BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1480/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, HOÀNTHIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện phápthi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phápchế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xây dựng,ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày1/7/2016 và thay thế Quyết định số 2454/QĐ-BTC ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Bộtrưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành, rà soát và hệ thốnghóa văn bản QPPL. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản được dẫn chiếu tạiQuy chế ban hành kèm theo Quyết định này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằngcác văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản mới.

Điều


- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo); (60b)

BỘ TRƯỞNG

QUY CHẾ

XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁPLUẬT TÀI CHÍNH

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc lập dựkiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tài chính; soạn thảo,kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định, lưu hành dự án, dự thảo văn bản QPPLtài chính; kiểm tra văn bản QPPL tài chính và văn bản do Bộ, ngành, địa phươngban hành có nội dung liên quan đến tài chính; rà soát, hệ thống hóa văn bảnQPPL; hợp nhất và pháp điển QPPL; tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợpháp lý cho doanh nghiệp.

2. Quy chế này áp dụng đối với các cánhân, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Các Sở Tài chính tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương có thể vận dụng, áp dụng quy định tại Quy chế này vào hoạt độngxây dựng, ban hành văn bản QPPL, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong cơ quanmình.

Điều 2. Văn bảnquy phạm pháp luật tài chính

Văn bản QPPL tài chính gồm:

1. Văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tàichính trình cấp có thẩm quyền ban hành gồm: luật, nghị quyết của Quốc hội; pháplệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lệnh, quyết định của Chủ tịchnước; nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Văn bản QPPL thuộc thẩm quyền banhành của Bộ trưởng Bộ Tài chính gồm: thông tư; thông tư liên tịch do Bộ trưởngBộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởngViện Kiểm sát nhân dân tối cao soạn thảo, ban hành (sau đây gọi là thông tư).

Điều 3. Tuân thủcác quy định về bảo vệ bí mật nhà nước

Việc xây dựng, ban hành văn bản QPPL,hoàn thiện và tổ chức thực hiện văn bản QPPL tài chính có nội dung thuộc danh mụcbí mật nhà nước và danh mục bí mật nhà nước của ngành Tài chính phải tuân thủPháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản QPPL quy định chi tiết, hướng dẫnthi hành.

Điều 4. Xác địnhhiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật

1. Việc xác định hiệu lực của văn bảnQPPL được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 151, Điều 152 Luật Ban hành vănbản QPPL và Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quyđịnh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL (sauđây gọi là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ).

Các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trìsoạn thảo có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế để dự kiến thời điểm có hiệulực của văn bản ngay trong quá trình soạn thảo văn bản QPPL.

2. Thời điểm có hiệu lực, hiệu lực trởvề trước của văn bản QPPL.

a) Ngày có hiệu lực của văn bản QPPLphải được xác định cụ thể ngày, tháng, năm có hiệu lực trong văn bản QPPL theonguyên tắc không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày được thông qua hoặc ký ban hành.Trong một số trường hợp không thể quy định cụ thể ngày có hiệu lực tại văn bảndo phải tiếp tục rà soát về kỹ thuật soạn thảo sau khi được ký ban hành thì quyđịnh văn bản QPPL có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày được ký ban hành;

b) Hiệu lực văn bản được xác định từngày ký ban hành hoặc sớm hơn 45 ngày kể từ ngày được thông qua hoặc ký banhành chỉ áp dụng đối với trường hợp văn bản QPPL soạn thảo theo trình tự, thủ tụcrút gọn;

c) Việc xác định hiệu lực trở về trướcchỉ áp dụng đối với trường hợp thật cần thiết để bảo đảm lợi ích chung của xã hội,thực hiện các quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân được quy định trong luật, nghịquyết của Quốc hội thì văn bản QPPL do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình cấpcó thẩm quyền ban hành gồm pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH, nghị định, quyết địnhcủa Thủ tướng Chính phủ và thông tư được quy định hiệu lực trở về trước, trừcác trường hợp sau:

- Quy định trách nhiệm pháp lý mới đốivới hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật không quy địnhtrách nhiệm pháp lý;

- Quy định trách nhiệm pháp lý nặnghơn.

3. Thời điểm có hiệu lực từ ngày kýban hành hoặc sớm hơn 45 ngày kể từ ngày ký ban hành của thông tư.

a) Việc xác định thông tư có hiệu lựckể từ ngày ký hoặc sớm hơn 45 ngày kể từ ngày ký được xem xét áp dụng trong cáctrường hợp sau:

- Thông tư được ban hành hướng dẫncác quy định liên quan đến chế độ chính sách tại luật, nghị quyết của Quốc hội,pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ,quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo thuận lợi cho các đối tượng thihành;

- Thông tư quy định các biện pháp thihành trong trường hợp cấp thiết theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủhoặc trong một số lĩnh vực đặc thù như quản lý giá, thuế, ngân sách nhà nước,tài chính ngân hàng, kế toán, bảo hiểm đòi hỏi phải có hiệu lực kể từ ngày kýhoặc sớm hơn 45 ngày kể từ ngày ký để tránh tác động không tốt đến đời sốngkinh tế - xã hội hoặc tạo khoảng trống pháp luật.

b) Trong quá trình soạn thảo, đơn vịđược giao chủ trì soạn thảo phải nêu rõ vấn đề này để trình Lãnh đạo Bộ xemxét, quyết định. Chậm nhất sau 02 ngày kể từ ngày thông tư được ký ban hành,đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế đăng tải lêncơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; thực hiện đăng tin trên trang Thông tinpháp luật tài chính thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; đồng thời đăngtin trên báo ngành Tài chính hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Điều 5. Đínhchính văn bản quy phạm pháp luật sau khi đăng Công báo

1. Văn bản QPPL sau khi đăng Côngbáo, nếu phát hiện có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày; văn bản viện dẫnlàm căn cứ không phải là văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên, viện dẫnkhông chính xác tên văn bản làm căn cứ thì phải được đính chính kịp thời. Việcđính chính được thực hiện theo quy định tại Điều 94 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP .

2. Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từngày phát hiện văn bản có sai sót thuộc các trường hợp nêu tại khoản 1 Điều này,Thủ trưởng đơn vị chủ trì soạn thảo chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiệnđính chính văn bản. Cụ thể như sau:

a) Đối với thông tư:

- Đơn vị chủ trì soạn thảo có tráchnhiệm xây dựng dự thảo tờ trình, quyết định đính chính văn bản trình Bộ (qua VụPháp chế);

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, VụPháp chế có trách nhiệm rà soát và trình Bộ xem xét phê duyệt, giao Chánh vănphòng Bộ thừa ủy quyền Lãnh đạo Bộ ký quyết định đính chính sau khi có ý kiếnphê duyệt của Lãnh đạo Bộ. Đơn vị chủ trì soạn thảo tổ chức lưu hành văn bảnđính chính theo quy định tại Điều 46 Quy chế này.

b) Đối với nghị định, quyết định củaThủ tướng Chính phủ:

- Đơn vị chủ trì soạn thảo có tráchnhiệm chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan xâydựng dự thảo tờ trình Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ về nội dung cần đính chínhđể trình Bộ trình Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng củaVăn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp để rà soát và xây dựng văn bản đính chính theođúng quy định tại Điều 94 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ;

c) Đối với luật, nghị quyết của Quốchội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

- Đơn vị chủ trì soạn thảo có tráchnhiệm chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan xâydựng dự thảo tờ trình Chính phủ về nội dung cần đính chính để trình Bộ trìnhChính phủ có văn bản gửi Văn phòng Quốc hội đề xuất việc đính chính;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng củaVăn phòng Quốc hội, Bộ Tư pháp để rà soát và xây dựng văn bản đính chính theođúng quy định tại Điều 94 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP .

3. Văn bản QPPL có sai sót về thẩmquyền, nội dung thì không thực hiện đính chính, Thủ trưởng đơn vị chủ trì soạnthảo phải chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan trình Bộ banhành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung, thaythế, bãi bỏ theo quy định tại Luật ban hành văn bản QPPL và Nghị định số34/2016/NĐ-CP .

Chương II

LẬP DỰ KIẾNCHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Mục 1. XÂY DỰNG NỘIDUNG CHÍNH SÁCH TRONG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢNQUY PHẠM PHÁP LUẬT

Điều 6. Xây dựngnội dung chính sách trong văn bản quy phạm pháp luật

1. Nội dung chính sách trong văn bảnQPPL tài chính gồm những yếu tố cơ bản sau:

a) Những vấn đề thực tiễn đặt ra cầngiải quyết;

b) Mục tiêu mong muốn đạt được và cácgiải pháp, biện pháp để đạt được mục tiêu của vấn đề.

2. Việc xây dựng nội dung chính sáchphải được thực hiện trước khi đề nghị xây dựng các văn bản QPPL sau đây:

a) Luật, pháp lệnh;

b) Nghị quyết của Quốc hội quy định tạiđiểm b và điểm c khoản 2 Điều 15; nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quyđịnh tại điểm b khoản 2 Điều 16 Luật Ban hành văn bản QPPL;

c) Nghị định của Chính phủ quy định tạikhoản 2 và khoản 3 Điều 19 Luật Ban hành văn bản QPPL.

3. Việc xây dựng nội dung chính sáchphải dựa trên một trong các căn cứ sau đây:

a) Đường lối, chủ trương, chính sáchcủa Đảng và pháp luật của nhà nước;

b) Tình hình thực hiện và kết quả tổngkết đánh giá thi hành văn bản QPPL (nếu có);

c) Kết quả khảo sát, đánh giá tìnhhình kinh tế - xã hội, thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến phạm vi, lĩnh vựcquản lý tài chính ngân sách thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản QPPL dự kiếnban hành;

d) Nội dung công việc phải triển khaiđể thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làthành viên.

4. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn được giao, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm đề xuất xây dựng nội dung chínhsách; lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL thuộc lĩnh vực được giao quản lý.

Điều 7. Trình Bộphê duyệt chủ trương về xây dựng chính sách

1. Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 6Quy chế này, các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm đề xuất nội dung chính sách trongvăn bản QPPL trình Bộ phê duyệt để trên cơ sở đó triển khai các bước tiếp theothuộc quy trình lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL, soạn thảo văn bản QPPL.

2. Hồ sơ trình Bộ gồm:

a) Tờ trình Bộ về việc xây dựng nộidung chính sách; trong đó nêu rõ sự cần thiết, mục tiêu, yêu cầu phải ban hànhchính sách và dự kiến các hoạt động đánh giá tác động chính sách;

b) Nội dung từng chính sách, trong đócó đánh giá tác động sơ bộ chính sách; thuyết minh về các căn cứ để xây dựng nộidung chính sách quy định tại khoản 3 Điều 6 Quy chế này;

c) Ý kiến của Vụ Pháp chế và các đơnvị thuộc Bộ có liên quan (nếu có).

Điều 8. Tổ chứcđánh giá tác động chính sách

1. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạoBộ, đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế triển khai nhiệmvụ đánh giá tác động chính sách. Đối với trường hợp nội dung chính sách phức tạp,có phạm vi tác động rộng và liên quan đến nhiều Bộ, ngành khác, đơn vị thuộc Bộđược giao chủ trì có trách nhiệm mời đại diện đơn vị chức năng thẩm định, thẩmtra của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tham gia đánh giá tác động chính sách.

2. Việc xây dựng nội dung chính sách,phương pháp đánh giá tác động chính sách được thực hiện theo quy định tại Điều5, Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

Trong từng nội dung đánh giá phảiphân tích tác động tích cực, tiêu cực đối với các đối tượng chịu sự điều chỉnhtrực tiếp của chính sách (nhà nước, công dân và doanh nghiệp); So sánh các giảipháp thực hiện chính sách và kiến nghị các giải pháp tối ưu nhất thực hiệnchính sách để đề nghị xây dựng văn bản QPPL.

3. Xây dựng báo cáo đánh giá tác độngcủa các chính sách theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP .

Điều 9. Lập hồ sơđề nghị xây dựng văn bản QPPL

1. Căn cứ kết quả đánh giá tác độngchính sách, đơn vị chủ trì có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặcban hành mới đối với các văn bản QPPL quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy chế này.

2. Hồ sơ đề nghị xây dựng văn bảnQPPL gồm:

a) Tờ trình Bộ và dự thảo tờ trìnhChính phủ, trong đó nêu rõ sự cần thiết sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới vănbản QPPL;

b) Báo cáo đánh giá tác động chínhsách;

c) Báo cáo tổng kết việc thi hànhpháp luật (nếu có) hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến đề nghịxây dựng văn bản QPPL.

Điều 10. Lấy ýkiến đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

1. Đơn vị chủ trì có trách nhiệm gửihồ sơ đề nghị xây dựng văn bản QPPL để lấy ý kiến Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộcBộ có liên quan.

2. Trên cơ sở ý kiến của các đơn vịthuộc Bộ, đơn vị chủ trì hoàn thiện đề nghị xây dựng văn bản QPPL, trình Bộ phêduyệt và ký công văn gửi lấy ý kiến Bộ Nội vụ về nguồn nhân lực; Bộ Ngoại giaovề sự tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam là thành viên; Bộ Tư pháp về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thốngnhất của đề nghị xây dựng văn bản QPPL với hệ thống pháp luật; Bộ Lao động -Thương binh và xã hội về bình đẳng giới và Bộ, ngành khác có liên quan (nếucó); gửi lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan, đối tượng chịu sựtác động trực tiếp của chính sách. Đồng thời, chuẩn bị báo cáo của Bộ Tài chínhđánh giá, cho ý kiến về nguồn tài chính theo quy định tại Điều 61 Quy chế này.

Sau 01 ngày làm việc kể từ ngày Bộ kýcông văn gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệmphối hợp với Văn phòng Bộ, Cục tin học và Thống kê tài chính đăng tải báo cáo tổngkết, báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bảnQPPL trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của BộTài chính. Thời gian đăng tải ít nhất là 30 ngày.

Hồ sơ gửi lấy ý kiến gồm dự thảo tờtrình Chính phủ, báo cáo đánh giá tác động chính sách và đề cương dự thảo văn bảnQPPL (các tài liệu này được gửi bằng bản giấy); Báo cáo tổng kết việc thi hànhpháp luật (nếu có) hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến đề nghịxây dựng văn bản QPPL (các tài liệu này được gửi bằng bản điện tử), tại côngvăn gửi lấy ý kiến phải xác định rõ địa chỉ khai thác trên Cổng thông tin điệntử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

3. Trong trường hợp phải đẩy nhanh tiếnđộ, đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm trình Bộ cho lấy ý kiến đồng thờicác đơn vị trong và ngoài Bộ.

Điều 11. Lấy ýkiến thẩm định của Vụ Pháp chế

1. Ngay sau khi kết thúc việc lấy ýkiến Bộ, ngành, đơn vị chủ trì hoàn thiện đề nghị xây dựng văn bản QPPL gửi VụPháp chế thẩm định. Hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định gồm:

a) Công văn đề nghị thẩm định;

b) Ý kiến tham gia của các đơn vị thuộcBộ; Riêng các đơn vị có tổ chức pháp chế phải có ý kiến của tổ chức pháp chế củađơn vị;

c) Các tài liệu quy định tại khoản 1Điều 37 và Điều 87 của Luật Ban hành văn bản QPPL.

Các tài liệu tại điểm a và điểm b đượcgửi bằng bản giấy; tài liệu tại điểm c được gửi bằng bản điện tử tới địa chỉmail: [email protected]

2. Chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày nhậnđược đầy đủ hồ sơ, Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổ chức thẩm định bảo đảm chất lượngvà gửi công văn thẩm định đến đơn vị chủ trì. Nội dung thẩm định được thực hiệntheo quy định tại Điều 39 và Điều 88 Luật Ban hành văn bản QPPL.

Đối với các đề nghị có nội dung chínhsách có phạm vi và đối tượng điều chỉnh rộng, tính chất phức tạp, liên quan đếnnhiều lĩnh vực hoặc liên quan đến những lĩnh vực nhạy cảm trong đời sống kinh tế- xã hội thì tổ chức thẩm định được thực hiện theo hình thức hội đồng. Thành phầntham gia hội đồng thẩm định gồm: đơn vị chủ trì soạn thảo, đại diện các đơn vịthuộc Bộ khác có liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học (nếu cần). Số lượng thành viên hội đồng thẩm định tối thiểu là 7 người.

3. Tổ chức pháp chế thuộc các Tổng cụcvà tương đương (sau đây gọi là Tổng cục) có trách nhiệm tham gia ý kiến về đềnghị xây dựng văn bản QPPL do các đơn vị thuộc Tổng cục đề xuất trước khi gửixin ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế.

Điều 12. Gửi lấyý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

1. Chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày nhậnđược ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, đơn vị chủ trì nghiên cứu tiếp thu, hoànthiện đề nghị xây dựng văn bản QPPL, chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại khoản 1Điều 37 và Điều 87 của Luật Ban hành văn bản QPPL trình Bộ ký công văn gửi lấyý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Công văn thẩm định được gửi đồng thời đến VụPháp chế để phối hợp đôn đốc, tham gia thẩm định khi phát sinh.

2. Trong quá trình tổ chức thẩm địnhcó phát sinh thêm yêu cầu về cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan;thuyết trình về đề nghị xây dựng văn bản QPPL theo đề nghị của đơn vị chuyênmôn thuộc Bộ Tư pháp; Đơn vị chủ trì có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế đểthực hiện kịp thời, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định.

Điều 13. TrìnhChính phủ về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

1. Trên cơ sở cuộc họp hội đồng thẩmđịnh của Bộ Tư pháp, đơn vị chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế chủ động nghiên cứugiải trình, tiếp thu các ý kiến để chỉnh lý, hoàn thiện đề nghị xây dựng văn bảnQPPL.

2. Chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày nhậnđược báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp, đơn vị chủ trì có trách nhiệm hoàn thiệnđề nghị xây dựng văn bản QPPL trình Bộ trình Chính phủ; đồng thời gửi đề nghịxây dựng văn bản QPPL đã được chỉnh lý kèm theo báo cáo giải trình tiếp thu ýkiến thẩm định cho Bộ Tư pháp, Vụ Pháp chế theo đúng quy định tại khoản 5 Điều39, khoản 5 Điều 88 Luật Ban hành văn bản QPPL.

Hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản QPPLphải được hoàn thiện theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 40, khoản 2 Điều 89 LuậtBan hành văn bản QPPL để trình Chính phủ chậm nhất là 20 ngày trước ngày tổ chứcphiên họp của Chính phủ theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Ban hànhvăn bản QPPL.

Điều 14. Đánhgiá tác động các chính sách phát sinh mới

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 35Luật Ban hành văn bản QPPL, các chính sách được đề xuất mới, điều chỉnh bổ sungtrong quá trình soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, xem xét cho ý kiến về đề nghịxây dựng văn bản QPPL và dự thảo văn bản QPPL phải được đánh giá tác động.

2. Việc đánh giá tác động chính sáchđược thực hiện như sau:

a) Trường hợp phát sinh chính sách mớitheo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ hoặc do các đơn vị thuộc Bộ khác đề xuất trong quátrình tham gia ý kiến, thẩm định đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt; đơn vị chủ trìphối hợp với đơn vị đề xuất tổ chức đánh giá tác động theo quy định tại Mục 1Chương II Quy chế này;

b) Trường hợp phát sinh chính sách mớido các Bộ, ngành đề xuất trong quá trình thẩm định, thẩm tra, xem xét, cho ý kiếnvề đề nghị xây dựng văn bản QPPL và dự thảo văn bản QPPL; Đơn vị chủ trì cótrách nhiệm phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc cơ quan đề xuất chính sáchmới để thực hiện đánh giá tác động theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 35 LuậtBan hành văn bản QPPL. Trong quá trình phối hợp thực hiện, thường xuyên báo cáoxin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

Mục 2. LẬP ĐỀ NGHỊCHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Điều 15. Cácchương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tài chính

1. Chương trình xây dựng văn bản QPPLtài chính gồm:

a) Đề nghị về chương trình xây dựngluật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốchội (sau đây gọi là chương trình xây dựng luật, pháp lệnh);

b) Chương trình xây dựng nghị định củaChính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc chương trình công tác năm củaChính phủ (sau đây gọi là chương trình xây dựng nghị định);

c) Chương trình xây dựng thông tư củaBộ trưởng Bộ Tài chính; thông tư liên tịch do Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì,phối hợp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhândân tối cao.

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm hướng dẫn,đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập đề nghị, đề xuất chương trình xây dựngvăn bản QPPL của Bộ Tài chính. Tổ chức pháp chế thuộc Tổng cục có trách nhiệmgiúp thủ trưởng đơn vị triển khai nhiệm vụ này tại đơn vị.

Điều 16. Lập đềnghị chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

1. Trước ngày 31 tháng 10 hàng năm, VụPháp chế có công văn hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện lập đềnghị chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

2. Căn cứ các nghị quyết của Chính phủthông qua đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, đơn vị chủ trì hoàn thiện hồ sơ đềnghị xây dựng luật, pháp lệnh, trình Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 15 tháng11 hàng năm. Trường hợp xin rút đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; xin điều chỉnhhoặc rút chính sách trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh phải trình nêu rõ lýdo, trường hợp điều chỉnh chính sách trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh phảitổ chức lại việc đánh giá tác động theo quy định tại Điều 8 Quy chế này.

3. Trên cơ sở tờ trình của các đơn vị,Vụ Pháp chế rà soát, tổng hợp lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm thuộctrách nhiệm chủ trì soạn thảo của Bộ Tài chính và trình Bộ phê duyệt, ký côngvăn gửi Bộ Tư pháp tổng hợp vào đề nghị của Chính phủ trước ngày 15 tháng 12hàng năm. Công văn gửi Bộ Tư pháp phải nêu rõ số lượng đề nghị xây dựng luật,pháp lệnh theo thứ tự ưu tiên; Các trường hợp xin rút đề nghị hoặc rút chínhsách trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh (nếu có).

Điều 17. Lập đềnghị chương trình xây dựng nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1. Chương trình xây dựng nghị định,quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm:

a) Nghị định của Chính phủ quy địnhchi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháplệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịchnước;

b) Nghị định của Chính phủ quy địnhcác biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội,pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịchnước; các biện pháp để thực hiện chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước củaBộ Tài chính;

c) Nghị định của Chính phủ quy định vấnđề cần thiết thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhưngchưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lýnhà nước của Bộ Tài chính;

d) Quyết định của Thủ tướng Chính phủquy định biện pháp lãnh đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ; quy định biệnpháp chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các thành viên Chính phủ; kiểm tra hoạt độngcủa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phươngtrong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật tàichính.

2. Việc lập đề nghị chương trình xâydựng nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện như sau:

a) Trước ngày 31 tháng 10 hàng năm, VụPháp chế có công văn hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ rà soát, đề nghị xây dựngnghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

b) Căn cứ hướng dẫn của Vụ Pháp chế,các đơn vị rà soát các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành (nghịđịnh của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ) và các văn bản chỉ đạo,điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (nghị quyết của Chính phủ; quyết địnhhành chính, chỉ thị, công điện, công văn của Thủ tướng Chính phủ; công văn,công điện, văn bản thông báo ý kiến kết luận cuộc họp, ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ do lãnh đạo Văn phòng Chính phủ ký) có chỉ đạo ban hành mới, sửađổi, bổ sung chính sách tài chính, lập danh mục đề nghị xây dựng nghị định củaChính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc trách nhiệm chủ trì soạn thảocủa đơn vị mình gửi về Vụ Pháp chế tổng hợp trước ngày 15 tháng 11 hàng năm;

c) Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổ chứcrà soát, cho ý kiến về đề nghị xây dựng nghị định của Chính phủ, quyết định củaThủ tướng Chính phủ do các đơn vị gửi về và trình Bộ phê duyệt, ký công văn gửiVăn phòng Chính phủ tổng hợp vào danh mục chương trình công tác của Chính phủtrước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Điều 18. Lập đềnghị chương trình xây dựng Thông tư

1. Chương trình xây dựng thông tư gồm:

a) Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tàichính để quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết củaQuốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết địnhcủa Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ;biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

b) Thông tư liên tịch của Bộ trưởng BộTài chính với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để quy định về việc phối hợp giữa các cơ quantrong việc thực hiện trình tự, thủ tục tố tụng.

2. Việc đề xuất xây dựng thông tư phảidựa trên các căn cứ sau:

a) Kết quả thực hiện chương trình nămtrước, trong đó phải xác định được các thông tư được điều chỉnh sang năm sau,các thông tư chậm tiến độ cần tiếp tục đưa vào chương trình năm sau để thực hiện;

b) Những vấn đề phát sinh liên quan đếnviệc tổ chức thi hành luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định của Thủ tướngChính phủ; Yêu cầu phát sinh trong thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao.

3. Việc lập chương trình xây dựngthông tư phải bảo đảm phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, ý kiến chỉ đạocủa cấp có thẩm quyền và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực tàichính ngân sách.

4. Việc lập chương trình xây dựngthông tư được thực hiện như sau:

a) Hàng năm, trước ngày 31 tháng 10,Vụ Pháp chế có công văn hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ lập danh mục thông tư thuộcchức năng, nhiệm vụ của các đơn vị;

b) Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ quy địnhtại khoản 1, khoản 2 Điều này và hướng dẫn của Vụ Pháp chế để lập danh mục đềnghị xây dựng thông tư do đơn vị mình chủ trì soạn thảo gửi Vụ Pháp chế trướcngày 15 tháng 11 hàng năm; Thông tư được đưa vào các danh mục phải xác định rõ:sự cần thiết ban hành, cơ sở pháp lý để ban hành, thời giantrình Lãnh đạo Bộ ký ban hành (xác định theo tháng);

c) Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổ chứcrà soát, cho ý kiến về đề nghị xây dựng thông tư do các đơn vị gửi về và hoànthiện danh mục trình Bộ phê duyệt trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Điều 19. Tráchnhiệm của các đơn vị trong bảo vệ chương trình xây dựng văn bản quy phạm phápluật

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vịthuộc Bộ có liên quan làm việc với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Văn phòng Chínhphủ và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội để cung cấp các tài liệu liên quan (nếu cần);giải trình các vấn đề vướng mắc (nếu có) liên quan đến đề nghị xây dựng luật,pháp lệnh; nghị định của Chính phủ;

b) Bảo vệ đề nghị chương trình của BộTài chính tại các phiên họp thảo luận, thẩm tra đề nghị xây dựng văn bản QPPL.

2. Các đơn vị thuộc Bộ có đề nghị xâydựng văn bản QPPL có trách nhiệm:

a) Tham gia các buổi làm việc với cácđơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội vềđề nghị xây dựng văn bản QPPL do đơn vị đề xuất;

b) Cung cấp các tài liệu liên quan,giải trình các vấn đề vướng mắc (nếu có) liên quan đến đề nghị xây dựng văn bảnQPPL theo yêu cầu;

c) Tham dự và bảo vệ đề nghị xây dựngvăn bản QPPL tại các phiên họp thảo luận, thẩm tra đề nghị xây dựng văn bảnQPPL.

Mục 3. TỔ CHỨC TRIỂNKHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Điều 20. Phâncông thực hiện các Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

1. Đối với chương trình xây dựng luật,pháp lệnh, ngay sau khi Lãnh đạo Bộ ký tờ trình trình Chính phủ đề nghị xây dựngluật, pháp lệnh theo quy định tại Điều 13 Quy chế này, đơn vị chủ trì đề nghịxây dựng luật, pháp lệnh có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vịthuộc Bộ có liên quan chủ động soạn thảo theo quy định tại Luật Ban hành văn bảnQPPL và Quy chế này.

Sau 05 ngày kể từ ngày Chính phủtrình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựngluật, pháp lệnh, Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vịthuộc Bộ có liên quan căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL để dự kiếncác mốc thời gian trình Bộ, trình Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vàtrình Quốc hội. Trên cơ sở đó, chính thức phân công đơn vị chủ trì, đơn vị phốihợp soạn thảo.

2. Đối với chương trình xây dựng nghịđịnh, quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc chương trình công tác năm củaChính phủ, ngay sau khi Lãnh đạo Bộ ký công văn đăng ký chương trình công tác củaChính phủ, Vụ Pháp chế có trách nhiệm rà soát việc phân công đơn vị chủ trì,đơn vị phối hợp soạn thảo; tiến độ soạn thảo. Trên cơ sở đó, tổng hợp cùng vớichương trình xây dựng thông tư theo quy định tại Điều 18 Quy chế này, trình Bộký quyết định ban hành danh mục chương trình xây dựng văn bản QPPL của Bộ Tàichính.

3. Đối với các văn bản QPPL quy địnhchi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh phải được rà soát, xác định để tổchức soạn thảo đồng bộ với việc soạn thảo luật, pháp lệnh, đảm bảo trình kèm vớidự thảo luật, pháp lệnh theo đúng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 64 Luật Banhành văn bản QPPL. Cụ thể như sau:

a) Đối với các dự án luật, pháp lệnhdo Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm ràsoát, xác định các nội dung phải quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, trên cơsở đó dự kiến số lượng văn bản để trình Bộ (qua Vụ Pháp chế) phân công các đơnvị thuộc Bộ chủ trì soạn thảo ngay sau khi Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốchội đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;

b) Đối với các dự án luật, pháp lệnhdo các Bộ, ngành khác chủ trì soạn thảo, ngay sau khi Chính phủ trình Ủy banThường vụ Quốc hội đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh,Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liênquan rà soát, xác định các nội dung giao quy định chi tiết thuộc chức năng, nhiệmvụ của Bộ Tài chính; chủ động trao đổi, thống nhất với đơn vị chức năng của Bộ,ngành chủ trì soạn thảo luật, pháp lệnh. Trên cơ sở đó, trình Bộ phân công đơnvị chủ trì, đơn vị phối hợp để chủ động trong soạn thảo văn bản QPPL.

4. Đơn vị được giao chủ trì soạn thảovăn bản QPPL có trách nhiệm bố trí nguồn lực và tổ chức triển khai nhiệm vụ bảođảm tiến độ và chất lượng soạn thảo; Chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế, các đơnvị chức năng của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong việc thẩm định, trình kýban hành văn bản QPPL; Thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về nhữngvấn đề còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thẩmđịnh, thẩm tra văn bản QPPL.

Điều 21. Theodõi, đôn đốc, báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạmpháp luật

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

a) Tổ chức theo dõi, nắm tiến độ vàđôn đốc các đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai soạn thảo văn bản QPPL theo phâncông của Bộ. Trên cơ sở đó, dự báo các trường hợp có khả năng không đảm bảo tiếnđộ soạn thảo để kịp thời đôn đốc các đơn vị chủ trì soạn thảo có phương án xửlý, bảo đảm chất lượng, tiến độ hoàn thành Chương trình xây dựng văn bản QPPL;

b) Định kỳ hàng tháng, tổng hợp tìnhhình và kết quả thực hiện các chương trình pháp luật gửi Văn phòng Bộ tổng hợpvào báo cáo giao ban Bộ; đồng thời chuẩn bị tài liệu trình Bộ trưởng họp Chínhphủ.

Căn cứ tình hình và kết quả triểnkhai thực hiện chương trình xây dựng văn bản QPPL để chủ động trình Bộ có giảipháp xử lý kịp thời, bảo đảm hoàn thành Chương trình xây dựng văn bản QPPL;

c) Định kỳ hàng quý, phối hợp với cácđơn vị của Văn phòng Chính phủ (Vụ Kinh tế tổng hợp, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp luật)và Vụ Các vấn chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp rà soát, đối chiếu vềtình hình soạn thảo các văn bản thuộc chương trình xây dựng văn bản QPPL củaChính phủ;

d) Hàng năm, căn cứ kết quả thực hiệnchương trình xây dựng văn bản QPPL để đánh giá mức độ hoàn thành chương trình.Tỷ lệ hoàn thành chương trình là một tiêu chí để xem xét, đánh giá kết quả hoànthành nhiệm vụ, xét thi đua khen thưởng của các đơn vị.

Vụ Thi đua khen thưởng có trách nhiệmchủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế trong việc căn cứ kết quả thực hiện chươngtrình xây dựng văn bản QPPL để đánh giá, chấm điểm thi đua cho các đơn vị thuộcBộ.

2. Đơn vị được giao chủ trì soạn thảovăn bản QPPL có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với Vụ Pháp chế để thông tinkịp thời về tình hình và kết quả soạn thảo; Những khó khăn, vướng mắc trong quátrình soạn thảo văn bản QPPL, đề xuất các phương án xử lý để tổng hợp báo cáoLãnh đạo Bộ.

Chậm nhất vào ngày 20 hàng tháng, tổnghợp kết quả soạn thảo gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ theo quyđịnh tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này tới địa chỉ thư điện tử:[email protected]

Điều 22. Điều chỉnhChương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

1. Việc đề xuất điều chỉnh chươngtrình được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Bổ sung vào chương trình những vănbản QPPL phải soạn thảo, ban hành trong các trường hợp: Nhiệm vụ mới phát sinhđược giao tại các văn bản QPPL mới ban hành hoặc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủtướng Chính phủ; Do yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn phải sửa đổi, bổ sung hoặcban hành mới văn bản QPPL; Yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các vănbản QPPL hiện hành cho phù hợp với văn bản QPPL mới ban hành để đảm bảo tính thốngnhất, đồng bộ của hệ thống văn bản QPPL hoặc để thực hiện các điều ước quốc tếmà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết;

b) Đưa ra khỏi Chương trình những dựthảo văn bản QPPL chưa cần thiết hoặc không còn cần thiết phải ban hành;

c) Điều chỉnh lùi thời điểm trình đốivới các dự thảo văn bản QPPL không đảm bảo tiến độ vì lý do bất khả kháng;

d) Điều chỉnh thời điểm trình sớm hơnquy định (chỉ áp dụng đối với chương trình xây dựng luật, pháp lệnh) trong trườnghợp có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc các thủ tục soạnthảo đã được hoàn thiện theo quy định;

đ) Gộp nội dung các văn bản QPPL quyđịnh chi tiết hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh có cùng phạm vi, đối tượng điềuchỉnh.

2. Trường hợp phát sinh yêu cầu điềuchỉnh chương trình theo quy định tại khoản 1 Điều này, đơn vị thuộc Bộ đượcgiao chủ trì có công văn gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp trình Bộ phê duyệt hoặctrình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Cụ thể trong từng trường hợp nhưsau:

a) Trường hợp bổ sung chương trình dựán luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốchội, nghị định của Chính phủ quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy chế này, đơn vị đềxuất bổ sung chương trình có trách nhiệm xây dựng nội dung chính sách, đánh giátác động chính sách trình Chính phủ phê duyệt làm cơ sở đăng ký chương trìnhtheo quy định tại Mục 1 và Mục 2 Chương II Quy chế này.

Đối với nghị định của Chính phủ, quyếtđịnh của Thủ tướng Chính phủ không thuộc trường hợp nêu trên; thông tư của Bộtrưởng Bộ Tài chính, tại công văn xin điều chỉnh chương trình phải nêu rõ cơ sởpháp lý và sự cần thiết phải ban hành văn bản;

b) Trường hợp rút hoặc điều chỉnh lùithời hạn trình, gộp nội dung của văn bản trong chương trình với văn bản khác; đềxuất điều chỉnh thời điểm trình sớm hơn đối với các dự án luật, nghị quyết củaQuốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đơn vị chủ trìcó trách nhiệm nêu rõ lý do, phương hướng, giải pháp và thời gian thực hiện;

c) Chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngàynhận được công văn đề nghị của đơn vị, Vụ Pháp chế có trách nhiệm rà soát, choý kiến, trao đổi, thống nhất với đơn vị về những nội dung còn chưa rõ; Trên cơsở đó, trình Bộ ký công văn gửi Văn phòng Chính phủ để làm thủ tục điều chỉnhchương trình công tác của Chính phủ hoặc trình Bộ cho điều chỉnh chương trìnhxây dựng văn bản QPPL của Bộ (đối với thông tư, thông tư liên tịch).

Chương III

SOẠN THẢO, BANHÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Mục 1. SOẠN THẢOVĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Điều 23. Nguyêntắc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

1. Thể hiện đúng tinh thần, nội dung nghịquyết của Đảng, quy định của Hiến pháp, nội dung chính sách đã được Chính phủthông qua.

2. Đảm bảo tính thống nhất với cácvăn bản QPPL cùng cấp và những vấn đề có liên quan.

3. Phù hợp yêu cầu nội dung đề ra vàtheo đúng thể thức văn bản do pháp luật quy định.

4. Đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự,thủ tục ban hành văn bản theo quy định của pháp luật.

5. Ngôn ngữ sử dụng trong các văn bảnphải chính xác, phổ thông, dễ hiểu và hiểu thống nhất, không dùng từ nhiềunghĩa và từ địa phương; văn viết phải rõ ràng, chặt chẽ theo đúng cách viết vănbản hành chính nhà nước; bố cục, hình thức văn bản phải khoa học và tuân theoquy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP .

6. Không quy định thủ tục hành chínhtại thông tư, trừ trường hợp được luật giao.

Điều 24. Quy trìnhsoạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

1. Căn cứ các Chương trình xây dựngvăn bản QPPL, Thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì soạn thảo có trách nhiệm bốtrí nguồn lực và tổ chức soạn thảo theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Đối với các dự án luật, nghị quyết củaQuốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nghị định có nộidung phức tạp, cần sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ, đơnvị được giao chủ trì có trách nhiệm trình Bộ phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệmvụ soạn thảo. Kế hoạch soạn thảo phải thể hiện rõ các nội dung công việc gắn vớiphân công, các mốc thời gian thực hiện phù hợp với thời hạn trình Chính phủ, Thủtướng Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

2. Đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệmtổ chức soạn thảo văn bản QPPL theo quy trình sau:

a) Phân công Lãnh đạo đơn vị phụtrách chỉ đạo công tác nghiên cứu, xây dựng văn bản QPPL, công chức có trình độchuyên môn, nghiệp vụ phù hợp để soạn thảo. Riêng các dự án, dự thảo có Ban soạnthảo sẽ do Trưởng Ban soạn thảo phân công cho các thành viên Ban soạn thảo và Tổbiên tập theo quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL và Quy chế này.

Trong quá trình soạn thảo, đơn vị đượcgiao chủ trì có trách nhiệm mời đại diện đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp, Vănphòng Chính phủ và các Ủy ban của Quốc hội có liên quan tham gia ngay từ khâu đầucủa quy trình soạn thảo văn bản;

b) Tổ chức lấy ý kiến tham gia củacác đơn vị thuộc Bộ có liên quan; các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của vănbản và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Đăng tải trên Cổngthông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài chính dự thảo văn bản để lấy ý kiến củacơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL và Quychế này;

c) Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ýkiến và chỉnh lý dự án, dự thảo;

d) Soạn thảo văn bản quy định chi tiết,hướng dẫn thi hành (đối dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghịquyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) để trình kèm;

đ) Gửi lấy ý kiến thẩm định của VụPháp chế đối với dự thảo thông tư; Lấy ý kiến về mặt pháp lý đối với các dự ánluật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốchội; nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức pháp chế thuộc Tổng cục cótrách nhiệm cho ý kiến pháp lý về dự thảo văn bản QPPL do đơn vị thuộc Tổng cụcchủ trì soạn thảo trước khi trình Lãnh đạo Tổng cục duyệt, ký công văn gửi VụPháp chế thẩm định/cho ý kiến pháp lý theo quy định tại Quy chế này;

e) Nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ýkiến thẩm định, ý kiến pháp lý để chỉnh lý dự án, dự thảo văn bản QPPL;

g) Trình Bộ ký ban hành thông tư hoặcký công văn gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với dự án luật, nghịquyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nghị địnhcủa Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Công văn đề nghị thẩm địnhphải được gửi Vụ Pháp chế để phối hợp theo dõi, đôn đốc thẩm định;

h) Nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ýkiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo văn bản QPPL;

i) Rà soát dự thảo, hồ sơ để trìnhLãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt và ký tờ trình Chính phủ;

k) Phối hợp với các đơn vị chức năngcủa Văn phòng Chính phủ trong việc lấy và nghiên cứu tiếp thu ý kiến Thành viênChính phủ; các đơn vị chức năng của Văn phòng Quốc hội trong việc nghiên cứu,giải trình, tiếp thu ý kiến của Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội vàđại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo văn bản QPPL;

l) Lưu hành và đăng tải văn bản theoquy định.

Điều 25. Soạn thảothông tư trong trường hợp yêu cầu gấp

1. Thông tư soạn thảo gấp được áp dụngtrong các trường hợp sau:

a) Thông tư cần được sửa đổi, bổ sunghoặc ban hành mới để đảm bảo phù hợp với nội dung, thời điểm có hiệu lực thi hànhcủa các văn bản QPPL mới ban hành;

b) Thông tư được ban hành nhằm tổ chứcthực thi các quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyếtcủa Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; nghị định củaChính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã có hiệu lực thi hành;

c) Thông tư được ban hành nhằm xử lýgấp các vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn nhằm thực hiện yêu cầu quản lý nhànước của Bộ Tài chính.

2. Trình tự, thủ tục soạn thảo đượcthực hiện như sau:

a) Dự thảo thông tư lấy ý kiến cácđơn vị trong và ngoài Bộ có thể thực hiện theo hình thức họp; Đơn vị chủ trì soạnthảo có trách nhiệm ghi đầy đủ ý kiến tham gia của các thành viên tham gia dự họp,các ý kiến không tiếp thu phải được giải trình để báo cáo Lãnh đạo Bộ. Trường hợplấy ý kiến bằng văn bản thì các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm có ý kiến thamgia trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xin ý kiến.

Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việckể từ ngày họp lấy ý kiến hoặc nhận được ý kiến tham gia bằng văn bản của cácđơn vị thuộc Bộ; Đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm chỉnh lý hoàn thiện dựthảo gửi Vụ Pháp chế thẩm định;

b) Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổ chứcthẩm định dự thảo thông tư trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đượchồ sơ yêu cầu thẩm định. Hồ sơ thẩm định gồm: Văn bản đề nghị thẩm định, tờtrình Bộ, dự thảo thông tư và ý kiến các đơn vị (nếu có).

Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việckể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của Vụ Pháp chế, đơn vị chủ trì soạn thảocó trách nhiệm hoàn thiện dự thảo tờ trình, dự thảo thông tư để trình Bộ ký banhành.

Điều 26. Ban soạnthảo, Tổ biên tập và Tổ soạn thảo

1. Đơn vị được giao chủ trì soạn thảochủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế trình Bộ trưởng Bộ Tài chính (qua Vụ Tổ chứccán bộ) thành lập Ban soạn thảo đối với các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội,pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Riêng đối với nghị định củaChính phủ chỉ thành lập Ban soạn thảo trong trường hợp cần thiết.

Đối với văn bản QPPL soạn thảo theotrình tự, thủ tục rút gọn thì không phải thành lập Ban soạn thảo. Trường hợpcác văn bản QPPL có thành lập Ban soạn thảo nhưng thời gian soạn thảo gấp, đơnvị được giao chủ trì soạn thảo có trách nhiệm trình Lãnh đạo Bộ cho thành lậpnhóm gồm các công chức đơn vị chủ trì, Vụ Pháp chế và các đơn vị khác thuộc Bộcó liên quan để làm việc tập trung, hoàn thành dứt điểm công tác soạn thảo vănbản QPPL.

2. Thành phần Ban soạn thảo:

a) Ban soạn thảo dự án luật, nghị quyếtcủa Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải tối thiểugồm 9 người, thành phần cụ thể như sau:

- Thành phần trong Bộ gồm: Lãnh đạo Bộphụ trách khối làm trưởng ban, Thủ trưởng đơn vị chủ trì soạn thảo, Vụ Pháp chếlàm phó ban và các đơn vị thuộc Bộ khác có liên quan.

Đối với một số dự án luật quan trọng,phức tạp sẽ do Bộ trưởng làm Trưởng Ban soạn thảo.

- Thành phần ngoài Bộ gồm: Đại diệnlãnh đạo của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức khác cóliên quan; các chuyên gia, nhà khoa học (nếu có).

b) Ban soạn thảo nghị định của Chínhphủ (nếu có) gồm: Lãnh đạo Bộ phụ trách khối làm trưởng ban; đại diện Lãnh đạođơn vị chủ trì soạn thảo, Vụ Pháp chế làm phó ban và các đơn vị thuộc Bộ cóliên quan; đại diện Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liênquan; các chuyên gia, nhà khoa học am hiểu vấn đề chuyên môn thuộc nội dung củadự án, dự thảo.

c) Nhiệm vụ, hoạt động của Ban soạnthảo, Trưởng Ban soạn thảo, thành viên Ban soạn thảo thực hiện theo quy định tạiĐiều 54 Luật Ban hành văn bản QPPL.

3. Thành lập Tổ biên tập để giúp việccho Ban soạn thảo dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết củaỦy ban thường vụ Quốc hội; nghị định của Chính phủ (trong trường hợp có thành lậpBan soạn thảo). Thành phần Tổ biên tập được thực hiện theo quy định tại Điều 27Nghị định 34/2016/NĐ-CP gồm các chuyên gia của cơ quan, tổ chức có đại diện làthành viên Ban soạn thảo, các chuyên gia, nhà khoa học am hiểu vấn đề chuyênmôn thuộc nội dung của dự án, dự thảo và không quá nửa số thành viên là cácchuyên gia của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Tổ trưởng Tổ biên tập là thànhviên Ban soạn thảo do trưởng Ban soạn thảo chỉ định hoặc là Thủ trưởng đơn vịđược giao chủ trì soạn thảo.

4. Đối với soạn thảo nghị định củaChính phủ (trong trường hợp không thành lập Ban soạn thảo), quyết định của Thủtướng Chính phủ, thông tư, Lãnh đạo Bộ phân công đơn vị chủ trì soạn thảo, đơnvị tham gia soạn thảo và chỉ đạo công tác soạn thảo. Trong trường hợp cần thiếtcó thể thành lập Tổ soạn thảo. Tổ soạn thảo gồm đại diện đơn vị chủ trì soạn thảo,Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ khác có liên quan. Đơn vị chủ trì soạn thảo,Tổ soạn thảo có trách nhiệm:

a) Tổng kết tình hình thi hành phápluật, khảo sát đánh giá thực hiện quan hệ xã hội; Tổng hợp các vấn đề vướng mắcphát sinh đã giải quyết trong thời gian thực hiện văn bản QPPL (đối với trườnghợp soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế) và đánh giá các nội dungphù hợp đưa vào dự thảo văn bản (nếu có);

b) Nghiên cứu thông tin, tư liệu cóliên quan đến nội dung của dự thảo; đánh giá tác động của việc ban hành văn bảntới hoạt động của các đối tượng thực hiện ngân sách nhà nước và tình hình thựchiện các cam kết quốc tế có liên quan;

c) Chuẩn bị đề cương, biên soạn và chỉnhlý dự thảo;

d) Tổ chức lấy ý kiến, chuẩn bị tờtrình Bộ và tài liệu liên quan đến dự thảo theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ;

đ) Xác định danh mục các điều, khoản,điểm và các văn bản QPPL trái với quy định của dự thảo; đồng thời đề xuất hướngsửa đổi, bổ sung, thay thế những văn bản QPPL, điều, khoản, điểm đó. Xác địnhrõ tên văn bản, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủybỏ, bãi bỏ vào dự thảo văn bản.

5. Đơn vị chủ trì soạn thảo chịutrách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Tổsoạn thảo theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về nộidung, chất lượng của dự án, dự thảo và tiến độ soạn thảo.

6. Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Tổ soạnthảo chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi văn bản được ban hành.

Điều 27. Đánhgiá tác động dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởngBộ Tài chính

1. Đối với quyết định của Thủ tướngChính phủ, việc đánh giá tác động được thực hiện theo đúng quy định tại điểm b khoản2 Điều 97 Luật Ban hành văn bản QPPL và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP Đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm đánh giá tác động của từngchính sách trong dự thảo quyết định, trong đó phải nêu rõ vấn đề cần giải quyết;mục tiêu của chính sách; giải pháp để thực hiện chính sách; tác động tích cực,tiêu cực của chính sách; chi phí, lợi ích của các giải pháp; so sánh chi phí, lợiích của các giải pháp; lựa chọn giải pháp của cơ quan và lý do của việc lựa chọn;đánh giá tác động thủ tục hành chính, tác động về giới (nếu có).

2. Đối với thông tư, chỉ đánh giá tácđộng trong trường hợp ban hành để quy định biện pháp thực hiện chức năng quảnlý nhà nước của Bộ Tài chính theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số34/2016/NĐ-CP .

Không thực hiện đánh giá tác động đốivới thông tư quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyếtcủa Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyếtđịnh của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chínhphủ.

Điều 28. Lấy ýkiến văn bản quy phạm pháp luật

1. Lấy ý kiến các đơn vị trong Bộ:

a) Dự án, dự thảo văn bản QPPL phải lấyý kiến tham gia bằng văn bản của Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan trong Bộ,trừ trường hợp văn bản được soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn hoặc cácthông tư được soạn thảo trong trường hợp yêu cầu gấp. Đối với các dự án, dự thảovăn bản QPPL do Tổng cục chủ trì soạn thảo, đơn vị thuộc Tổng cục được giao chủtrì soạn thảo phải lấy ý kiến tổ chức pháp chế thuộc Tổng cục trong quá trìnhsoạn thảo văn bản.

Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản xemxét, lấy ý kiến về những vấn đề liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ,lĩnh vực được phân công của từng đơn vị và những nội dung quan trọng khác. Thủtrưởng đơn vị chủ trì soạn thảo duyệt nội dung dự án, dự thảo để gửi lấy ý kiếncác đơn vị liên quan trong Bộ;

b) Đơn vị được lấy ý kiến có tráchnhiệm trả lời trong thời hạn tối đa là 5 ngày làm việc (đối với các dự thảo vănbản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài chính), 7 ngày làm việc(đối với văn bản do Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền ban hành) kể từ ngàynhận được đề nghị tham gia ý kiến. Trong trường hợp cần thiết hoặc theo chỉ đạocủa Lãnh đạo Bộ, thời hạn lấy ý kiến được ghi cụ thể trên công văn gửi lấy ý kiến.

Vụ Pháp chế, tổ chức pháp chế thuộc Tổngcục có trách nhiệm cho ý kiến về thủ tục hành chính tại văn bản QPPL có quy địnhvề thủ tục hành chính (nếu có) cùng với việc cho ý kiến vào nội dung dự thảovăn bản QPPL;

c) Quá thời hạn theo quy định tại điểmb Khoản này mà đơn vị được hỏi ý kiến không có công văn trả lời thì coi như đơnvị đã nhất trí với nội dung dự thảo. Thủ trưởng đơn vị được hỏi ý kiến phải chịutrách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về việc chậm hoặc không tham gia ý kiến và các vướngmắc phát sinh (nếu có) liên quan đến nội dung của văn bản thuộc trách nhiệm quảnlý của đơn vị.

2. Lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức,cá nhân có liên quan, các đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản:

a) Dự thảo văn bản QPPL phải được gửilấy ý kiến các đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản và cơ quan, tổ chức,cá nhân bằng các hình thức quy định tại Điều 57, Điều 91, điểm d khoản 2 Điều97, khoản 2 Điều 101 Luật Ban hành văn bản QPPL. Thời gian gửi lấy ý kiến của đốitượng chịu tác động trực tiếp của văn bản QPPL và cơ quan, tổ chức, cá nhân phảiđảm bảo ít nhất 20 ngày, kể từ ngày dự án, dự thảo được đưa ra lấy ý kiến (trừtrường hợp quy định tại điểm c khoản này);

b) Thủ trưởng đơn vị được giao chủtrì soạn thảo có trách nhiệm đề xuất danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi lấyý kiến và hình thức gửi lấy ý kiến đối với văn bản được giao soạn thảo để trìnhLãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

- Đối với các dự án, dự thảo văn bảnQPPL liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp, đơn vị chủtrì soạn thảo có trách nhiệm trình Bộ ký công văn gửi lấy ý kiến Mặt trận tổ quốcViệt Nam, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam.

- Đối với các dự án, dự thảo văn bảnQPPL liên quan đến bình đẳng giới phải gửi lấy ý kiến Bộ Lao động - Thương binhvà xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam theo quy định tại Điều 26, Điều 30 LuậtBình đẳng giới; Điều 10 Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 quy định vềcác biện pháp bảo đảm bình đẳng giới.

- Đối với các dự án, dự thảo văn bảnQPPL có quy định liên quan đến an ninh trật tự phải gửi lấy ý kiến Bộ Công an vềtác động của văn bản đối với yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự theo quy định tạikhoản 3 Điều 6 Nghị định số 35/2011/NĐ-CP ngày 18/5/2011 của Chính phủ về biệnpháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

c) Thực hiện đăng tải dự thảo văn bảnđể lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tửcủa Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 57, Điều 91, điểm d khoản 2 Điều 97,khoản 2 Điều 101 Luật Ban hành văn bản QPPL.

3. Trường hợp cấp bách, khẩn cấp, xétthấy việc tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị bằng văn bản cóthể bị chậm về tiến độ, không đáp ứng kịp thời yêu cầu soạn thảo thì Thủ trưởngđơn vị chủ trì soạn thảo trình Bộ cho tổ chức họp để lấy ý kiến tham gia. Khi tổchức họp, Thủ trưởng đơn vị chủ trì phải tổ chức việc ghi biên bản đầy đủ về nộidung liên quan đến dự án, dự thảo, các ý kiến phát biểu tại cuộc họp.

Điều 29. Tổng hợp,tiếp thu ý kiến và chỉnh lý dự thảo

1. Đối với thông tư, trong thời hạn tốiđa là 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn tham gia ý kiến được ghi tại công văngửi lấy ý kiến; đơn vị được giao chủ trì soạn thảo có trách nhiệm hoàn tất việctổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự thảo.

2. Đối với dự án luật, nghị quyết củaQuốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; lệnh, quyết địnhcủa Chủ tịch nước; nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ,trong thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn tham gia ý kiến đượcghi tại công văn gửi lấy ý kiến; đơn vị được giao chủ trì soạn thảo có tráchnhiệm tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự thảo văn bản để báo cáoLãnh đạo Bộ và Ban soạn thảo (nếu có) về tiến độ, nội dung, những vấn đề phức tạpcó ý kiến khác nhau và xin ý kiến chỉ đạo; đồng thời, báo cáo rõ những cơ quan,đơn vị chưa gửi ý kiến cần tiếp tục đôn đốc.

Đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệmtrình Bộ duyệt, gửi đăng dự thảo, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý củacác cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên Cổng thông tin điện tử củaChính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 57,điểm c khoản 2 Điều 90, điểm đ khoản 2 Điều 97, Điều 101 Luật Ban hành văn bảnQPPL.

3. Việc báo cáo xin ý kiến tập thểLãnh đạo Bộ đối với các dự thảo luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghịquyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghị định của Chính phủ (nếu cần) đượcthực hiện theo quy định tại Quy chế làm việc của Bộ Tài chính. Đối với các dựthảo liên quan đến nhiều lĩnh vực, ngoài việc trình báo cáo Thứ trưởng phụtrách khối, Văn phòng Bộ có trách nhiệm trình báo cáo Thứ trưởng phụ trách cáclĩnh vực có liên quan trước khi báo cáo Bộ trưởng.

Điều 30. Soạn thảo,ban hành một văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nhiều văn bản

1. Việc soạn thảo, ban hành một văn bảnsửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nhiều văn bản được áp dụng trong các trườnghợp:

a) Hoàn thiện pháp luật để kịp thờithực hiện các cam kết quốc tế;

b) Khi cần sửa đổi, thay thế, bãi bỏđồng thời nhiều văn bản mà nội dung được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ thuộc cùng mộtlĩnh vực hoặc có mối liên quan chặt chẽ để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất vớivăn bản mới được ban hành;

c) Trong văn bản đề nghị ban hành cónội dung liên quan đến một hoặc nhiều văn bản khác do cùng một cơ quan ban hànhmà trong văn bản đề nghị ban hành có quy định khác với văn bản đó;

d) Để thực hiện các phương án đơn giảnhóa các thủ tục hành chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Các Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ căncứ quy định tại khoản 1 Điều này để trình Bộ cho áp dụng soạn thảo, ban hành hoặcđề nghị Bộ, ngành khác soạn thảo, ban hành một văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế,bãi bỏ nội dung trong nhiều văn bản QPPL do cùng một cơ quan ban hành theo quyđịnh tại Điều 12 Luật Ban hành văn bản QPPL, Điều 36 Nghị định số34/2016/NĐ-CP .

Điều 31. Đánh sốthứ tự dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Việc đánh số dự thảo văn bản QPPL đượcthực hiện như sau:

1. Dự thảo 0 là dự thảo được đơn vịchủ trì soạn thảo gửi lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ.

2. Dự thảo 1 là dự thảo được đơn vịchủ trì soạn thảo trình lãnh đạo Bộ để gửi lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhânvà gửi đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ hoặc Cổng thông tin điệntử của Bộ Tài chính.

3. Dự thảo 2 là dự thảo được gửi đếnBộ Tư pháp (đối với luật, pháp lệnh, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủtướng Chính phủ) hoặc Vụ pháp chế để thẩm định (đối với thông tư).

4. Dự thảo 3 là dự thảo đã được chỉnhlý hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để trình Bộ trình Chính phủxem xét, quyết định việc trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với dựán luật, pháp lệnh; trình Chính phủ xem xét, ban hành đối với dự thảo nghị định;trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành đối với dự thảo quyết định của Thủtướng Chính phủ. Đối với thông tư, là dự thảo đã được chỉnh lý, hoàn thiện theoý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế để trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành.

5. Dự thảo 4 là dự thảo được chỉnh lýhoàn thiện theo ý kiến của Thành viên Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký hoặc ủy quyền choBộ trưởng Bộ Tài chính ký trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với dựán luật, pháp lệnh; hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành đối với dự thảonghị định, dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Mục 2. KIỂM SOÁTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điều 32. Nguyêntắc xây dựng thủ tục hành chính

1. Đơn giản, dễ thực hiện; tiết kiệmthời gian và chi phí của cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước.

2. Phù hợp với mục tiêu quản lý hànhchính nhà nước; bảo đảm quyền bình đẳng của các đối tượng thực hiện thủ tụchành chính (TTHC).

3. Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ,hiệu quả, liên thông giữa các thủ tục hành chính liên quan; được xây dựng, banhành theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày08/6/2010, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về kiểm soátthủ tục hành chính và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Điều 33. Đánhgiá tác động thủ tục hành chính

1. Việc đánh giá tác động thủ tụchành chính được thực hiện đồng thời với việc đánh giá tác động của chính sáchtrong đề nghị xây dựng văn bản QPPL và trong quá trình soạn thảo văn bản QPPL.

2. Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bảnQPPL có trách nhiệm đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ từng thủ tụchành chính có trong dự thảo văn bản QPPL theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP Nghị định số 48/2013/NĐ-CP nhằm đảm bảo các thủ tục hành chính đạtđược các tiêu chí theo quy định, bao gồm:

a) Sự cần thiết;

b) Tính hợp lý;

c) Tính hợp pháp;

d) Các chi phí tuân thủ thủ tục hànhchính.

(Nội dung đánh giá các tiêu chí đượcthực hiện thông qua việc điền các biểu, bảng ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/2/2014 hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC và ràsoát, đánh giá TTHC).

3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm hướng dẫn,phối hợp với các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC thựchiện đánh giá tác động TTHC theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Quychế này.

Điều 34. Lấy ýkiến tham gia, thẩm định, cấp ý kiến pháp lý về thủ tục hành chính

1. Việc lấy ý kiến tham gia, thẩm định,cấp ý kiến pháp lý về TTHC được thực hiện đồng thời với việc lấy ý kiến thamgia, thẩm định, cấp ý kiến pháp lý về nội dung chính sách, đề nghị xây dựng luật,pháp lệnh, nghị định và dự thảo văn bản QPPL có quy định TTHC. Vụ Pháp chế cótrách nhiệm tham gia ý kiến, thẩm định, cấp ý kiến pháp lý về TTHC cùng với việccho ý kiến, thẩm định, cấp ý kiến pháp lý về dự thảo văn bản QPPL theo quy địnhtại Mục 3 Chương III Quy chế này. Tại văn bản tham gia ý kiến, thẩm định, văn bảncấp ý kiến pháp lý có mục riêng về TTHC.

Hồ sơ gửi lấy ý kiến tham gia, thẩm định,cấp ý kiến pháp lý được thực hiện như đối với dự thảo văn bản QPPL, đồng thời bổsung thêm các biểu, bảng đánh giá tác động của từng TTHC.

Ngoài ra, trong văn bản đề nghị thamgia ý kiến, thẩm định, cấp ý kiến pháp lý về dự thảo văn bản QPPL, đối với nộidung về TTHC, cần nêu rõ các tiêu chí đã đạt được theo kết quả đánh giá thủ tụchành chính (sự cần thiết; tính hợp lý; tính hợp pháp; các chi phí tuân thủ).

2. Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPLcó quy định TTHC có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ gửi lấy ý kiến tham gia của VụPháp chế và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; lấy ý kiến thẩm định, ý kiến pháplý của Vụ Pháp chế; Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến để hoàn thiện các quy định vềTTHC; trường hợp không tiếp thu phải báo cáo Bộ cụ thể trong tờ trình Bộ.

Điều 35. Công bố,công khai thủ tục hành chính

1. Dự thảo quyết định của Bộ trưởng BộTài chính công bố thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định tại Điều 15Nghị định số 63/2010/NĐ-CP cụ thể như sau:

a) Đối với Quyết định công bố có TTHCđược sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, nội dung quyết định phải xác định rõ bộ phậnnào của TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; văn bản QPPL có quy định việcsửa đổi, bổ sung hoặc thay thế TTHC;

b) Đối với quyết định công bố có TTHCbị hủy bỏ, bãi bỏ, nội dung quyết định phải xác định rõ tên TTHC bị hủy bỏ hoặcbãi bỏ; trường hợp TTHC đã được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC,trong quyết định phải ghi rõ số, ký hiệu của hồ sơ TTHC; văn bản QPPL có quy địnhviệc hủy bỏ hoặc bãi bỏ TTHC.

2. Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bảnQPPL có trách nhiệm:

a) Dự thảo quyết định của Bộ trưởng BộTài chính công bố TTHC;

b) Chậm nhất trước 20 ngày làm việctính đến ngày văn bản có hiệu lực thi hành, trình Bộ (qua Vụ Pháp chế) dự thảoquyết định công bố TTHC;

c) Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chếđể hoàn thiện dự thảo quyết định;

d) Sau 01 ngày làm việc kể từ ngày Bộtrưởng Bộ Tài chính ký quyết định công bố TTHC, gửi quyết định đến Vụ Pháp chếđể triển khai cập nhật TTHC lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

a) Rà soát quyết định công bố TTHC dođơn vị soạn thảo để có ý kiến trước khi trình Bộ ký ban hành;

b) Phối hợp với đơn vị soạn thảo hoànthiện dự thảo để trình Bộ;

c) Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhậnđược quyết định công bố TTHC, đăng nhập TTHC lên cơ sở dữ liệu quốc gia, đồngthời phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính và các đơn vị thuộc Bộ cóliên quan đăng tải lên Công thông tin điện tử của Bộ và của các đơn vị thuộc Bộ(nếu có).

4. Cục Tin học và Thống kê tài chínhvà các đơn vị thuộc Bộ có Cổng/Trang thông tin điện tử riêng có trách nhiệm phốihợp với Vụ Pháp chế trong việc đăng tải quyết định công bố TTHC lên Cổng thôngtin điện tử của Bộ Tài chính và Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị (nếucó).

Mục 3. THẨM ĐỊNHDỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Điều 36. Nguyêntắc thẩm định

1. Thẩm định dự thảo văn bản QPPL làhoạt động xem xét, đánh giá về nội dung và hình thức của dự thảo nhằm bảo đảmtính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của dự án, dự thảo trong hệthống pháp luật.

2. Việc thẩm định dự thảo văn bảnQPPL phải đảm bảo tính khách quan, khoa học; bảo đảm sự phối hợp giữa các đơn vịliên quan; tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn thẩm định theo quy định củapháp luật và quy định tại Quy chế này.

3. Các dự án, dự thảo văn bản QPPL doBộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hànhtheo thẩm quyền phải gửi lấy ý kiến pháp lý, ý kiến thẩm định trước khi trìnhLãnh đạo Bộ xem xét, duyệt và ký. Văn phòng Bộ chỉ tiếp nhận hồ sơ trình Bộ củacác đơn vị khi có ý kiến pháp lý, ý kiến thẩm định bằng văn bản của đơn vị thẩmđịnh.

Điều 37. Đơn vịthẩm định

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm thẩm địnhdự thảo thông tư, cho ý kiến pháp lý dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, pháplệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lệnh, quyết định của Chủ tịchnước; nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọilà thẩm định).

Tổ chức pháp chế thuộc Tổng cục có tráchnhiệm cho ý kiến pháp lý về dự thảo văn bản QPPL do các đơn vị thuộc Tổng cụcchủ trì soạn thảo trước khi trình Lãnh đạo Tổng cục duyệt, ký công văn gửi VụPháp chế thẩm định.

2. Đối với dự thảo thông tư do VụPháp chế Bộ chủ trì soạn thảo, việc thẩm định được thực hiện thông qua hình thứcHội đồng tư vấn thẩm định theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP .

3. Vụ Pháp chế, tổ chức pháp chế thuộcTổng cục có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thẩmđịnh. Trường hợp hồ sơ thẩm định chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 37 Quy chếnày thì trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Vụ Pháp chếđề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo bổ sung hồ sơ. Trong thời hạn chậm nhất sau 02ngày làm việc, đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm bổ sung hồ sơ. Thời điểmthẩm định được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định. Việc thẩm định được thựchiện theo đúng quy định tại Điều 40, Điều 41 Quy chế này. Trong quá trình thẩmđịnh, có thể yêu cầu đơn vị chủ trì soạn thảo cung cấp thêm thông tin, tài liệucó liên quan để làm rõ nội dung dự thảo.

Trường hợp qua kiểm tra, rà soát xétthấy văn bản chưa hoàn tất các thủ tục soạn thảo, không đủ điều kiện trình Lãnhđạo Bộ, Vụ Pháp chế có trách nhiệm nêu rõ lý do và đề nghị đơn vị chủ trì soạnthảo tiếp tục hoàn thiện.

Điều 38. Tráchnhiệm của thủ trưởng đơn vị trong thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

1. Thủ trưởng đơn vị chủ trì soạn thảocó trách nhiệm:

a) Gửi đủ hồ sơ thẩm định đến đơn vịthẩm định;

b) Cung cấp thông tin, tài liệu hoặcthuyết trình về dự thảo theo yêu cầu của đơn vị thẩm định;

c) Trong thời hạn tối đa là 10 ngàylàm việc kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, đơn vị chủ trìsoạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định đểchỉnh lý, hoàn thiện dự án, dự thảo trình Bộ. Trường hợp có ý kiến khác với ýkiến thẩm định của Vụ Pháp chế, đơn vị chủ trì soạn thảo phải báo cáo Bộ xemxét, quyết định.

2. Các thủ trưởng đơn vị có trách nhiệmcử đại diện có trình độ chuyên môn phù hợp phối hợp thẩm định theo đề nghị củaVụ Pháp chế.

Điều 39. Hồ sơthẩm định

1. Hồ sơ thẩm định gồm:

a) Văn bản yêu cầu thẩm định;

b) Dự thảo tờ trình Bộ;

c) Dự thảo tờ trình cấp có thẩm quyền(đối với văn bản do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền banhành) và dự thảo văn bản;

d) Bản tổng hợp, giải trình tiếp thucác ý kiến góp ý (gửi kèm văn bản góp ý về dự thảo của các đơn vị trong vàngoài Bộ có liên quan); văn bản cho ý kiến pháp lý của tổ chức pháp chế đối vớidự thảo văn bản QPPL do các Tổng cục chủ trì soạn thảo;

đ) Bản đánh giá thủ tục hành chínhtrong dự án, dự thảo văn bản, nếu trong dự án, dự thảo văn bản có quy định thủtục hành chính; Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án, dự thảo,nếu trong dự án, dự thảo có quy định liên quan đến vấn đềbình đẳng giới;

e) Báo cáo đánh giá tác động đối vớiquyết định của Thủ tướng Chính phủ và thông tư theo quy định tại Điều 27 Quy chếnày, trong đó có nội dung về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới (nếu có) và bảnđánh giá thủ tục hành chính trong trường hợp được luật giao quy định thủ tụchành chính;

g) Bản thuyết trình chi tiết về nộidung của dự thảo văn bản QPPL (nếu có);

h) Bản tổng hợp các vấn đề vướng mắcphát sinh đã giải quyết trong thời gian thực hiện văn bản QPPL (đối với trườnghợp soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế) và đánh giá các nội dungphù hợp đưa vào dự thảo văn bản (nếu có);

i) Tài liệu tham khảo trong nước vànước ngoài (nếu có).

2. Số lượng hồ sơ thẩm định gửi VụPháp chế là 01 bộ. Các tài liệu tại điểm a, d được gửi bằng bản giấy; các tàiliệu còn lại được gửi bằng bản điện tử tới địa chỉ thư điện tử:[email protected]

Điều 40. Nộidung thẩm định

1. Sự cần thiết ban hành văn bản QPPL.

2. Căn cứ pháp lý để ban hành văn bảnQPPL; tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật;sự phù hợp của nội dung dự thảo với văn bản pháp luật mà dự thảo dùng làm căn cứpháp lý để ban hành.

3. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh củadự thảo.

4. Tính khả thi của dự thảo.

5. Việc tuân thủ thủ tục và trình tựsoạn thảo.

6. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản.

7. Các nội dung cụ thể liên quan đếnphạm vi thẩm định.

8. Sự cần thiết, tính hợp lý,chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản QPPL, nếu trong dựthảo văn bản QPPL có quy định thủ tục hành chính; việc lồng ghép vấn đề bình đẳnggiới trong dự thảo văn bản QPPL (nếu có).

9. Điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực,tài chính để thi hành thông tư.

10. Phương án xử lý những vấn đề còncó ý kiến khác nhau (nếu có).

Điều 41. Quytrình thẩm định

1. Đơn vị chủ trì soạn thảo gửi hồ sơthẩm định đến Vụ Pháp chế theo quy định tại Điều 39 của Quy chế này.

2. Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ theoquy định, Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổ chức thẩm định bảo đảm chất lượng và gửicông văn thẩm định đến đơn vị chủ trì. Việc thẩm định theo hình thức Hội đồngđược áp dụng đối với dự thảo văn bản QPPL do Vụ Pháp chế chủ trì soạn thảo; cácdự thảo văn bản QPPL có phạm vi và đối tượng điều chỉnh rộng, tính chất phức tạp,liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc liên quan đến những lĩnh vực nhạy cảm trong đờisống kinh tế - xã hội, trừ trường hợp yêu cầu thời gian gấp. Thành phần Hội đồngthẩm định tối thiểu là 09 người gồm:

a) Thành phần bắt buộc: Chủ tịch Hộiđồng là một Lãnh đạo Vụ Pháp chế; Thư ký Hội đồng là một cán bộ của Vụ Pháp chế;Đại diện đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPL, các cán bộ Vụ Pháp chế;

b) Thành phần khác: Đại diện các đơnvị thuộc Bộ khác có liên quan; Đại diện các Bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoahọc am hiểu các vấn đề chuyên môn liên quan đến nội dung của dự án, dự thảo vănbản QPPL (nếu có).

3. Thời hạn thẩm định tối đa là 05ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định, trường hợp thẩm định theo hình thức Hộiđồng thì thời gian thẩm định tối đa là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồsơ. Đối với dự thảo văn bản QPPL có yêu cầu tiến độ khẩn trương, cần ban hành kịpthời để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích của các tổ chức, cánhân thì thời hạn thẩm định theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và tối đa không quá 02ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định.

4. Đơn vị chủ trì soạn thảo có tráchnhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý dự thảo trình Bộ xem xét,quyết định.

5. Trường hợp đơn vị chủ trì soạn thảocó ý kiến khác với ý kiến thẩm định thì đơn vị chủ trì soạn thảo bổ sung vào tờtrình Bộ nội dung giải trình về ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế.

6. Việc cho ý kiến pháp lý vào dự thảovăn bản QPPL của tổ chức pháp chế thuộc các Tổng cục được thực hiện theo quytrình này.

Điều 42. Chuẩn bị,gửi hồ sơ dự án, dự thảo đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định

1. Đơn vị chủ trì soạn thảo có tráchnhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ chuẩn bị hồ sơ dự án, dự thảo luật,nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lệnh,quyết định của Chủ tịch nước; nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướngChính phủ (sau đây gọi là hồ sơ thẩm định) gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

2. Hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định đượcthực hiện theo quy định tại Điều 58, Điều 92, Điều 98 Luật Ban hành văn bảnQPPL, gồm có:

a) Tờ trình Chính phủ/Thủ tướng Chínhphủ về dự án, dự thảo;

b) Dự thảo văn bản;

c) Bản đánh giá TTHC trong dự án, dựthảo văn bản, nếu trong dự án, dự thảo văn bản có quy định TTHC;

d) Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳnggiới trong dự án, dự thảo, nếu trong dự án, dự thảo có quy định liên quan đến vấnđề bình đẳng giới;

d) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thuý kiến góp ý; bản chụp ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan ngang bộ;

đ) Tài liệu khác (nếu có).

Tài liệu là tờ trình, dự thảo văn bảnđược gửi bằng bản giấy, tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử theo đúngquy định tại Điều 58, Điều 92, Điều 98 Luật Ban hành văn bản QPPL.

3. Trong thời hạn một ngày làm việc kểtừ ngày Lãnh đạo Bộ ký công văn gửi Bộ Tư pháp lấy ý kiến thẩm định, đơn vị chủtrì soạn thảo có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp để thẩm định. Công văn đềnghị thẩm định phải được gửi Vụ Pháp chế để phối hợp theo dõi, đôn đốc thẩm định.

Điều 43. Giảitrình, cung cấp thông tin, tài liệu để làm rõ những nội dung còn có ý kiến khácnhau trong quá trình Bộ Tư pháp thẩm định

1. Đơn vị chủ trì soạn thảo phối hợpvới Vụ Pháp chế tham dự Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp để giải trình, cung cấpthông tin, tài liệu cho Hội đồng để làm rõ những nội dung còn có những ý kiếnkhác nhau. Trường hợp không thống nhất được ý kiến thì trình Bộ xin ý kiến chỉđạo.

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm theodõi, phối hợp đôn đốc các đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp gửi báo cáo thẩm địnhtheo đúng quy định tại Điều 58, Điều 92, Điều 98 Luật Ban hành văn bản QPPL.

Điều 44. Nghiêncứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

Chậm nhất sau 10 ngày làm việc, kể từngày nhận được ý kiến thẩm định, đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phối hợpvới Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ khác có liên quan nghiên cứu, giảitrình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự án, dự thảo. Trườnghợp có ý kiến khác với ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, đơn vị chủ trì soạn thảophải tổng hợp và giải trình rõ trong tờ trình Bộ để Lãnh đạo Bộ để xem xét, quyếtđịnh.

Mục 4. TRÌNH KÝ,LƯU HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Điều 45. Trình Bộký, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật

1. Đối với thông tư:

a) Hồ sơ trình Bộ:

- Tờ trình Bộ, trong đó nêu rõ sự cầnthiết ban hành, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, quá trình soạn thảo, nộidung chủ yếu của văn bản, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tài liệu thamkhảo;

- Dự thảo thông tư đã chỉnh lý saukhi tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quantrong ngành;

- Bản tổng hợp các vấn đề vướng mắcphát sinh đã giải quyết trong thời gian thực hiện văn bản và đánh giá các nộidung phù hợp đưa vào quy định tại dự thảo văn bản (đối với trường hợp soạn thảovăn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế);

- Văn bản thẩm định của Vụ Pháp chếvà văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định;

- Ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ, cácbộ, ngành, địa phương có liên quan và bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến;

- Báo cáo đánh giá tác động, trong đócó nội dung về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới (nếu có) và đánh giá TTHC trongtrường hợp được luật giao quy định TTHC;

- Các tài liệu khác có liên quan.

b) Đơn vị chủ trì soạn thảo chịu tráchnhiệm chuẩn bị hồ sơ, trình Bộ ký ban hành văn bản theo quy định tại điểm a khoản1 Điều này. Các văn bản trước khi trình Lãnh đạo Bộ ký, đóng dấu ban hành chínhthức phải có chữ ký soát của Thủ trưởng đơn vị chủ trì soạn thảo.

Văn phòng Bộ có trách nhiệm tiếp nhận,kiểm tra hồ sơ và thể thức văn bản trước khi trình Bộ. Trường hợp hồ sơ hoặc thểthức văn bản không phù hợp, Văn phòng Bộ yêu cầu đơn vị chủ trì soạn thảo hoànchỉnh ngay sau ngày nhận hồ sơ. Trong trường hợp cần thiết, Văn phòng Bộ quyết địnhlấy thêm ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan, yêu cầu chỉnhlý, bổ sung văn bản trước khi trình Bộ ký ban hành.

Sau khi Lãnh đạo Bộ cho ý kiến quyếtđịnh cuối cùng, dự thảo thông tư được chỉnh lý để trình Thứ trưởng phụ trách khốiduyệt, trình Bộ trưởng ký ban hành. Trường hợp Bộ trưởng vắng mặt thì trình Thứtrưởng được Bộ trưởng ủy quyền ký ban hành.

2. Đối với dự án, dự thảo luật, nghịquyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lệnh,quyết định của Chủ tịch nước; nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướngChính phủ:

a) Hồ sơ trình Bộ gồm các văn bản,tài liệu theo quy định tại Điều 59, Điều 93, Điều 99 Luật Ban hành văn bản QPPLvà các văn bản, tài liệu sau:

- Tờ trình Bộ trong đó nêu rõ mục đích,quan điểm xây dựng văn bản; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, quá trình soạnthảo; nội dung chủ yếu của văn bản, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tàiliệu tham khảo;

- Ý kiến pháp lý của Vụ Pháp chế vàbáo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến pháp lý của Vụ Pháp chế;

- Bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ýkiến của các đơn vị thuộc Bộ (gửi kèm ý kiến tham gia của các đơn vị thuộc Bộ).

b) Đơn vị chủ trì soạn thảo chịutrách nhiệm chuẩn bị hồ sơ, trình Bộ trình cấp có thẩm quyền ký ban hành theoquy định tại điểm a khoản 2 Điều này. Các văn bản trước khi trình Lãnh đạo Bộký, đóng dấu chính thức phải có chữ ký soát của Thủ trưởng đơn vị chủ trì soạnthảo;

Trong thời hạn một ngày làm việc kể từngày Lãnh đạo Bộ duyệt hồ sơ, ký tờ trình cấp có thẩm quyền, đơn vị chủ trì soạnthảo có trách nhiệm gửi hồ sơ và tệp dữ liệu điện tử đến cấp có thẩm quyền; đồngthời gửi 01 bộ cho Vụ Pháp chế để theo dõi.

Điều 46. Ràsoát, lưu hành, đăng Công báo đối với thông tư

1. Rà soát văn bản QPPL:

a) Chậm nhất trong thời hạn 02 ngàylàm việc kể từ ngày thông tư được ký ban hành, thủ trưởng đơn vị chủ trì soạnthảo có trách nhiệm rà soát về nội dung, thể thức, kỹ thuật trình bày thông tưtrước khi gửi Văn phòng Bộ lấy số, lưu hành;

b) Trước và sau khi nghị định, quyếtđịnh của Thủ tướng Chính phủ được ký ban hành, đơn vị thuộc Bộ được giao nhiệmvụ chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chức năng của Vănphòng Chính phủ rà soát lại về nội dung, thể thức, kỹ thuật trình bày nghị định,quyết định của Thủ tướng Chính phủ (bao gồm cả việc trình Bộ ký nháy trước khidự thảo nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ được ký ban hành).

2. Lưu hành văn bản:

a) Sau khi văn bản được Lãnh đạo Bộký chính thức, đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi Văn phòng Bộ kèmtheo tệp dữ liệu điện tử theo quy định tại Quy chế công tác văn thư của Bộ Tàichính;

b) Văn phòng Bộ có trách nhiệm cấp sốvăn bản, in ấn đúng số lượng văn bản (đối với các Tổng cục, Cục thuộc Bộ, việcin ấn văn bản sẽ do các đơn vị thực hiện), đóng dấu, lưu giữ, gửi văn bản theo“Nơi nhận” tại văn bản;

c) Thủ trưởng đơn vị được giao chủtrì soạn thảo có trách nhiệm cử người phối hợp để việc in, lưu hành văn bảnQPPL, đăng Công báo được kịp thời, chính xác.

3. Việc đăng Công báo thực hiện theoĐiều 150 của Luật Ban hành văn bản QPPL, Mục 1 Chương VI Nghị định số 34/2016/NĐ-CP Trong thời hạn chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày ký banhành thông tư, Văn phòng Bộ có trách nhiệm gửi bản chính kèm theo tệp dữ liệuđiện tử đến Văn phòng Chính phủ để đăng Công báo.

4. Trong thời gian chậm nhất là 02ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành thông tư, đơn vị được giao chủ trì soạn thảocó trách nhiệm gửi bản chính thông tư kèm theo tệp dữ liệu điện tử đến Vụ Phápchế để tổ chức kiểm tra theo quy định; đăng tải lên cơ sở dữ liệu quốc gia vềpháp luật; đồng thời, đăng tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính(Trang thông tin Pháp luật tài chính).

Chương IV

HOÀN THIỆN VĂN BẢNQUY PHẠM PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH

Mục 1. KIỂM TRA,RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Điều 47. Kiểmtra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

1. Công tác kiểm tra, xử lý văn bảnphải được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với công tác soạn thảo, banhành văn bản và rà soát văn bản. Văn bản thuộc đối tượng kiểm tra, xử lý đượcthực hiện theo quy định tại Điều 103 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP gồm:

a) Thông tư, thông tư liên tịch do BộTài chính chủ trì soạn thảo;

b) Văn bản QPPL do Bộ trưởng, Thủ trưởngcơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địaphương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ban hành có quy định liên quan đếnlĩnh vực tài chính;

c) Văn bản do Bộ Tài chính ban hànhcó chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành dưới hình thức văn bản QPPL;văn bản có thể thức, nội dung như văn bản QPPL hoặc văn bản có nội dung giảithích chính sách, chế độ, xử lý các vướng mắc liên quan đến chính sách, chế độhoặc hướng dẫn nghiệp vụ do Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính thừa lệnhLãnh đạo Bộ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền;

d) Kiểm tra việc thực hiện văn bảnQPPL tài chính.

2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ:

a) Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm:

- Tổ chức kiểm tra, xử lý đối với cácvăn bản do đơn vị mình chủ trì soạn thảo;

- Thực hiện kiểm tra, xử lý các văn bảndo Bộ, ngành, địa phương ban hành có nội dung liên quan đến tài chính gửi đến BộTài chính để kiểm tra theo quy định.

b) Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

- Kiểm tra, xử lý các văn bản do VụPháp chế chủ trì soạn thảo;

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổchức kiểm tra, xử lý các văn bản do Bộ, ngành, địa phương ban hành có nội dungliên quan đến tài chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của đơn vị;

- Hướng dẫn triển khai công tác kiểmtra, xử lý văn bản; theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo Bộ về kết quả kiểmtra văn bản thuộc trách nhiệm kiểm tra của các đơn vị thuộc Bộ.

3. Việc phối hợp công tác trong kiểmtra, xử lý văn bản QPPL giữa Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ; nội dung,trình tự, thủ tục kiểm tra, xử lý văn bản QPPL được thực hiện theo quy định củaBộ Tài chính về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL trong lĩnh vực tài chính.

Điều 48. Ràsoát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản QPPL thuộc trách nhiệm ràsoát, hệ thống hóa của Bộ Tài chính là các văn bản do Bộ Tài chính ban hành hoặcchủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành; các văn bản do cơ quan, tổchức, đại biểu Quốc hội trình có nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của BộTài chính, bao gồm:

a) Luật, nghị quyết của Quốc hội;pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lệnh, quyết định của Chủ tịchnước; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ vớiĐoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

b) Nghị định của Chính phủ; nghị quyếtliên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; quyếtđịnh của Thủ tướng Chính phủ;

c) Thông tư, thông tư liên tịch do BộTài chính chủ trì soạn thảo.

2. Xác định phạm vi và phân loại ràsoát, hệ thống hóa văn bản QPPL:

a) Rà soát, hệ thống hóa văn bản hếthiệu lực toàn bộ hoặc một phần theo định kỳ hàng năm: Trước ngày 31/12 hàngnăm, Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chứcthực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL để trình Lãnh đạo Bộ ra quyết địnhcông bố theo quy định.

b) Rà soát, hệ thống hóa theo chuyênđề, lĩnh vực:

- Căn cứ rà soát, hệ thống hóa văn bảnQPPL theo chuyên đề, lĩnh vực:

+ Ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủtướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ;

+ Tình hình, kết quả thực hiện hoặcyêu cầu trong việc triển khai thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh,nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Trường hợp phát sinh nhiệm vụ, VụPháp chế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ liên quan trìnhBộ kế hoạch rà soát, hệ thống hóa và tổ chức triển khai thực hiện.

c) Rà soát văn bản trong quátrình soạn thảo văn bản QPPL do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo:

Các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trìsoạn thảo văn bản QPPL có trách nhiệm rà soát xác định hiệu lực các văn bảnQPPL có liên quan để quy định rõ việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản tại dự thảo văn bản QPPL. Trường hợp vượt thẩm quyền, đơn vịchủ trì soạn thảo văn bản QPPL có trách nhiệm lập hồ sơ để trình cấp có thẩmquyền ra quyết định bãi bỏ ngay sau khi văn bản QPPL được ban hành theo quy địnhtại Chương IX Nghị định số 34/2016/NĐ-CP .

Điều 49. Trình tự,thủ tục rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

1. Lập Danh mục văn bản thuộc đối tượngrà soát, hệ thống hóa:

Căn cứ vào kết quả xây dựng, ban hànhvăn bản QPPL hàng năm và các năm trước, Vụ Pháp chế chủ trì lập Danh mục văn bảnvà phân công đơn vị thuộc Bộ thực hiện rà soát, hệ thống hóa.

2. Lập phiếu rà soát văn bản: Đối vớimỗi văn bản được rà soát phải lập phiếu rà soát theo mẫu số 1 Phụ lục IV banhành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP .

Trường hợp văn bản rà soát có nộidung phức tạp hoặc cần phải có kiến nghị xử lý, đơn vị thuộc Bộ thực hiện rà soátvăn bản tổ chức xem xét, trao đổi, thảo luận hoặc lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộcó liên quan và các Bộ, ngành khác liên quan (nếu có) về kết quả rà soát văn bảnđể có cơ sở xử lý.

3. Lập hồ sơ rà soát văn bản.

Trường hợp văn bản phải thực hiện xửlý theo hướng đính chính hoặc hủy bỏ; bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bảnmới, thay thế các quy phạm hoặc cần công bố danh mục văn bản đã bị hủy bỏ, bãibỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thì phải lập hồ sơ rà soát văn bản.

4. Lấy ý kiến của tổ chức pháp chếđơn vị mình (nếu có) và Vụ Pháp chế Bộ về kết quả rà soát, hệ thống hóa.

5. Hoàn thiện, gửi Vụ Pháp chế kết quảvà trình Bộ ra quyết định công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa.

6. Tổ chức thực hiện:

a) Đối với trường hợp đính chính hoặchủy bỏ, bãi bỏ: công bố danh mục để kịp thời xử lý.

b) Đối với trường hợp phải sửa đổi, bổsung, ban hành văn bản mới: trình Bộ đưa vào Chương trình xây dựng văn bản QPPLhàng năm của Bộ Tài chính.

Điều 50. Tráchnhiệm của các đơn vị trong rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

1. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ:

a) Thực hiện việc rà soát, hệ thốnghóa văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị theo quy định tại Điều 48Quy chế này;

b) Phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiệnnhiệm vụ rà soát và hệ thống hóa các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý củađơn vị và các đơn vị khác thuộc Bộ;

c) Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chếxử lý kết quả rà soát, xây dựng dự thảo văn bản để đình chỉ việc thi hành, bãibỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung văn bản được rà soát hoặc ban hành văn bản mớitrong thực hiện kết quả rà soát văn bản thuộc lĩnh vực đã được giao quản lý đãđược Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

2. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế:

a) Đầu mối tổ chức rà soát, hệ thốnghóa văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính; phối hợp với cácđơn vị thuộc Bộ đề xuất xử lý kết quả rà soát và tổng hợp kết quả rà soát, hệthống hóa chung của Bộ Tài chính;

b) Hướng dẫn về nghiệp vụ, đôn đốc,kiểm tra hoạt động rà soát, hệ thống hóa của các đơn vị thuộc Bộ;

c) Tổng hợp, trình Bộ phê duyệt tập hệthống hóa văn bản QPPL thuộc lĩnh vực tài chính;

d) Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản;phối hợp với Cục Tin học và Thống kê Tài chính cập nhật kết quả rà soát, hệ thốnghóa văn bản QPPL thuộc lĩnh vực tài chính trên Cổng thông tin điện tử của BộTài chính.

Mục 2. HỢP NHẤTVÀ PHÁP ĐIỂN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Điều 51. Văn bảnquy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền hợp nhất, pháp điển của Bộ Tài chính

1. Văn bản hợp nhất gồm:

a) Nghị định của Chính phủ, quyết địnhcủa Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo;

b) Thông tư, thông tư liên tịch do BộTài chính chủ trì soạn thảo;

c) Các văn bản QPPL khác thuộc thẩmquyền ban hành của Chủ tịch nước do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.

2. Văn bản pháp điển gồm:

a) Văn bản QPPL do Bộ Tài chính trìnhcấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền;

b) Văn bản QPPL do cơ quan, tổ chức,đại biểu Quốc hội trình điều chỉnh những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nướccủa Bộ Tài chính.

Điều 52. Nguyêntắc hợp nhất, pháp điển quy phạm pháp luật

1. Đối với hợp nhất văn bản QPPL:

a) Việc hợp nhất văn bản QPPL tàichính phải được thực hiện ngay sau khi văn bản QPPL được sửa đổi, bổ sung; việchợp nhất, văn bản QPPL không được làm thay đổi nội dung và hiệu lực của văn bảnđược hợp nhất;

b) Chỉ hợp nhất văn bản do cùng mộtcơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

c) Tuân thủ trình tự, kỹ thuật hợp nhấtvăn bản được quy định tại Pháp lệnh Hợp nhất văn bản QPPL.

2. Đối với pháp điển quy phạm pháp luật:

a) Không làm thay đổi nội dung và hiệulực của QPPL được pháp điển;

b) Thực hiện pháp điển theo thứ bậchiệu lực pháp lý của QPPL từ cao xuống thấp;

c) Kịp thời cập nhật QPPL mới đượcban hành vào Bộ pháp điển và loại bỏ QPPL hết hiệu lực khỏi Bộ pháp điển;

d) Tuân thủ trình tự, thủ tục, kỹ thuậtpháp điển quy phạm pháp luật được quy định tại Pháp lệnh Pháp điển hệ thốngQPPL.

Điều 53. Tráchnhiệm của các đơn vị trong hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm hợp nhấtcác văn bản QPPL do các Vụ, Cục thuộc Bộ chủ trì soạn thảo. Quy trình thực hiệnnhư sau:

a) Sau 05 ngày làm việc kể từ ngàyvăn bản QPPL sửa đổi, bổ sung được ký ban hành, Vụ Pháp chế dự thảo văn bản hợpnhất và gửi lấy ý kiến đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản rà soát, kiểm tra tính chínhxác về nội dung và hiệu lực văn bản;

b) Sau 02 ngày làm việc kể từ khi cóý kiến của đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản, Vụ Pháp chế hoàn thiện văn bản hợpnhất và trình Bộ phê duyệt, ký xác thực văn bản hợp nhất;

c) Trong thời hạn chậm nhất là 02ngày làm việc kể từ ngày xác thực, Vụ Pháp chế có trách nhiệm gửi bản chính vănbản hợp nhất kèm theo tệp dữ liệu điện tử đến Văn phòng Bộ để gửi Văn phòngChính phủ đăng Công báo; thực hiện đăng tải lên cơ sở dữ liệu quốc gia về phápluật.

2. Các Tổng cục có trách nhiệm hợp nhấtđối với văn bản QPPL do đơn vị chủ trì soạn thảo. Quy trình như sau:

a) Sau 05 ngày làm việc kể từ ngàyvăn bản QPPL sửa đổi, bổ sung được ký ban hành, đơn vị có trách nhiệm dự thảovăn bản hợp nhất và gửi lấy ý kiến Vụ Pháp chế về kỹ thuật hợp nhất;

b) Sau 02 ngày làm việc kể từ khi cóý kiến của Vụ Pháp chế, đơn vị hoàn thiện và trình Bộ (qua Vụ Pháp chế) phê duyệt,ký xác thực văn bản hợp nhất;

c) Trong thời hạn chậm nhất là 02ngày làm việc kể từ ngày xác thực, đơn vị có trách nhiệm gửi bản chính văn bảnhợp nhất kèm theo tệp dữ liệu điện tử đến Văn phòng Bộ để gửi Văn phòng Chínhphủ đăng Công báo; gửi Vụ Pháp chế để đăng tải lên cơ sở dữ liệu quốc gia vềpháp luật.

3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm theodõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo về công tác hợp nhất văn bản thuộc trách nhiệmBộ Tài chính.

Điều 54. Tráchnhiệm của các đơn vị trong pháp điển quy phạm pháp luật

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm pháp điểnđối với các đề mục có văn bản do các Vụ, Cục thuộc Bộ chủ trì soạn thảo.

a) Căn cứ vào phân công tại Kế hoạchpháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính, Vụ Pháp chế xácđịnh các đề mục pháp điển thuộc phạm vi trách nhiệm của đơn vị và thực hiệnpháp điển theo đề mục;

b) Kết quả pháp điển theo đề mục đượcgửi xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan(trong trường hợp cần thiết). Trong thời gian tối đa 15 ngày làm việc kể từngày nhận được ý kiến tham gia, Vụ Pháp chế tiếp thu, hoàn thiện kết quả phápđiển theo đề mục để trình Bộ phê duyệt, gửi Bộ Tư pháp thẩm định;

c) Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩmđịnh (Bộ Tư pháp), Vụ Pháp chế tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện kết quả pháp điển;trên cơ sở đó trình Bộ phê duyệt, ký xác thực kết quả pháp điển gửi Bộ Tư phápđể đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển quốc gia.

2. Các Tổng cục có trách nhiệm phápđiển đối với các đề mục có văn bản do đơn vị chủ trì soạn thảo.

a) Căn cứ vào phân công tại Kế hoạchpháp điển hệ thống QPPL trong lĩnh vực tài chính, đơn vị xác định các đề mụcpháp điển thuộc phạm vi trách nhiệm của đơn vị và thực hiện pháp điển theo đề mục;

b) Kết quả pháp điển theo đề mục đượcgửi xin ý kiến Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ cóliên quan (trong trường hợp cần thiết). Trong thời gian tối đa 15 ngày làm việckể từ ngày nhận được ý kiến tham gia, đơn vị thực hiện pháp điển theo đề mục tiếpthu, hoàn thiện kết quả pháp điển theo đề mục để trình Bộ (qua Vụ Pháp chế) phêduyệt, gửi Bộ Tư pháp thẩm định;

c) Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định (Bộ Tư pháp), đơn vị tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện kếtquả pháp điển; trên cơ sở đó trình Bộ phê duyệt, gửi Bộ Tư pháp để đăng tảitrên Cổng thông tin điện tử pháp điển quốc gia.

3. Đối với việc thực hiện pháp điểnvăn bản QPPL tài chính thuộc đề mục pháp điển của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; VụPháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai, thực hiệnpháp điển.

Điều 55. Quytrình cập nhật kết quả pháp điển quy phạm pháp luật tại Bộ Tài chính

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm cập nhậtkết quả pháp điển đối với các đề mục có văn bản do các Vụ, Cục chủ trì soạn thảohoặc thuộc phạm vi quản lý của đơn vị như sau:

a) Sau 15 ngày kể từ ngày văn bảnQPPL mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bị bãi bỏ thuộc các đềmục đã có, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản xây dựng hồ sơ đề xuất với Vụ Phápchế để đề xuất cập nhật vào vị trí tương ứng tại Bộ Pháp điển. Hồ sơ gồm:

- Công văn đề nghị;

- Văn bản QPPL hoặc các văn bản cógiá trị pháp lý khác là căn cứ cho việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bị bãibỏ QPPL.

b) Trong thời gian tối đa 20 ngày làmviệc, kể từ ngày nhận được công văn đề nghị, Vụ Pháp chế thực hiện rà soát, cậpnhật QPPL mới vào kết quả pháp điển theo đề mục. Kết quả cập nhật được trình Bộphê duyệt và ký xác thực gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

c) Sau khi Lãnh đạo Bộ ký xác thực kếtquả pháp điển, Vụ Pháp chế có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp để thẩm địnhtheo trình tự, thủ tục của pháp luật.

d) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngàynhận được kết luận của Hội đồng thẩm định (Bộ Tư pháp), Vụ pháp chế chỉnh lý,hoàn thiện kết quả pháp điển theo đề mục; đồng thời gửi kết quả đến Bộ Tư phápđể sắp xếp kết quả pháp điển theo đề mục vào chủ đề trên Cổng thông tin điện tửpháp điển quốc gia.

2. Các Tổng cục có trách nhiệm cập nhậtkết quả pháp điển đối với các đề mục có văn bản do đơn vị chủ trì soạn thảo hoặcthuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

a) Sau 15 ngày kể từ ngày văn bảnQPPL mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bị bãi bỏ thuộc các đềmục đã có, đơn vị xây dựng hồ sơ đề xuất với Vụ Pháp chế để đề xuất cập nhậtvào vị trí tương ứng tại Bộ Pháp điển. Hồ sơ gồm:

- Công văn đề nghị;

- Văn bản QPPL hoặc các văn bản cógiá trị pháp lý khác là căn cứ cho việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bị bãibỏ QPPL.

b) Trong thời gian tối đa 20 ngày làmviệc, kể từ ngày nhận ý kiến của Vụ Pháp chế, đơn vị cập nhật QPPL mới vào kếtquả pháp điển theo đề mục. Kết quả cập nhật được trình Bộ (qua Vụ Pháp chế) phêduyệt và ký xác thực gửi Bộ Tư pháp thẩm định;

c) Sau khi Lãnh đạo Bộ ký xác thực kếtquả pháp điển, đơn vị có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp để thẩm định theotrình tự, thủ tục của pháp luật;

d) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngàynhận được kết luận của Hội đồng thẩm định (Bộ Tư pháp), đơn vị chỉnh lý, hoànthiện kết quả pháp điển theo đề mục; đồng thời gửi kết quả đến Bộ Tư pháp để sắpxếp kết quả pháp điển theo đề mục vào chủ đề trên Cổng thông tin điện tử phápđiển quốc gia.

3. Đối với việc cập nhật văn bản QPPLtài chính mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bị bãi bỏ thuộccác đề mục pháp điển của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợpvới các đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai, thực hiện.

Mục 3. TUYÊNTRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

Điều 56. Tuyêntruyền, phổ biến pháp luật

1. Đối tượng được tuyên truyền, phổbiến pháp luật:

a) Cán bộ, công chức, viên chức ngànhTài chính;

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoàingành Tài chính thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh của các văn bản QPPL tàichính.

2. Yêu cầu đối với công tác tuyêntruyền, phổ biến pháp luật:

a) Kịp thời phổ biến, tuyên truyền luật,pháp lệnh, các văn bản QPPL quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnhthuộc lĩnh vực tài chính mới ban hành, đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểuvăn bản QPPL của các đối tượng thi hành; tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọngđiểm hiệu quả công tác này;

b) Bám sát nhiệm vụ trọng tâm củangành tài chính, phát huy thế mạnh của từng đơn vị và huy động sự tham gia tíchcực của báo, tạp chí Ngành. Gắn hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật vớihoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, công tác soạn thảo văn bản, hoạt độngtuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp và cáchoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng.

3. Hình thức tuyên truyền, phổ biếnpháp luật:

a) Họp báo, thông cáo báo chí;

b) Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn,hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật;

c) Thông qua các phương tiện thôngtin đại chúng, đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; niêmyết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, đơn vị;

d) Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật;

đ) Lồng ghép trong hoạt động văn hóa,sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể;

e) Các hình thức phổ biến, giáo dục phápluật khác phù hợp với từng đối tượng cụ thể mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân cóthẩm quyền có thể áp dụng để bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luậtđem lại hiệu quả.

4. Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyêntruyền, phổ biến pháp luật:

a) Căn cứ Chương trình xây dựng văn bảnQPPL hàng năm, kết quả soạn thảo, ban hành văn bản QPPL và hướng dẫn của Bộ Tưpháp, Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan xây dựngvà trình Bộ Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật;

b) Việc xây dựng kế hoạch phải đảm bảokhả thi, hình thức triển khai phù hợp với từng nội dung văn bản và đối tượngthi hành văn bản QPPL.

5. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ:

a) Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, triển khai và kiểm tra,đôn đốc, theo dõi đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vịthuộc Bộ có liên quan triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật;

- Tổng hợp, trình Bộ gửi Bộ Tư phápbáo cáo về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

b) Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm:

- Đề xuất nội dung, hình thức tuyêntruyền, phổ biến pháp luật gửi Vụ Pháp chế tổng hợp đưa vào Kế hoạch tuyên truyền,phổ biến pháp luật;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vịliên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch tuyên truyền, phổbiến pháp luật hàng năm của Bộ; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến tổchức, cá nhân thuộc đối tượng điều chỉnh của văn bản và cán bộ, công chức trongđơn vị và trong hệ thống (nếu có) đối với các văn bản QPPL phục vụ công tácchuyên môn với hình thức thích hợp.

Ngoài việc tuyên truyền, phổ biếnpháp luật theo kế hoạch chung của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, nhất là các đơn vịđược tổ chức theo hệ thống dọc có trách nhiệm nắm bắt nhu cầu để chủ động tuyêntruyền, phổ biến các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực được giao phụ trách đến các đốitượng, đảm bảo việc cập nhật thông tin và kiến thức pháp luật một cách thườngxuyên, liên tục, tạo thuận lợi cho việc thực hiện văn bản QPPL tài chính;

- Lồng ghép hoạt động tuyên truyền,phổ biến pháp luật với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong cơquan đơn vị mình, nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luậttrong lĩnh vực tài chính liên quan đến doanh nghiệp;

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiệncông tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại đơn vị gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp,trình Bộ báo cáo Bộ Tư pháp.

Điều 57. Biên soạn,in ấn các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật tài chính

1. Tài liệu tuyên truyền, phổ biếnpháp luật tài chính gồm:

a) Các loại ấn phẩm, tờ rơi về phápluật tài chính;

b) Sách hệ thống hóa văn bản QPPL tàichính theo từng lĩnh vực;

c) Bộ pháp điển hệ thống QPPL tàichính; Sách tìm hiểu pháp luật, hỏi - đáp pháp luật tài chính.

2. Việc biên soạn, xuất bản các tàiliệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật tài chính phải trên cơ sở kế hoạch được Bộphê duyệt. Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản tàichính và các đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào kết quả soạn thảo, ban hành các văn bảnQPPL tài chính để xây dựng kế hoạch trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt trước ngày15/12 hàng năm.

Điều 58. Tổ chứctriển khai các hoạt động trong thời gian triển khai Ngày pháp luật nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tư pháp, VụPháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch triển khaithực hiện các hoạt động cụ thể nhằm đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các chươngtrình xây dựng văn bản QPPL, tổ chức thực hiện văn bản QPPL tài chính.

2. Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ kế hoạchcủa Bộ để lựa chọn các hoạt động cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị;Các đơn vị được tổ chức theo ngành dọc có trách nhiệm hướng dẫn triển khaitrong toàn hệ thống.

Điều 59. Tổ chứctriển khai các hoạt động trong thời gian triển khai Ngày pháp luật tài chính

1. Lấy ngày truyền thông ngành Tàichính hàng năm (ngày 28 tháng 8) làm Ngày pháp luật của ngành Tài chính để tổchức các hoạt động trọng tâm về tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Các cơ quan,đơn vị thuộc ngành Tài chính từ trung ương đến địa phương tổ chức triển khaitheo các hình thức sau:

a) Tổng kết đánh giá kết quả của côngtác xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và tuyên truyền, phổ biếnpháp luật;

b) Trao đổi nghiệp vụ và đúc rút kinhnghiệm trong việc vận dụng, áp dụng pháp luật giải quyết công việc hàng ngày củacán bộ, công chức nhằm hạn chế những sai sót trong thực thi công vụ, nâng cao ýthức chấp hành và tôn trọng pháp luật của cán bộ, công chức;

c) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đểcập nhật kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức trong đơn vị, tập trung vàocác luật được Quốc hội thông qua và có hiệu lực trong năm;

d) Biểu dương, khen thưởng những điểnhình tiên tiến trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Đưa ra các giảipháp cho hoạt động này trong thời gian tới.

2. Các Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ cótrách nhiệm tổ chức triển khai hoạt động của Ngày pháp luật theo hướng dẫn tạikhoản 1 Điều này cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị.

Các Tổng cục có hướng dẫn cụ thể đểcác đơn vị trực thuộc tại địa phương một mặt tham gia tích cực Ngày pháp luậttrên địa bàn, một mặt triển khai hoạt động Ngày pháp luật, đặc biệt là các hoạtđộng đỉnh cao vào ngày 28 tháng 8 hàng năm.

3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm hướng dẫn,đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai Ngày pháp luật đạt hiệu quả, định kỳ báocáo công tác này để tổng hợp vào Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền,phổ biến pháp luật hàng năm của Bộ Tài chính gửi Hội đồng phối hợp công tác phổbiến giáo dục pháp luật của Chính phủ theo quy định.

Điều 60. Hỗ trợpháp lý cho doanh nghiệp

1. Đối tượng được hỗ trợ pháp lý:

a) Doanh nghiệp, các hiệp hội, hội,câu lạc bộ của doanh nghiệp (các tổ chức đại diện của doanh nghiệp);

b) Tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh.

2. Yêu cầu đối với công tác hỗ trợpháp lý cho doanh nghiệp:

a) Hỗ trợ cho các doanh nghiệp đượctiếp cận thông tin pháp luật, các quy trình của pháp luật tài chính liên quanchính xác, kịp thời, đầy đủ và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp;

b) Đảm bảo đúng nội dung, hình thứcvà phương pháp theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 củaChính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

c) Lồng ghép, kết hợp hoạt động hỗ trợpháp lý cho doanh nghiệp với các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt độngtuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người nộp thuế, người khai hải quan và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chứcnăng;

d) Tăng cường phối hợp giữa cơ quannhà nước, giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trongviệc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

3. Hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanhnghiệp:

a) Xây dựng và khai thác các cơ sở dữliệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp;

b) Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổbiến các văn bản QPPL;

c) Bồi dưỡng kiến thức pháp luật chodoanh nghiệp;

d) Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp;

đ) Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệpvà hoàn thiện pháp luật.

4. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ pháp lýcho doanh nghiệp:

a) Căn cứ Chương trình xây dựng văn bảnQPPL hàng năm, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp liên ngành, Vụ Phápchế chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan xây dựng và trình BộKế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

b) Việc xây dựng kế hoạch phải đảm bảokhả thi, hình thức triển khai phù hợp với từng nội dung văn bản và đối tượngthi hành văn bản QPPL.

5. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ:

a) Trách nhiệm của Vụ Pháp chế:

- Hướng dẫn, triển khai và kiểm tra,đôn đốc, theo dõi đánh giá hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vịthuộc Bộ có liên quan triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Tổng hợp, trình Bộ gửi Bộ Tư phápbáo cáo về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

b) Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ:

- Đề xuất nội dung, hình thức hỗ trợpháp lý cho doanh nghiệp để tổng hợp, trình Bộ ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lýcho doanh nghiệp hàng năm;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vịliên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý đối với các doanh nghiệpthuộc phạm vi quản lý của đơn vị;

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiệncông tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vào báo cáo công tác tuyên truyền, phổbiến pháp luật tại đơn vị gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp, trình Bộ báo cáo Bộ Tưpháp.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 61. Phâncông thực hiện chuẩn bị ý kiến của Bộ Tài chính về nguồn tài chính đối với đềnghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

1. Đối với các đề nghị xây dựng văn bảnQPPL do các Bộ, ngành khác chủ trì xây dựng gửi lấy ý kiến Bộ Tài chính về nguồntài chính theo quy định tại Điều 36, Điều 86 Luật Ban hành văn bản QPPL, căn cứvào nội dung chính sách và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ, Vănphòng Bộ trình Bộ phân công một đơn vị chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và cácđơn vị khác có liên quan nghiên cứu, trình Bộ ý kiến tham gia. Việc chuẩn bị ýkiến trình Bộ được thực hiện theo đúng Quy chế làm việc của Bộ Tài chính.

Trường hợp nội dung chính sách trongđề nghị xây dựng văn bản QPPL có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiềuđơn vị thuộc Bộ, giao Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vịthuộc Bộ khác có liên quan nghiên cứu, trình Bộ ý kiến tham gia.

2. Đối với các đề nghị xây dựng văn bảnQPPL do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng, đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì cótrách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị khác có liên quan chuẩn bị ýkiến đánh giá trình Bộ phê duyệt.

Điều 62. Tráchnhiệm phối hợp giữa các đơn vị trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm phápluật, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính

1. Đơn vị được giao chủ trì soạn thảo,Vụ Pháp chế và các đơn vị khác thuộc Bộ có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặtchẽ trong từng khâu thuộc quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL, hoàn thiệnhệ thống pháp luật tài chính theo quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL, Nghịđịnh số 34/2016/NĐ-CP và Quy chế này. Vụ Pháp chế có trách nhiệm cử cán bộ thamgia ngay từ khâu đầu của quy trình soạn thảo văn bản QPPL.

2. Nội dung, phương thức phối hợp cụthể được thực hiện theo Quy chế phối hợp trong công tác pháp chế giữa các đơn vịthuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 2670/QĐ-BTC ngày 17/10/2014của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 63. Tráchnhiệm của Thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì, đơn vị phối hợp trong soạn thảovăn bản quy phạm pháp luật

1. Tổ chức thực hiện đúng trình tự,thủ tục xây dựng, ban hành văn bản QPPL, hoàn thiện hệ thống pháp luật quy địnhtại Luật Ban hành văn bản QPPL, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và quy định tại Quychế này.

2. Bố trí đủ cán bộ và các điều kiệncần thiết khác cho công tác soạn thảo văn bản QPPL.

3. Chủ động hoặc trình Lãnh đạo Bộ đểkịp thời phối hợp trong việc cung cấp thông tin liên quan theo yêu cầu của BộTư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội.

4. Cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớptập huấn, đào tạo nâng cao năng lực trong xây dựng, phân tích chính sách; soạnthảo; lấy ý kiến; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa; pháp điển, hợp nhất văn bảnQPPL theo triệu tập của Vụ Pháp chế.

5. Đối với Tổng cục, căn cứ Quy chếnày và tình hình thực tiễn tại đơn vị, ban hành Quy chế xây dựng, ban hành vănbản QPPL, hoàn thiện và tổ chức thực hiện văn bản QPPL tài chính áp dụng tronghệ thống (nếu có).

6. Đối với đơn vị được giao phối hợptrong soạn thảo văn bản QPPL, có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ thôngtin liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách khi có yêu cầu của đơn vị chủtrì soạn thảo, đơn vị thẩm định.

Điều 64. Tráchnhiệm của Vụ Pháp chế

1. Hướng dẫn về nghiệp vụ xây dựng,ban hành văn bản QPPL, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính; Tổ chức thihành hoặc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy địnhcủa Quy chế này.

2. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, nângcao năng lực, phân tích chính sách, lập dự kiến chương trình xây dựng văn bảnQPPL, lấy ý kiến góp ý dự thảo; đánh giá thi hành văn bản QPPL; kiểm tra, xử lývăn bản; phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

3. Tổng kết, đánh giá, rà soát đểtrình Bộ kiện toàn bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Vụ Pháp chế và các tổ chứcpháp chế thuộc Tổng cục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác pháp chế trong từngthời kỳ.

4. Kịp thời đề xuất, trình Bộ trưởngBộ Tài chính (qua Vụ Thi đua khen thưởng) khen thưởng đối với cá nhân, tập thểcó thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL và hoànthiện hệ thống pháp luật tài chính.

5. Chủ trì phối hợp với các đơn vịthuộc Bộ xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch triển khainhiệm vụ công tác pháp chế tài chính. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ triển khai côngtác pháp chế của năm kế hoạch và kết quả triển khai công tác pháp chế của nămtrước, trường hợp cần thiết Vụ Pháp chế chủ trì tổ chức hoặc chuẩn bị nội dungvà phân công cho các đơn vị có tổ chức pháp chế tổ chức Hội nghị về công tácpháp chế tài chính.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vịthuộc Bộ đăng tải văn bản QPPL tài chính lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vịthuộc Bộ xây dựng và trình Bộ kế hoạch 05 năm về xây dựng, hoàn thiện luật, nghịquyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

8. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tếtrong việc cho ý kiến vào chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong xây dựng,hoàn thiện văn bản QPPL tài chính.

Điều 65. Tráchnhiệm của Cục Kế hoạch tài chính

Bố trí đầy đủ kinh phí cho nhiệm vụxây dựng văn bản QPPL theo quy định; Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế trình Bộphân bổ nguồn kinh phí cho các đơn vị thuộc Bộ được giao nhiệm vụ xây dựng vănbản QPPL.

Điều 66. Trách nhiệmcủa Vụ Hợp tác quốc tế

Chủ trì, phối hợp với Vụ pháp chế, CụcKế hoạch tài chính trong việc trình Bộ phê duyệt đoàn ra hàng năm, bảo đảm gắnvới nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị trong xây dựng, ban hành văn bản QPPL, hoànthiện hệ thống pháp luật tài chính.

Điều 67. Tráchnhiệm của Vụ Thi đua khen thưởng

Trên cơ sở đề xuất của Vụ Pháp chế,thẩm định trình Bộ trưởng Bộ Tài chính khen thưởng đối với cá nhân, tập thể cóthành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL và hoàn thiệnhệ thống văn bản QPPL tài chính.

Điều 68. Bố tríkinh phí cho công tác xây dựng văn bản QPPL

1. Kinh phí bảo đảm cho hoạt động xâydựng chính sách, đánh giá tác động chính sách; kinh phí cho hoạt động xây dựng cácchương trình xây dựng văn bản QPPL tài chính; kinh phí cho hoạt động thẩm định;kinh phí cho hoạt động xây dựng, ban hành các văn bản QPPL gồm: nghị định củaChính phủ; quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng Bộ Tàichính quy định tại Quy chế này do ngân sách nhà nước cấp, được tổng hợp chungvào dự toán ngân sách chi thường xuyên của Bộ Tài chính. Trong đó, đối với cácđơn vị thuộc khối cơ quan Bộ được bố trí trong nguồn kinh phí thường xuyên củaBộ Tài chính; đối với các Tổng cục được bố trí trong kinh phí được giao tự chủcủa đơn vị.

Riêng đối với kinh phí hỗ trợ cho xâydựng luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụQuốc hội trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được Quốc hội thông qua củaVăn phòng Quốc hội do ngân sách nhà nước bố trí trên cơ sở đề nghị của Vănphòng Quốc hội và được Bộ Tài chính thông báo sau khi được cấp có thẩm quyềnphê duyệt.

2. Việc phân bổ kinh phí xây dựng vănbản QPPL phải đảm bảo tách bạch giữa các khâu trong quy trình xây dựng văn bảnQPPL; gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị thuộc Bộ. Căn cứ nguồn kinh phí đượcgiao hàng năm, Cục Kế hoạch tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế thẩm định,phê duyệt và trình Bộ thông báo đến từng đơn vị định mức phân bổ kinh phí chocác nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng chính sách, đánh giá tácđộng chính sách;

b) Thẩm định đề xuất chính sách;

c) Lập, đôn đốc, theo dõi các chươngtrình xây dựng văn bản QPPL;

d) Soạn thảo văn bản QPPL;

đ) Thẩm định dự thảo văn bản QPPL.

Đối với các Tổng cục, hàng năm căn cứvào nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản QPPL và tổ chức thực hiện văn bản QPPLtài chính thuộc nhiệm vụ được phân công, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm bốtrí trong nguồn kinh phí được giao tự chủ của đơn vị mình.

3. Căn cứ để xác định mức phân bổkinh phí; việc quản lý, sử dụng kinh phí được thực hiện theo quy định tại Thôngtư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhànước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

4. Kinh phí cho nhiệm vụ hoàn thiệnvà tổ chức thực hiện văn bản QPPL được thực hiện theo các văn bản khác của Bộ Tài chính.

Điều 69. Khenthưởng, kỷ luật

1. Cá nhân, tổ chức, đơn vị thuộc BộTài chính có thành tích trong công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL, hoànthiện hệ thống pháp luật tài chính được xét thi đua, khen thưởng theo quy địnhcủa Nhà nước và Bộ Tài chính về thi đua, khen thưởng.

2. Cá nhân, tổ chức, đơn vị thuộc BộTài chính thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, vi phạm các quyđịnh của Quy chế này, tùy theo nguyên nhân, tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xửlý theo các hình thức sau:

a) Trừ điểm thi đua khi chấm điểm -đánh giá kết quả thi đua hàng năm đối với tập thể, cá nhân theo quy định;

b) Tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xửlý theo quy định của pháp luật.

Điều 70. Tổ chứcthực hiện

1. Vụ Trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Vănphòng Bộ, các Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ Tài chính và cơ quan, tổ chức, cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

2. Giao Vụ Pháp chế căn cứ Luật banhành văn bản QPPL, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Quy chế này xây dựng Bộ tài liệuhướng dẫn các nghiệp vụ về lập, theo dõi đôn đốc thực hiện chương trình xây dựngvăn bản QPPL tài chính; Kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ Tài chính; Thẩm địnhđối với dự án, dự thảo văn bản QPPL tài chính; Lập báo cáo đánh giá tác độngchính sách tại Bộ Tài chính; Huy động sự tham gia của chuyên gia vào quá trìnhxây dựng văn bản QPPL tài chính và nghiệp vụ pháp điển quy phạm pháp luật tàichính./.