SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu lệ phí thẩm định, xác nhận bản cam kết về tiền lương

và chi phí của lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan thêm một hợp đồng

______________________________

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HẢI DƯƠNG

Căn cứ thông tư số số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ công văn số 2849/LĐTBXH-KHTC ngày 15/8/2008 của Bộ LĐTB&XH hướng dẫn việc thu, chi lệ phí thẩm định, xác nhận bản cam kết về tiền lương và chi phí của lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan thêm một hợp đồng;

Căn cứ Quyết định 4391/2004/QĐ-UBND ngày 01/11/2004 của UBND tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hạch Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Mức thu lệ phí thẩm định, xác nhận bản cam kết về tiền lương và chi phí của người lao động khi làm thủ tục sang làm việc tại Đài Loan thêm một hợp đồng lao động là 16USD/1 bộ hồ sơ, được quy ra tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng công bố tại thời điểm (ngày) phát sinh thu, nộp.

Điều II. Việc thu nộp, sử dụng được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều III. Các ông: Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Giám Đốc

(Đã ký)

Phạm Văn Thuấn