ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1483/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 14 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA BỆNH VIỆN YHỌC CỔ TRUYỀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CPngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBNDtỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 37/2011/TT-BYTngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tếtại Tờ trình số 65/TTr-SYT ngày 24/6/2015 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 967/TTr-SNV ngày 26/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về tổ chức bộ máy và cơ chế tài chínhcủa Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước. Cụ thể như sau:

1. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh(dưới đây gọi tắt là Bệnh viện) là đơn vị sự nghiệp y tế, trực thuộc Sở Y tế,là tuyến khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền cao nhất của tỉnh. Bệnh viện chịusự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Y tế về: Tổ chức,nhân sự, biên chế, chương trình công tác, thi đua - khen thưởng, kỷ luật, thanhtra, kiểm tra; đồng thời chịu sự quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của các Vụ,Viện thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện tuyến Trung ương về y, dược cổ truyền.

2. Bệnh viện có tư cách pháp nhân, cócon dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Khobạc Nhà nước theo quy định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế quy định cụ thể chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Bệnh viện theocác văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Bệnh viện

1. Ban lãnh đạo:

a) Bệnh viện do Giám đốc điều hành vàcó từ 01 đến 02 Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, Giám đốc Bệnh viện chịu tráchnhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Bệnhviện; các Phó Giám đốc được Giám đốc phân công phụ trách từng lĩnh vực công tácvà chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những lĩnh vực đượcphân công phụ trách.

b) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cáchchức Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo các quy định phân cấp thẩm quyềnquản lý công chức, viên chức của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật

2. Cơ cấu tổ chức của Bệnh viện gồmcó:

a) Các Phòng chức năng:

- Phòng Tổ chức cán bộ.

- Phòng Kế hoạch tổng hợp – Công nghệ thông tin.

- Phòng Hành chính Quản trị.

- Phòng Vật tư thiết bị y tế.

- Phòng Tài chính - Kế toán.

- Phòng đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Chỉ đạo tuyến.

- Phòng Điều dưỡng.

b) Các khoa chuyên môn:

- Khoa Khám bệnh đa khoa.

- Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

- Khoa Nội tổng hợp.

- Khoa Nhi.

- Khoa Ngũ quan.

- Khoa Ngoại tổng hợp.

- Khoa Phụ.

- Khoa Châm cứu - Dưỡng sinh.

- Khoa Phục hồi chức năng.

- Khoa Xét nghiệm.

- Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng.

- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Khoa Dược.

- Khoa Dinh dưỡng.

Giám đốc Bệnh viện xây dựng nhiệm vụ, quyền hạn cụthể của các Phòng, Khoa trên cơ sở quy định của Bộ Y tế trình Giám đốc Sở Y tếphê duyệt.

3. Mỗi phòng có Trưởng phòng và có 01 Phó Trưởngphòng; mỗi khoa có Trưởng khoa, 01 Phó Trưởng khoa và 01 Y tá trưởng. Việc bổnhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó Trưởng khoavà Y tá trưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp thẩmquyền quản lý viên chức của UBND tỉnh.

4. Biên chế của Bệnh viện thuộc biên chế sự nghiệpy tế được UBND tỉnh giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm của Bệnh viện đượccấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Cơ chế tài chính của Bệnh viện

1. Cấp dự toán: Bệnh viện là đơn vị dự toán cấp I,được trực tiếp dự toán ngân sách hàng năm do UBND tỉnh giao, cụ thể:

a) Hàng năm, Bệnh viện căn cứ vào kế hoạch pháttriển, kế hoạch đào tạo, căn cứ vào các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn định mứctheo quy định của Nhà nước, lập dự toán thu, chi thông qua Sở Tài chính, Sở Kếhoạch và Đầu tư theo quy định hiện hành.

b) Trên cơ sở dự toán chi cả năm được giao và yêucầu nhiệm vụ phải chi, Bệnh viện lập nhu cầu chi ngân sách chi tiết theo quyđịnh (từng tháng, quý) gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh để được chi trả, thanh toántheo dự toán được duyệt.

Các trường hợp phát sinh khác về tài chính - ngânsách, Bệnh viện thực hiện theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sáchhiện hành.

2. Tổ chức thực hiện công tác kế toán, quyết toánkinh phí:

a) Bệnh viện chịu trách nhiệm trước pháp luật vềviệc tổ chức thực hiện công tác kế toán, quyết toán ngân sách và các nguồn khácbằng kinh phí hoạt động của Bệnh viện theo quy định.

b) Chế độ kế toán, nguyên tắc, trình tự nội dunglập và thời gian gửi Báo cáo quyết toán thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tàichính và các quy định của pháp luật về tài chính - kế toán.

3. Thực hiện cơ chế tự kiểm tra tài chính và côngkhai tài chính:

Giám đốc Bệnh viện có trách nhiệm thường xuyên hoặcđột xuất tổ chức công tác tự kiểm tra tài chính và tổ chức thực hiện công khaitài chính tại đơn vị theo quy định pháp luật.

4. Các nguồn hình thành kinh phí hoạt động:

a) Nguồn Ngân sách Nhà nước cấp:

- Kinh phí hoạt động thường xuyên để thực hiện chứcnăng nhiệm vụ được giao; được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp giao, trongphạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Kinh phí thực hiện các đề tài khoa học và côngnghệ được giao.

- Kinh phí thực hiện chương trình đào tạo, bồidưỡng công chức, viên chức.

- Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu y tếquốc gia.

- Kinh phí để thực hiện chính sách tinh giản biênchế theo chế độ do Nhà nước quy định

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do cấpcó thẩm quyền giao.

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắmtrang, thiết bị, sửa chữa tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp theo quyđịnh.

- Vốn đối ứng của các dự án được cấp có thẩm quyềnphê duyệt.

b) Nguồn thu của Bệnh viện theo quy định của phápluật:

- Phần được để lại từ thu phí, viện phí theo quyđịnh của UBND tỉnh.

- Thu từ hoạt động dịch vụ,

- Các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có)

- Các nguồn tài trợ, viện trợ, ủng hộ quà tặng củacác tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, vốn vay ngân hàng và các tổ chức tíndụng, vốn góp của các tổ chức, cá nhân để đầu tư mở rộng và phát triển Bệnhviện (nếu có) theo quy định của pháp luật.

5. Mục đích, nội dung và nguyên tắc chi:

- Mục đích chi: Phải nhằm mục đích phát triển kinhtế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ người bệnh.

- Nội dung và nguyên tắc chi: Theo các chức năng,nhiệm vụ được giao, các chính sách, chế độ định mức chi tiêu theo quy định củapháp luật.

Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày15/6/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức bộ máy, cơchế tài chính của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước.

Điều 6. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này, kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 6;
- Sở Nội vụ (03 bản);
- LĐVP UBND tỉnh,
- Lưu: VT, P.NC-NgV, VX(T-QD117-2/7).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm