ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1480/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "TỔ CHỨC BÌNHCHỌN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP HUYỆNVÀ CẤP TỈNH”

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH SƠN LA

Căncứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căncứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyếncông;

Căncứ Thông tư liên tịch số 125/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 17 tháng 6 năm 2009 củaliên bộ: Tài chính - Công Thương hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng kinh phísự nghiệp kinh tế đối với Chương trình khuyến công;

Căncứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ CôngThương hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Thủ tướng Chínhphủ về khuyến công;

Căncứ Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La vềviệc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnhSơn La;

Căncứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La phêduyệt Chương trình khuyến công tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2015;

Căncứ Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La vềviệc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2013;

Xétđề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 61/TTr-SCT ngày 02 tháng 7 năm 2013;ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại Công văn số 2037/STC-HCVX ngày 28 tháng 6năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Tổchức bình chọn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểucấp huyện và cấp tỉnh", với những nội dung chính sau:

1. Tên Đề án

Tổ chức bình chọn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêubiểu cấp huyện và cấp tỉnh.

2. Đơn vị thực hiện

2.1. Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương

2.2. Đơn vị thực hiện

Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Sơn La.

3. Địa điểm thực hiện

Trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La.

4. Mục tiêu của Đề án

- Nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ côngnghiệp đặc trưng tiêu biểu của tỉnh năm 2013; giúp các cơ sở công nghiệp nôngthôn giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu đến với người tiêu dùngtrong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, giúp các cấp, các ngành trong tỉnh cócơ sở lập kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, pháttriển kinh tế của địa phương; tạo động lực cho cơ sở công nghiệp nông thôn pháthuy lợi thế cạnh tranh; sản xuất ra các sản phẩm có năng suất chấtlượng cao, mẫu mã đẹp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng; giảiquyết việc làm tại chỗ; đóng góp vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

- Các đơn vị có sản phẩm đạt giải sẽ được cấp Giấy chứngnhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh (Có giá trị trong 02năm) và các giải thưởng khác kèm theo của Hội đồng bình chọn cấp cấp tỉnh.Được ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công và các nguồn kinh phí khác đểđầu tư phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị, xúc tiến thương mại, đàotạo lao động... Bên cạnh đó, còn được đăng tải thông tin tuyên truyền, giớithiệu về sản phẩm trên các ấn phẩm điện tử và bản tin của Sở Công Thương.

5. Nội dung Đề án

5.1. Đối tượng thực hiện

Các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn là các cơ sở sản xuất CN-TTCNnhỏ và vừa; Hợp tác xã; Tổ hợp tác và các hộ kinhdoanh cá thể, doanh nghiệp trực tiếp đầu tư sản xuất công nghiệp - TTCNtại các xã, thị trấn nơi triển khai đề án.

5.2. Quy mô

Dựa trên cơ sở phân bổ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh năm2013 và qua khảo sát đặc thù phát triển công nghiệp - TTCN của các huyện trongtỉnh, đề án dự kiến tổ chức bình chọn các sản phẩm công nghiệp - TTCN tiêu biểutrên địa bàn 03 huyện; Mộc Châu, Mai Sơn, Mường La với tổng sản phẩm dự kiếntham gia bình chọn ở cấp huyện trên 20 sản phẩm Công nghiệp - TTCN ở các doanhnghiệp, các hợp tác xã, các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn. 6 sản phẩmtham gia bình chọn cấp tỉnh và cấp khu vực.

5.2. Nội dung thực hiện

a) Đối với bình chọn sản phẩm tiêu biểu cấp huyện

- Căn cứ vào quá trình khảo sát, đặc thù phát triển công nghiệp, tiểuthủ công nghiệp ngành nghề nông thôn của từng huyện sản phẩm tham gia bình chọncấp huyện tối thiểu là 5 đến 7 sản phẩm trên một huyện tham gia bình chọn trên20 sản phẩm.

- Trên cơ sở căn cứ vào các tiêu chí bình chọn Hội đồng bình chọn cấphuyện chọn ra 3 đến 5 sản phẩm đủ các yếu tố đã quy định đại diện cho bình chọncấp huyện để tham gia bình chọn sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh.

b) Đối với cấp tỉnh

Hội đồng bình chọn cấp tỉnh dựa trên các sản phẩm của Hội đồng bình chọncấp huyện. Hội đồng bình chọn cấp tỉnh bình chọn ra 2 đến 3 sản phẩm đủ các yếutố quy định để tham gia sản phẩm bình chọn tiêu biểu cấp khu vực và Trung ương.

6. Kinh phí thực hiện: 110,00triệu đồng.

7. Nguồn kinh phí: Sự nghiệp công thương.

8. Thời gian thực hiện:Từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2014.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công thương

Có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch triển khai đề án, chỉ đạo đơn vị thựchiện đảm bảo tiến độ đề án; Đônđốc, kiểm tra, giám sát việctriển khai thực hiện các nội dung theo đề án đã được phê duyệt.

2. Sở Tài chính

Có trách nhiệm tham mưu trình Thường trực UBND tỉnh giao dự toán cho đơnvị thực hiện, đảm bảo theo đúng kế hoạch, tiến độ của đề án được duyệt và tuânthủ theo đúng các quy định hiện hành; Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra,giám sát việc triển khai thực hiện Đề án.

3. Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Sơn La

Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị phối hợp/ thụ hưởng triển khaithực hiện các nội dung công việc theo Đề án được duyệt, sử dụng kinh phí đúngmục đích, có hiệu quả thiết thực.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Tài chính; Giám đốc Trung tâm khuyến côngvà tư vấn phát triển công nghiệp Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ; (Báo cáo)
- TT HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu VT. KTN, Văn. 20 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải