BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1484/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOAHỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Lĩnh vực: hoạt động khoahọc và công nghệ)

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀCÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị địnhsố 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CPngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghịđịnh số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi,bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hànhchính;

Xét đề nghị củaGiám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia và Vụ trưởng VụPháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèmtheo Quyết định này các thủ tục hành chính được ban hành mới/thủ tục hành chínhbị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ(Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ).

Các thủ tục hành chínhđược công bố theo Quyết định này được ban hành tại:

- Thông tư số 40/2014/TT-BKHCNngày 18/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý nhiệmvụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thựctiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học vàcông nghệ Quốc gia tài trợ (thay thế Quyết định số 32/QĐ-HĐQLQ ngày 25/09/2012về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất mới phát sinhcó ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệcó triển vọng nhưng có tính rủi ro).

- Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Banhành Quy chế giải thưởng Tạ Quang Bửu;

- Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quyđịnh quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệQuốc gia tài trợ(thay thế Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ ngày 24/12 /2008 về việc tổchức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên; Quyết định số03/QĐ-HĐQLQ ngày 08/4/2010 về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bảntrong khoa học xã hội và nhân văn; Quyết định số 26/QĐ-HĐQLQ ngày 30/6/2011 củaHội đồng quản lý Quỹ về việc sửa đổi, bổ sung các quy định phục vụ đơn giản hóathủ tục hành chính).

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc QuỹPhát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vịcó liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Cục KSTTHC;
- Trung tâm Tin học (để cập nhật);
- Lưu: VT, P
C.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢCBAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌCVÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1484/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học vàCông nghệ)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOAHỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Danh mục thủ tục hành chính mớiban hành thuộc phạm vi chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Thủ tục đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn.

Hoạt động khoa học và công nghệ

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

2

Thủ tục đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng

Hoạt động khoa học và công nghệ

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

3

Thủ tục đăng ký tham gia xét chọn giải thưởng Tạ Quang Bửu

Hoạt động khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ;

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia;

4

Thủ tục đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản

Hoạt động khoa học và công nghệ

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

2. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạmvi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Thủ tục đăng ký đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ ngày 24/12/2008 của Hội đồng quản lý Quỹ

Thông tư 37/2014/TT-BKHCN ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ.

Hoạt động khoa học và công nghệ

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

2

Thủ tục đăng ký đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ ngày 08/4/2010

Thông tư 37/2014/TT-BKHCN ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ.

Hoạt động khoa học và công nghệ

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

3

Thủ tục đăng ký thực hiện vụ khoa học và công nghệ đột xuất mới phát sinh có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ có triển vọng nhưng có tính rủi ro Ban hành tại Quyết định số 32/QĐ-HĐQLQ ngày 25/09/2012 của Hội đồng quản lý Quỹ

Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1484/QĐ-BKHCN 2015 công bố thủ tục hành chính mới sửa đổi Bộ Khoa học và Công nghệ