ỦY BAN NHÂN DÂN LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1481/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 20 tháng 05 năm 2016

QUYT ĐỊNH

PHÊDUYỆT PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH TÀI SẢN, THIẾT BỊ TẠI NHÀ KIỂM SOÁT LIÊN NGÀNH; SỬDỤNG XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG; VỆ SINH MÔI TRƯỜNG; DUY TRÌ CHĂM SÓC HỆ THỐNG CÂYXANH TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh LàoCai về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhànước năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tạivăn bản số 609/STC-HCSN ngày 07/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt Phương án vận hành tài sản, thiết bị tại Nhà kiểm soát liên ngành; sửdụng xe phun nước rửa đường; vệ sinh môi trường; duy trì chăm sóc hệ thống cây xanhtại các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

I. Phương án vận hành tài sản,thiết bị tại nhà kiểm soát liên ngành số 1, số 2:

1. Thời gian vận hành:

- Mùa Xuân (từ ngày 01/2 đến 30/4),Mùa Thu (từ ngày 01/8 đến 31/10): Vận hành hệ thống chiếu sáng từ 18h30 đến 05h00 sáng hôm sau.

- Mùa Hè (từ ngày 01/5 đến 31/7): Vậnhành hệ thống chiếu sáng từ 19h00 đến 04h30 sáng hôm sau.

- Mùa Đông (từ ngày 01/11 đến 31/01năm sau): Vận hành hệ thống chiếu sáng từ 18h00 đến 05h30sáng hôm sau.

2. Chế độ chiếu sáng:

- Chế độ 1: Vận hành 100% hệ thốngđèn chiếu sáng trên các tuyến phố.

- Chế độ 2: Vận hành tối đa 1/2 hệthống đèn chiếu sáng trên các tuyến phố.

- Chế độ 3: Vận hành tối đa 1/3 hệthống đèn chiếu sáng trên các tuyến phố.

3. Phương án vận hành thường xuyên:

a) Hệ thống điện chiếu sáng côngcộng, hệ thống điện bảo vệ trên các tuyến đường trong khu vực nhà kiểm soátliên ngành số 1, số 2: Các ngày trong tuần vận hành theo thời gian các mùa đến23h theo chế độ 1, từ 23h đến sáng hôm sau theo chế độ 3.

b) Hệ thống điện phục vụ nhiệm vụchuyên môn của các cơ quan, đơn vị làm việc tại nhà kiểmsoát liên ngành số 1, số 2: Vận hành tối đa 80% hệ thốngđiện phục vụ công tác chuyên môn theo thời gian làm việccác mùa theo quy định.

c) Hệ thống điện điều hòa tại nhàkiểm soát liên ngành số 1, số 2: Vận hành tối đa 80% hệ thống điện điều hòatheo thời gian làm việc mùa hè theo quy định.

d) Đối với chiếu sáng công trình kiếntrúc: Đèn hắt tại nhà kiểm soát liên ngành, vận hành đồng bộ với phương án được UBND tỉnh phê duyệt chung đối vớicác công trình kiến trúc trên địa bàn thành phố Lào Cai.

đ) Vận hành nhữngngày lễ, tết:

- Những ngày lễ,tết vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống điện bảo vệ trên các tuyếnđường trong khu vực nhà kiểm soát liên ngành số 1, số 2đến 24h vận hành theo chế độ 1; sau 24h đến sáng hôm sauvận hành theo chế độ 3.

- Các ngày lễ, tết trong năm như sau:

+ Ngày lễ, tếttheo âm lịch: Tết âm lịch 04 ngày (30/12; 01,02,03/01); NgàyGiỗ tổ Hùng Vương 10/3 (âm lịch); Ngày Tết Trung thu 15/8(âm lịch).

+ Ngày lễ, tết theo lịch dương: Tếtdương lịch 01/01; Ngày thành lập Đảng CSVN 03/02; Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4; Ngày Quốc tế Lao động 01/5; Ngày Quốc khánh 02/9; Ngày thànhlập thành phố Lào Cai 30/11.

4. Công tác bảo trì, sửa chữa, thaythế tài sản, thiết bị:

- Đối với hệ thống điện chiếu sángcông cộng, hệ thống điện bảo vệ trên các tuyến đường trongkhu vực nhà kiểm soát liên ngành số 1, số 2: Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra, rà soát sửachữa thường xuyên 01 lần/01 tháng để kịpthời thay thế, sửa chữa bóng không sáng để đảo bảo chiếu sáng phục vụ hoạt độngcủa Nhà kiểm soát liên ngành số 1, số 2.

- Đối với hệthống điều hòa, thang máy: Hàng năm, Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra, rà soátcác hư hỏng của hệ thống điều hòa thang máy, lập dự toán chi tiết kinh phí bảotrì, sửa chữa gửi Sở Tài chính thẩmđịnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định để tổ chứcthực hiện theo quy định.

II. Phương án sử dụng xephun nước rửa đường, tưới cây:

1. Thời gianthực hiện:

- Do đặc thù của vùng Tây Bắc, hàngnăm mùa mưa thường kéo dài (từ giữa tháng 5 đến hết tháng8), trong thời gian này những ngày mưa không cần phun nướcrửa đường, tưới cây, thời gian phunnước tính bình quân 10 ngày/tháng. Các tháng còn lại mức độ hoạt động của xe là20 ngày/tháng và dự phòng thêm tại mỗi cửa khẩu 10 lượt chuyến/năm để tăngcường trong những dịp lễ, tết; lãnh đạo Trung ương thăm cửa khẩu và dự phòngtrường hợp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy. Tổng số ngày xe hoạt động trung bình trong năm là 186 ngày.

- Thời gian thựchiện:

+ Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 1:Từ 06h30 đến 08h00.

+ Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2:Từ 08h30 đến 11h00.

+ Tại Khu vực Bản Quẩn - Bảo Thắng:Từ 13h30 đến 14h30

+ Tại cửa khẩu phụ Bản Vược - BátXát: Từ 15h50 đến 19h10.

2. Phương án thực hiện:

- Phun nước rửa đường Khu vực cửakhấu quốc tế đường bộ số 1: Tối đa 02 xe/ngày.

- Phun nước rửa đường Khu vực cửakhẩu quốc tế đường bộ số 2 (Kim Thành): Tối đa 03 xe/ngày.

- Phun nước rửa đường Khu vực Cửakhẩu phụ Bản Vược - Bát Xát: Tối đa 03 xe/ngày.

- Phun nước rửa đường Khu vực BảnQuẩn - Bảo Thắng: Tối đa 01 xe/ngày.

3. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa xe ôtô:

- Bảo dưỡng, sửachữa thường xuyên: Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng sửachữa thường xuyên xe ô tô phun nước rửa đường để đảm bảo hoạtđộng của xe ô tô phục vụ công tác phun nước rửa đường tại các khu vực cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh.

- Sửa chữa lớn xe ô tô: Thực hiệntheo quy định của tỉnh.

III. Phương án vệ sinh môitrường tại các khu vực cửa khẩu, lối mở:

1. Thời gian thực hiện:

- Mùa hè: Sáng làm việc từ 05h30 -09h30; Chiều từ 15h00 -19h00.

- Mùa đông: Sáng từ 06h00 - 10h00; Chiều từ 14h30 -18h30

2. Phương án thực hiện:

- Bố trí lao động: Căn cứ vào phạm vihoạt động và khối lượng rác thải tại các cửa khẩu Trung tâm dịch vụ bố trí sốlượng nhân viên vệ sinh như sau:

+ Cửa khẩu quốc tế đường bộ số 1 vàKhu vực Bản Quẩn - Bảo Thắng: Tối đa 03 nhân viên.

+ Cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2: Tốiđa 03 nhân viên.

+ Cửa khẩu phụ Bản Vược - Bát Xát:Tối đa 02 nhân viên.

+ Cửa khẩu MườngKhương: Tối đa 01 nhân viên.

- Công tác thu gom rác: Hàng ngày nhân viên vệ sinh môi trường thực hiện việc quét dọn rác tạicác khu vực cửa khẩu, lối mở, dùng xe đẩy 3 bánh gom rác đưa đến điểm tập kết để xe chởrác chuyên dụng của Công ty TNHH MTV môi trường đô thị vận chuyển về các bãi rác trên địa bàn tỉnh Lào Cai xử lý theo quy định.

- Công tác vận chuyển, xử lý rác thải: Công ty TNHH MTV môi trường đô thị vận chuyển rác vềbãi xử lý rác tại các bãi rác trên địa bàn tỉnh Lào Cai đểxử lý theo quy định, cụ thể:

+ Khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ số 1, số 2: Vận chuyển xử lý rác tối đa 01 ngày/lần.

+ Khu vực Bản Quẩn - Bảo Thắng: Vận chuyến xử lý rác tối đa 02 ngày/lần.

+ Khu vực Cửa khẩu phụ Bản Vược - BátXát: Vận chuyển xử lý rác tối đa 01 ngày/lần.

IV. Phương án duy trì chăm sóc hệthống cây xanh tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 1,số 2.

1. Thời gianthực hiện:

- Mùa hè: Sáng làm việc từ 05h30 – 09h30; Chiều từ 15h00 - 19h00.

- Mùa đông: Sáng từ 06h00 - 10h00; Chiều từ 14h30 - 18h30

2. Phương án thực hiện:

- Công tác duy trì, chăm sóc hệ thốngcây xanh: Hàng ngày nhân viên duy trì, chăm sóc hệ thống cây xanh thực hiện duy trì thảm cỏ, thảm cảnh, viền cảnh, cây cảnh,cây bóng mát tại khu vực cửa khẩu theo quy định. Định kỳ thực hiện phun thuốctrừ sâu, bón phân cho hệ thống cây xanh đảm bảo hệ thốngcây xanh phát triển tốt.

- Định mức chi phí lao động và nguyênvật liệu thực hiện theo các quy định hiện hành của tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Căncứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy định cụ thể về quản lý, vận hành tài sản, thiết bị tại nhà kiểmsoát liên ngành; sử dụng xe phun nước rửa đường; vệ sinhmôi trường; chăm sóc cây xanh, thảm cảnh tại các cửa khẩu,lối mở trên địa bàn tỉnh Lào Cai để tổ chức thực hiện đảmbảo hiệu quả và tiết kiệm.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tàichính; Trưởng ban BQL Khu kinh tế tỉnh; Thủ trưởng các đơnvị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;- TT. TU, UBND tỉnh;- UBND huyện Bo Thắng, BX, MK, TP Lào Cai;- Điện lực Lào Cai;- Các quan liên ngành CK Lào Cai;- Công ty Môi trường đô thị tỉnh;- Lãnh đạo VP;- Cổng thông tin điện tử tỉnh;- Lưu: VT, KT Tuấn, TM.

KT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHLê Ngọc Hưng