ủy viên

- Bí thư Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ủyviên

- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát thanh và truyền hình Ủy viên

Bộ máy giúp việc thường trực của Ủy ban Năm quốc tế về Rừngcủa Việt Nam do Bộ Lâm nghiệp đảm nhận.

Điều 2. Ủy ban Năm quốc tế về Rừng của Việt Nam có nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng hơn nữa trong nhân dân vềtầm quan trọng đặc biệt của rừng đối với con người và các hoạt động của conngười, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ rừng và đẩy mạnh phong trào trồng cây gâyrừng, phát triển tài nguyên rừng và bảo vệ môi trường sống.

- Xây dựng chương trình Năm Quốc tế về rừng trình Hội đồngBộ trưởng phê duyệt, tổ chức việc phối hợp các ngành, các cấp thực hiện và báocáo kết quả với Hội đồng Bộ trưởng.

- Phối hợp hoạt động với các nước và các tổ chức quốc tếtrong khuôn khổ Năm Quốc tế về rừng.

Điều 3. Thành lập Ủy ban Năm Quốc tế về Rừng ở cáctỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương với cơ cấu thành phần do Chủtịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu xét, quyết định. Nhiệm vụ của Ủyban Năm Quốc tế về Rừng ở các tỉnh là tổ chức Năm quốc tế về Rừng ở địa phươngtheo chương trình thống nhất của Ủy ban Năm Quốc tế về Rừng của Việt Nam.

Điều 4. Ủy ban Năm quốc tế về Rừng của Việt Nam dựa vào Bộ máy của Bộ Lâm nghiệp để tiến hành công việc.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp, Thủ trưởng các ngànhvà cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khuchịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

K.T. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Tố Hữu