ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 148/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 03 năm 2016

QUYT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn c Lut Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 3409/QĐ-BGVT ngày 08/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 29/TTr- SGTVT ngày 14/3/2016 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 511/STC- QLGCS ngày 09/3/2016,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyênđường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2016, cụ thể như sau:

Hạng mục

Năm sử dụng

Giá trị tối đa (đồng)

1 Km đường bêng nhựa

Từ 1 năm đến 3 năm

50.783.000

Từ 4 năm đến 6 năm

61.111.000

Từ 7 năm đến 9 năm

72.301.000

Trên 9 năm

86.523.000

1 Km đường đá dăm láng nhựa

Từ 1 năm đến 3 năm

66.284.000

Từ 4 năm đến 6 năm

87.699.000

Từ 7 năm đến 9 năm

109.114.000

Trên 9 năm

132.568.000

1 Km đường bê tông xi măng

Từ 1 năm đến 3 năm

37.502.000

Từ 4 năm đến 6 năm

42.232.000

Từ 7 năm đến 9 năm

47.638.000

Trên 9 năm

54.057.000

1md cầu

1.335.000

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2016.

2. Trên cơ sở Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2016 được quy định tại Điều 1 của Quyết định này; hàng năm, Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có trách nhiệm xây dựng kế hoạch quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên các tuyến đường được giao quản lý trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kế hoạch vốn để triển khai thực hiện.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2015.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- CT, PCT UBND tnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tnh;
- VPUB: các phòng NC, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.144.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng