BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1481/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊUCHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuậtngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêuchuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêuchuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)sau đây:

1.

TCVN 10724:2015
CODEX STAN 86-1981,
REVISED 2001

Bơ cacao

2.

TCVN 10725:2015
CODEX STAN 105-1981,
REVISED 2001

Bột cacao và hỗn hợp bột cacao có đường

3.

TCVN 10726:2015
CODEX STAN 141-1983,
REVISED 2001

Cacao dạng khối, nhão, lỏng và cacao dạng bánh

4.

TCVN 10727:2015
CODEX STAN 87-1981,
REVISED 2003

Sôcôla và sản phẩm sôcôla

5.

TCVN 10728:2015

Sản phẩm cacao - Xác định pH - Phương pháp đo điện thế

6.

TCVN 10729:2015

Sản phẩm cacao - Xác định độ ẩm - Phương pháp Karl Fischer

7.

TCVN 10730:2015

Sản phẩm cacao - Xác định hàm lượng chất béo - Phương pháp chiết Soxhet

8.

TCVN 10731:2015

Sản phẩm cacao - Xác định hàm lượng xơ thô

9.

TCVN 10732:2015

Sản phẩm cacao - Xác định hàm lượng tro

10.

TCVN 10733:2015

Sản phẩm cacao - Xác định độ kiềm của tro tan trong nước và tro không tan trong nước - Phương pháp chuẩn độ

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh